Välj en sida
i

Aktieägaravtal

  • }10-30 min att besvara frågorna
  • hDokumentet är 15-30 sidor
  • Ladda ned i word/pdf
  • 999 SEK
  • Nöjd kund-garanti

Betyg

Är ni två eller flera aktieägare? Vänta inte med aktieägaravtalet!

Ett aktieägaravtal ingås mellan aktieägarna i ett aktiebolag för att reglera deras rättigheter och skyldigheter gentemot varandra och aktiebolaget. Det är alltid rekommenderat att ingå ett aktieägaravtal så att man vet vad som ska gälla i olika situationer som kan uppkomma. Och eftersom det kan vara svårt att träffa ett aktieägaravtal när det behövs som mest, dvs. när aktieägarna är oeniga eller rent av osams, bör det alltid ingås från allra första början. Då vet man hur situationen ska lösas vilket minskar risken för störningar aktiebolagets verksamhet.

Aktieägaravtal vs bolagsordning – vad är skillnaden?

Aktieägaravtalet är ett frivilligt avtal som kompletterar bolagsordningen. Till skillnad från bolagsordningen, som ska registreras hos Bolagsverket, är inte aktieägaravtalet offentligt. En annan skillnad är att ett aktieägaravtal gäller för aktieägarna medan en bolagsordning gäller för aktiebolaget. Dessutom råder det en mer omfattande avtalsfrihet i ett aktieägaravtal medan innehållet i en bolagsordning regleras av aktiebolagslagen. Aktieägarna kan således komma överens om vissa saker i ett aktieägaravtal som man kanske inte vill eller kan inkludera i en bolagsordning.

Vad bör aktieägaravtalet innehålla?

Aktieägaravtalet kan uppfylla flera olika syften. Exempelvis kan det reglera hur aktieägarna får överlåta sina aktier för att inte det inte ska komma till oönskade aktieägare i bolaget.

Aktieägaravtalet brukar också bestämma hur verksamheten ska finansieras, styrelsens sammansättning, firmateckning och om beslut i vissa frågor ska kräva enighet eller viss majoritet mellan aktieägarna. Andra centrala bestämmelser behandlar i vilka situationer som aktieägarna ska få lösa in varandras aktier. Det kan vara vid oenighet, avtalsbrott, obestånd, dödsfall, upphörd anställning, pension eller att någon aktieägare inte är så aktiv i verksamheten som man hade förutsatt när aktieägaravtalet ingicks.

Det är också viktigt att bestämma hur aktierna ska värderas i händelse av inlösen så att det är klart och tydligt mellan aktieägarna. Konkurrensförbud är ett annat viktigt inslag i ett aktieägaravtal. Detta för att förhindra att någon av aktieägarna bedriver eller främjar en konkurrerande verksamhet. Ofta vill också aktieägarna att information om aktieägaravtalet, aktieägarna och aktiebolaget ska omfattas av sekretess. Aktieägaravtalet brukar även innehålla bestämmelser om skadestånd och viten i händelse av att någon aktieägare bryter mot aktieägaravtalet. Dessutom bör det bestämma på vilket sätt tvister mellan aktieägarna ska lösas – i allmän domstol eller genom sekretessbelagt skiljeförfarande?

Aktieägaravtalet kan också ange att aktierna ska utgöra enskild egendom för varje aktieägare som är en gift privatperson. Syftet är att det inte ska komma till nya aktieägare till följd av skilsmässa. Detta åstadkoms då genom ett äktenskapsförord.

Aktieägaravtal

Finns mallar för aktieägaravtal?

Det finns säkert mallar att hitta för aktieägaravtal men dessa brukar inte vara att rekommendera eftersom aktieägarnas och aktiebolagens situation kan skilja sig så mycket från varandra.

Med Juridok kan ni snabbt och enkelt skapa ett skräddarsytt aktieägaravtal mellan två eller flera aktieägare. I tjänsten besvarar ni ett antal frågor och sedan skapas ett aktieägaravtal som är anpassat för just er situation. Använd ingen svårtillämpad mall, låt Juridok hjälpa er att skriva ert aktieägaravtal!

Så, nu kan ni det mest relevanta och vi kan hjälpa er att utforma ert aktieägaravtal. Vi kommer också vägleda er när ni svarar på frågorna.