Välj en sida

Hembudsförbehåll aktieägaravtal

Ska aktieägaravtal innehålla hembudsförbehåll?

Vi noterar att flera hemsidor på internet gör gällande att aktieägaravtal brukar innehålla hembudsförbehåll. Det är emellertid inte korrekt. Faktum är att ett aktieägaravtal inte bör innehålla hembudsförbehåll då man endast bör skriva in denna typ av förbehåll i bolagsordningen.

Bolagsordningen kan innehålla flera typer av förbehåll som begränsar rätten för aktieägare att överlåta aktier (hembuds-, samtyckes- eller förköpsförbehåll). Bestämmelser om hembudsförbehåll finns i 4 kap 27 – 36 §§ aktiebolagslagen. Ett hembudsförbehåll innebär att den som förvärvat aktier måste anmäla förvärvet till styrelsen i aktiebolaget. Förvärvaren hembjuder genom anmälan sina aktier. Anmälan ska bland annat innehålla uppgift om den köpeskilling som förvärvaren betalat för aktierna. Därefter ska styrelsen meddela övriga aktieägare (normalt är endast dessa inlösningsberättigade) att de har möjlighet att förvärva (lösa) de aktier som anmälan avser. Om de vill lösa aktierna ska de inom två månader skriftligen framställa ett anspråk om det till styrelsen.

Varför brukar man då inte ta in ett hembudsförbehåll i aktieägaravtal?

Anledningen är kort och gott att ett aktieägaravtal inte kan medföra förpliktelser för utomstående. Om aktieägaravtalet innehåller ett hembudsförbehåll har en förvärvare, som inte tidigare är aktieägare och part i aktieägaravtalet, ingen skyldighet att hembjuda aktier som denne förvärvat. Ett hembudsförbehåll i bolagsordningen är därför att föredra eftersom det även medför skyldighet för utomstående, alltså någon som inte är part i aktieägaravtalet, att hembjuda de förvärvade aktierna (se ovan).

Hur åstadkommer man överlåtelsebegränsningar utan hembudsförbehåll i ens aktieägaravtal?

Det vanligaste sättet, som också Juridok förespråkar, är att ta med bestämmelser om förköp i aktieägaravtalet. Det innebär att aktieägarna inte får överlåta aktier om de inte först har erbjudit övriga aktieägare att köpa dem – på samma villkor. Denna reglering bör kombineras med ett hembudsförbehåll i bolagsordningen. Skulle en aktieägare överlåta aktier, utan att ta hänsyn till bestämmelserna om förköp, så kan övriga aktieägare nyttja hembudsförbehållet i bolagsordningen. På så sätt kan aktieägarna ändå förvärva (lösa) de överlåtna aktierna. Därmed kan aktieägarna helt förhindra oönskade överlåtelser av aktier – och därmed oönskade aktieägare.

Skriv online med Juridok

Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett aktieägaravtal. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett juridiskt korrekt aktieägaravtal som tillgodoser dina behov.

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument