Välj en sida
i

Årsstämmoprotokoll

Skriv själv online

På 5-10 min skriver du själv online ett stämmoprotokoll från en årsstämma i ett aktiebolag genom att svara på ett antal enkla frågor. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Ladda ned i word/pdf
iDokumentet är 1-2 sidor
Nöjd kund-garanti
Ingen inloggning krävs

SKRIV MED HJÄLP AV JURIST

Ta hjälp av en jurist och skriv ett stämmoprotokoll från en årsstämma i ett aktiebolag till fast pris. Du svarar på frågorna och juristen bokar ett möte med dig för att skapa ditt dokument. Denna tjänst tillhandahålls i samarbete med vår partner Kliently. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Årsstämmoprotokoll – skriv online hos oss!

l I den här modulen kan du skapa ett protokoll för en årsstämma i ett svenskt aktiebolag. Årsstämmoprotokollet dokumenterar aktieägarnas beslut på årsstämman.

Vad är en årsstämma?

En årsstämma, även kallad den ordinarie bolagsstämman, innebär att aktieägarna samlas för att fatta beslut i vissa frågor beträffande det räkenskapsår som har varit och den tid som följer fram till nästa årsstämma. Årsstämman är obligatorisk och ska hållas inom inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Det gäller alla aktiebolag, oavsett storlek, verksamhet eller hur länge det existerat.

Det kan vara en mängd olika frågor som ska behandlas årsstämman men vanligtvis är den en relativt okomplicerad övning som är begränsad till att fatta vissa obligatoriska beslut. Det är också utgångspunkten för vårt årsstämmoprotokoll. Dessa beslut innefattar bland annat:

  • att fastställa resultat- och balansräkningen i årsredovisningen;
  • hur aktiebolaget ska disponera årets vinst eller förlust;
  • om styrelsen och, i förekommande fall, den verkställande direktören ska få ansvarsfrihet för det avslutade räkenskapsåret;
  • utse personer som ska ingå i styrelsen; och
  • i förekommande fall, utse revisor som granskar aktiebolagets räkenskaper det kommande räkenskapsåret.

Om bolagsordningen anger fler ärenden som ska behandlas på årsstämman så ska aktieägarna även fatta beslut i dessa.

Är det nödvändigt med ett årsstämmoprotokoll?

Ja, faktum är att det är en lagstadgad skyldighet att föra protokoll vid årsstämman och andra bolagsstämmor. I protokollet ska det antecknas dag och ort för bolagsstämman samt vilka beslut som bolagsstämman har fattat. Allt detta framgår av aktiebolagslagens 7:e kapitel.

Protokollet syftar alltså till att dokumentera årsstämman och utgör på så vis ett skriftligt bevis på de beslut som fattades av aktieägarna. Vissa beslut behöver dessutom registreras hos Bolagsverket (t.ex. styrelseändringar) och då behöver man bifoga en kopia av protokollet till registreringsansökan.

Vanligt sammanträde eller beslut utan sammanträde?

Juridoks årsstämmoprotokoll kan användas till en vanlig årsstämma där aktieägarna träffas vid ett sammanträde eller till en årsstämma utan att aktieägarna sammanträder.

Om samtliga aktieägare är överens kan de nämligen fatta beslut utan att sammanträda. Det kallas att hålla en bolagsstämma per capsulam, eller att hålla en “pappersstämma”, och det är som ett godkännande av ett beslutsförslag i efterhand. Protokollet behöver då undertecknas av samtliga aktieägare för att vara giltigt. Detta kan du läsa mer om här.

Snabbt och enkelt med Juridok!

Med Juridok kan du snabbt och enkelt skapa ert årsstämmoprotokoll. I tjänsten besvarar du ett antal frågor med hjälp av tydlig vägledning och sedan får du ett protokoll som är anpassat för just er situation. Prisvärt, snabbt och smidigt!