Välj en sida
i

ÅTERKALLA FULLMAKT

Skriv själv online

På 5-10 min skriver du själv en juridiskt korrekt återkallelsehandling genom att svara på ett antal enkla frågor. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Ladda ned i word/pdf
iDokumentet är 2-3 sidor
Nöjd kund-garanti
Ingen inloggning krävs

SKRIV MED HJÄLP AV JURIST

Ta hjälp av en jurist och skriv en återkallelsehandling till fast pris. Du svarar på frågorna och juristen bokar ett möte med dig för att skapa ditt dokument. Denna tjänst tillhandahålls i samarbete med vår partner Kliently. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Jens Holmberg

Jens Holmberg

Grundare / jurist

Denna webbsida samt dokumentet återkalla fullmakt har författats av Jens Holmberg, som varit verksam som jurist sedan 2010.

Hur gör man för att återkalla en fullmakt? Sammanfattningsvis ska man återkalla en fullmakt på samma sätt som man en gång meddelade den (se mer nedan). Därutöver bör man alltid informera den fullmäktige om att han/hon inte längre har fullmakt. Man bör vid återkallelse även informera de personer / företag mot vilka den fullmäktige använder fullmakten att fullmakten upphört.

Två begrepp som vi använder i denna text är:
Fullmaktsgivaren = Den som gett någon fullmakt
Fullmäktige = Den/de som fått fullmakt

Återkallelsen

För att en fullmakt ska upphöra måste fullmaktsgivaren vidta samtliga åtgärder som lagen föreskriver, först då är fullmakten återkallad. Dessa åtgärder är olika beroende på vilken typ av fullmakt som fullmaktsgivaren ska återkalla. Men huvudregeln är att man återkallar en fullmakt på samma sätt som man en gång meddelade den. Har den fullmäktige fått fullmakt på grund av olika fullmaktstyper så måste man vidta alla åtgärder för samtliga fullmaktstyper. Vi kommer hjälpa dig formulera din återkallelse och naturligtvis identifiera vilka åtgärder du behöver vidta när du skriver online hos oss.

När man vidtagit åtgärderna så har återkallelse skett och därefter kan fullmäktige inte med bindande verkan företräda fullmaktsgivaren enligt fullmakten.

Olika fullmaktstyper

Både företag och privatpersoner kan ställa ut skriftliga fullmakter, men fullmakter kan uppkomma på många olika sätt – nedan förklarar vi de vanligaste fullmakterna.

Fullmakten är en vanlig skriftlig fullmakt

Med en vanlig skriftlig fullmakt så menar vi ett fullmaktsdokument som den fullmäktige innehar för att han/hon med stöd därav ska kunna styrka sin behörighet för någon utomstående.

Fullmakten är en ställningsfullmakt

Med ställningsfullmakt avser vi fullmakt som följer med fullmäktigens position i företaget, exempelvis en kassörska i en butik som genom sin ställning har fullmakt att ta emot betalningar.

Fullmakten har uppkommit genom att fullmaktsgivaren informerat någon om det

Med fullmakt genom underrättelse menar vi situationen då den utomstående erhållit ett meddelande (skriftligt eller muntligt) om fullmakten.

Fullmakten har kungjorts

Med en fullmakt som kungjorts menar vi en fullmakt som blivit allmänt tillkännagiven, exempelvis genom tidningsannonser, cirkulär på en webbplats eller på annat sätt.

Uppdragsfullmakt.

Med uppdragsfullmakt så avser vi en fullmakt som har uppkommit genom ett internt meddelande till den fullmäktige. Uppdraget kan bestå i ett skriftligt meddelande men till skillnad från vad som gäller för en skriftlig fullmakt så är tanken med det skriftliga meddelandet inte att den fullmäktige med stöd därav ska kunna styrka sin behörighet för någon utomstående.

Återkalla fullmakt

Återkalla en tidsbegränsad- eller tidsobegränsad fullmakt

En fullmakt kan antingen vara tidsbegränsad eller gälla tillsvidare. Om fullmakten är tidsbegränsad så framgår det av fullmakten vilket datum som den upphör. En sådan fullmakt upphör nämligen när det angivna datumet har passerat. Om fullmaktsgivaren vill att fullmakten ska upphöra innan det datumet måste han/hon återkalla fullmakten. Om fullmakten gäller tillsvidare så framgår det inte av fullmakten vilket datum som den upphör. En sådan fullmakt måste man därför alltid återkalla för att den ska upphöra.

Direktmeddelande att fullmakten upphört

En utomstående person eller företag kan aldrig bortse från ett meddelande från fullmaktsgivaren som innehåller information att fullmakten har upphört. Detta gäller även om fullmaktsgivaren inte vidtagit samtliga åtgärder som lagen kräver för återkallelse. Om den utomstående fått ett sådant meddelande kan fullmäktige alltså inte med bindande verkan företräda fullmaktsgivaren mot den utomstående.

Så nu kan vi återkalla din fullmakt…

Så, nu kan du det mest relevanta och vi kan utforma din återkallelsehandling. I vår tjänst svarar du bara på de frågor som ställs – det tar ett par minuter. Vi kommer också vägleda dig när du svarar på frågorna. Därefter skapas dokumentet direkt. Det är väldigt enkelt och mycket prisvärt!