Välj en sida
i

Bevakningsinlaga

Betyg

  • }5-10 min att besvara frågorna
  • hDokumentet är 2-5 sidor
  • Ladda ned i word/pdf
  • Nöjd kund-garanti
  • Ingen inloggning krävs
  • 299 SEK
Jens Holmberg

Jens Holmberg

Grundare / jurist

Denna webbsida samt dokumentet bevakningsinlaga har författats av Jens Holmberg, som varit verksam som jurist sedan 2010.

Skriv bevakningsinlaga med Juridok

Med den här modulen kan du skriva en bevakningsinlaga, dvs. ett dokument som du kan skicka till domstolen för att bevaka en fordran i en konkurs. Bevakningsinlagan kan du använda för att bevaka en fordran under pågående bevakningsförfarande eller för att efterbevaka en fordran efter att bevakningstiden löpt ut (se mer info nedan).

FAQ – bevakningsinlaga

På denna sida ska vi försöka besvara frågor relaterade till att skriva en bevakningsinlaga. När du skriver en bevakningsinlaga med oss kommer vi naturligtvis ta hänsyn till all relevant information och samtliga krav som ställs i konkurslagen och övrig lagstiftning. Du behöver bara klicka på skriv online och svara på frågorna så kommer tjänsten att skapa en bevakningsinlaga som är skräddarsydd för din situation. Bevakningsinlagan kan du sedan använda för att anmäla din fordran i konkursen hos tingsrätten.

O
P

Vad är ett bevakningsförfarande?

Ett bevakningsförfarande syftar till att utreda vilka fordringar som har rätt att få utdelning i en konkurs. Det kan också inledas i syfte att förstå om det föreligger tvistigheter avseende fordringarna. Under ett bevakningsförfarandet har borgenärer, alltså de som har fordringar på gäldenären (den i konkurs), möjlighet att bevaka sina fordringar.

O
P

Vem beslutar om att bevakningsförfarande ska äga rum?

Det gör tingsrätten. En konkursförförvaltare får begära till tingsrätten att ett bevakningsförfarande ska äga rum. Endast om konkursförvaltaren har framställt en sådan begäran kan tingsrätten besluta att ett bevakningsförfarande ska ske. Det är alltså ingen fråga som domstolen tar upp på egen hand. Bevakning bör äga rum, om man kan anta att fordringar utan förmånsrätt (dvs. oprioriterade borgenärer) kommer erhålla utdelning i konkursen. Men, det behöver inte vara den enda anledningen för förvaltaren att framställa en begäran utan det kan finnas andra goda skäl. Det är inte heller säkert att tingsrätten beslutar om att bevakningsförfarande ska äga rum bara för att man kan anta fordringar utan förmånsrätt kommer erhålla utdelning i konkursen. Om exempelvis antalet oprioriterade borgenärer är få eller bokföringen är bra kanske domstolen inte anser att det är nödvändigt.

O
P

Hur får jag information om att jag måste bevaka min fordran?

Om tingsrätten beslutar att ett bevakningsförfarande ska äga rum så ska informationen kungöras i Post och Inrikes Tidningar (publiceras på Bolagsverkets hemsida). Tanken med kungörelsen är att alla okända borgenärer ska få informationen. Dessutom ska alla borgenärer som är kända för konkursförvaltaren få skriftlig information om att ett bevakningsförfarande ska äga rum. Domstolen ska skriftligen (per brev) skicka informationen till dessa borgenärer. Notera att ibland skickar domstolen inte underrättelser till de oprioriterade borgenärerna, exempelvis om de till antalet är väldigt många. Som oprioriterad borgenär gäller det därför att ha koll på vad som händer i konkursen och med jämna mellanrum kontrollera kungörelser hos Bolagsverket. Annars riskerar man att gå miste om att få utdelning i konkursen.
O
P

Hur länge pågår ett bevakningsförfarande?

Tiden för bevakning ska vara minst fyra och högst tio veckor från dagen för beslutet att anordna bevakningsförfarandet. Kungörelsen i Post och Inrikes Tidningar (se föregående fråga) ska innehålla uppgift om bevakningstidens längd.

O
P

Kan det förekomma flera bevakningsförfaranden i samma konkurs?

Nej, endast ett bevakningsförfarande kan äga rum i en och samma konkurs.

O
P

Hur bevakar man en fordran i konkurs under ett bevakningsförfarande?

En borgenär som vill bevaka sin fordran kan göra det genom att, under bevakningstiden, anmäla sin fordran på gäldenären skriftligen hos tingsrätten. Anmälan gör man genom att skicka en bevakningsinlaga till tingsrätten. Tänk på att du som borgenär (med få undantag) alltid behöver bevaka din fordran även om du tidigare informerat konkursförvaltaren om den. Det spelar alltså ingen roll om du upplyst konkursförvaltaren om din fordran och konkursförvaltaren tagit med den i bouppteckningen. Du måste bevaka din fordran ändå.

O
P

Vad ska en bevakningsinlaga innehålla?

I en bevakningsinlaga ska man ange följande:

Fordran och grunden för fordran

Om möjligt ska man ange fordrans storlek i bevakningsinlagan. Beloppet ska utgöra fordran som borgenären hade på gäldenären vid konkursutbrottet. Men av olika anledningar kan det vara svårt eller rent av omöjligt att precisera beloppet. Då kan man bevaka fordran med reservation om att återkomma med en komplettering i ärendet så snart man kan precisera fordrans belopp. Det är t.ex. vanligt att man bevakar skadeståndsfordringar, skattefordringar och regressfordringar på det sättet, eftersom de är svåra att precisera. Om man yrkar ränta och räntan inte framgår av fakturor eller liknande så bör man ange det.

I bevakningsinlagan ska man ange grunden för fordran, dvs. anledningen till varför man har en giltig fordran. Grunden ska man ange tydligt så man ska undvika allmänna eller svävande beskrivningar. Tyvärr finns inga standardformuleringar eftersom ingen situation är den andre lik. En tröst i sammanhanget kan vara att kraven som lagen ställer på en bevakningsinlaga syftar till att skapa ett bra underlag när tingsrätten ska pröva fordran. Domstolen kommer dock inte vid mottagandet att pröva om bevakningsinlagan innehåller rätt formalia. Skulle tingsrätten sakna information kommer du alltså få möjlighet att komplettera med ytterligare information. Det kan också hända att anmärkningar som görs mot bevakningen (oftast från konkursförvaltaren) medför att du i efterhand behöver inkomma med ytterligare information.

Förmånsrätt och grunden för det

Om man vill yrka att fordran är förenad med förmånsrätt så ska man ange det. Förmånsrättslagen (FRL) styr i vilken ordning borgenärer ska få betalt vid en konkurs. En förmånsrätt kan vara särskild eller allmän. De särskilda förmånsrätterna anges i 3 a–8 §§ FRL och de allmänna förmånsrätterna anges i 10–13 b §§ FRL. Särskild förmånsrätt har företräde framför allmän förmånsrätt. Fordringar som inte är förenade med förmånsrätt (oprioriterade fordringar) har inbördes lika rätt.

Om man yrkar förmånsrätt ska man ange grunden för det, dvs. anledningen till varför fordran är förenad med förmånsrätt. Grunden ska man ange tydligt så man ska undvika allmänna eller svävande beskrivningar.

Bifoga skriftliga handlingar

Till bevakningsinlagan ska man också bifoga de handlingar som man åberopar till stöd för anspråket. Det kan till exempel vara avtal, uppdragsbrev, fakturakopior, tidssedlar, brev och epostmeddelanden eller annan korrespondens. Det är vidare vanligt att man i bevakningsinlagan anger uppgifter om till vilket bankkonto betalning av fordran kan ske. Det är dock inget krav.

O
P

Hur ska jag ge in bevakningsinlagan till domstolen?

Nuförtiden kan man ge in sin bevakningsinlaga digitalt om man vill. Därför behöver varken borgenären eller ett anlitat ombud underteckna bevakningsinlagan (det kravet är borttaget). Man behöver inte heller längre ge in inlagan i original eller bestyrkt kopia och det räcker om man ger in dokumenten i ett (digitalt) exemplar. Naturligtvis går det bra att ge in bevakningsinlagan via e-post och vanligt brev.

O
P

Kan jag bevaka en fordran även om bevakningstiden löpt ut?

Ja, trots att ett bevakningsförfarande har ägt rum (bevakningstiden har löpt ut) så kan en borgenär anmäla en fordran i efterhand. Detta kallas för efterbevakning och går till på i princip samma sätt som en vanlig bevakning. Borgenären måste alltså lämna in en bevakningsinlaga till tingsrätten (med samma innehåll som under ett vanligt bevakningsförfarande). För att kunna efterbevaka en fordran måste borgenären dock erlägga en särskild avgift som uppgår till tre procent av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kronor, dvs. för 2022 är avgiften 1 449 kronor. Avgiften får man betala för att ersätta de kostnader för kungörelse, kallelser och underrättelser som föranleds av efterbevakningen.

Notera att en efterbevakning kan ske fram till den dag då konkursförvaltaren upprättat utdelningsförslaget och lämnat det till tingsrätten. Efter den tidpunkten kommer fordran inte kunna beaktas vid utdelningen.

O
P

Kan jag ändra min tidigare bevakning av en fordran efter att bevakningstiden löpt ut?

Ja, såvida du inte ingått förlikning angående bevakningen så kan du ändra din bevakning. Det gör du genom att återkalla din tidigare bevakning och efterbevaka din fordran (se föregående fråga för mer information).

Så nu skriver vi din bevakningsinlaga…

Så, nu kan du det mest relevanta och vi kan utforma din bevakningsinlaga. Klicka på ”Skriv online” så börjar vi.