Välj en sida
i

Bodelningsavtal för gifta

Skriv själv online

På 15-25 min skriver du själv online ett juridiskt korrekt bodelningsavtal för gifta genom att svara på en uppsättning frågor. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Ladda ned i word/pdf
iDokumentet är 3-5 sidor
Nöjd kund-garanti
Ingen inloggning krävs

SKRIV MED HJÄLP AV JURIST

Ta hjälp av en jurist och skriv ett bodelningsavtal för gifta till fast pris. Du svarar på frågorna och juristen bokar ett möte med dig för att skapa ditt dokument. Denna tjänst tillhandahålls i samarbete med vår partner Kliently. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Jens Holmberg

Jens Holmberg

Grundare / jurist

Denna webbsida samt dokumentet bodelningsavtal har författats av Jens Holmberg, som varit verksam som jurist sedan 2010.

 Hur fungerar ert bodelningsavtal för gifta?

Vårt bodelningsavtal för gifta används för att fastställa en bodelning i samband med att ett äktenskap upplöses genom skilsmässa. Man kan också skriva bodelningsavtal om någon av makarna har avlidit eller för att omfördela egendom mellan makar under äktenskapet.

Vid en skilsmässa innebär bodelningsavtalet att makarnas ekonomiska mellanhavanden avslutas.

När man gör en bodelning vid skilsmässa så ska man alltså skriva ett bodelningsavtal. Det används för att redovisa vem som äger vad efter bodelningen och utgör ett bevis på att bodelning har skett. Dessutom är det många banker som kräver att man ingått ett bodelningsavtal för att kunna ta upp egna bolån efter en skilsmässa. Bodelningsavtalet ska vara skriftligt och undertecknas av makarna.

Vad är en bodelning och när ska den ske?

En bodelning är precis vad det låter som, makarna “delar på boet”. Hur det går till styrs av äktenskapsbalken

Bodelningen görs alltså för är att dela upp egendom mellan makarna vid en skilsmässa. En bodelning behöver däremot inte göras om makarna bara har enskild egendom och om ingen av dem begär att få överta bostaden eller bohaget från den andra maken eller makan. 

Det finns ingen särskild tidsgräns för hur långt efter en skilsmässa en bodelning kan ske. Tipset är dock att göra den i direkt anslutning till skilsmässan. Ju längre tid som förflutit efter skilsmässan desto svårare brukar det vara att reda ut egendomsförhållandena och processen riskerar att bli onödigt krånglig. Om någon av makarna begär bodelning när ett mål om äktenskapsskillnad pågår, ska bodelningen däremot ske omgående. 

När en make avlidit förhåller det sig annorlunda. Då ska bodelningen ske innan bouppteckningen, som i sin tur ska ske senast tre månader efter dödsfallet. Det framgår av ärvdabalkenEn bodelning kan också göras under äktenskapet för att omfördela egendom mellan makarna. I sådant fall måste ni däremot anmäla bodelningen till Skatteverket först. Anmälan måste nämligen registreras av Skatteverket för att bli giltig. Först därefter kan ni göra en bodelning under äktenskapet.

Skriva bodelningsavtal gifta

Vad ingår i en bodelning?

Vid en bodelning ingår makarnas giftorättsgods, det vill säga egendom som inte är makarnas enskilda egendom genom testamente, gåva eller äktenskapsförord. Makarna kan dock komma överens om att även enskild egendom ska ingå i bodelningen. Detta gäller dock endast under förutsättning att egendomen är enskild till följd av äktenskapsförord. Sådan egendom som är enskild till följd av föreskrift vid gåva eller i testamente kan således inte dras in i bodelningen.

Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes eller, om äktenskapet har upplösts genom den ena makens död utan att ett mål om äktenskapsskillnad pågick, den dag då dödsfallet inträffade.

En bodelning under äktenskapet ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då anmälan om bodelningen gjordes till Skatteverket.

Ska man ange tillgångar i bodelningsavtalet?

Vid en bodelning är en av de första åtgärderna man gör att kolla vilka tillgångar som är giftorättsgods.  Dessa ska ingå i bodelningen och deras värde ska anges i bodelningsavtalet.

Ska man ange skulder i bodelningsavtalet?

Skulder ingår inte i en bodelning utan varje make ansvarar för sina egna skulder. Makarna behöver alltså inte ta över några skulder från varandra. De skulder som en make har ska dock räknas av från dennes del av giftorättsgodset. 

I korthet hanteras makarnas skulder enligt följande. Värdet av en makes skulder räknas bort från den makens del av giftorättsgodset. (Om en makes skuld hänförs till makens enskilda egendom ska dock skulden i första hand avräknas mot den enskilda egendomen och inte mot giftorättsgodset.)

Det värde som återstår av giftorättsgodset läggs sedan samman och delas 50/50 mellan makarna.

Exempel: Kalle Karlsson har giftorättsgods som är värt 100 000 kr och skulder som uppgår till 50 000 kr (vilka inte är hänförliga tilll enskild egendom). Linda Lind har giftorättsgods som är värt 200 000 kr och skulder som är värda 100 000 kr (vilka inte är hänförliga till enskild egendom). Efter avdrag för skulderna tillför Kalle 50 000 kr och Linda 100 000 kr till bodelningen. Totalt giftorättsgods uppgår då till 150 000 kr och det delas lika mellan Kalle och Linda.

Hur hanterar vi vår bostad vid en skilsmässa?

Om makarna inte kan komma överens om vem som ska få behålla den gemensamma bostaden, är det i regel den som har störst behov av bostaden som har rätt att få den. Hänsyn tas bland till om det finns barn i äktenskapet som någon av makarna får ensam vårdnad om. Denna rätt gäller dock inte om bostaden är den ena makens enskilda egendom genom arv, gåva eller testamente.

Ofta blir resultatet att den make som får behålla bostaden får mer än hälften av värdet vid bodelningen. Det löser man genom att den andre maken kompenseras med pengar eller egendom. Notera att värdet av att få en hyreslägenhet sätts till noll vid bodelning.

Tänk på att om det finns lån på bostaden så behöver ni inhämta bankens samtycke till att omförhandla lånet så att den make som behåller bostaden kan lösa ut den andre maken.

Tänk också på att om en make ska överta fastighet så använder man bodelningsavtalet som handling när han/hon ansöker om lagfart.

Ska bodelningsavtalet registreras?

Det är frivilligt att lämna in ett bodelningsavtal till Skatteverket för registrering.

Vad är skillnaden mellan bodelningsavtal och äktenskapsförord?

Vårt bodelningsavtal för gifta ingås som sagt när äktenskapet upplöses genom skilsmässa. Ett äktenskapsförord ska däremot ingås om makar eller blivande makar vill avtala om att viss egendom inte ska ingå i en eventuell bodelning.

Hur skriver man ett bodelningsavtal för gifta?

i Det är smidigt att skriva ett bodelningsavtal med hjälp av Juridok. Med vägledning av vår tjänst besvarar ni ett antal frågor digitalt. Tjänsten skapar sedan omedelbart ett korrekt bodelningsavtal som är skräddarsydd för er situation.