Välj en sida
i

Bodelningsavtal för sambor

Skriv själv online

På 15-25 min skriver du själv online ett juridiskt korrekt bodelningsavtal för sambor genom att svara på en rad enkla frågor. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Ladda ned i word/pdf
iDokumentet är 3-5 sidor
Nöjd kund-garanti
Ingen inloggning krävs

SKRIV MED HJÄLP AV JURIST

Ta hjälp av en jurist och skriv ett bodelningsavtal för sambor till fast pris. Du svarar på frågorna och juristen bokar ett möte med dig för att skapa ditt dokument. Denna tjänst tillhandahålls i samarbete med vår partner Kliently. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Jens Holmberg

Jens Holmberg

Grundare / jurist

Denna webbsida samt dokumentet bodelningsavtal har författats av Jens Holmberg, som varit verksam som jurist sedan 2010.

Vi ska separera – hur gör vi? Då ska ni skriva ett bodelningsavtal för sambor, vi hjälper er.

När sambos separerar så finns det möjlighet att göra en bodelning. En bodelning är precis vad det låter som, samborna ska “dela på boet”. Hur det går till styrs av sambolagen. Det finns inget som hindrar samborna från att avvika från lagen och dela sin egendom på ett sätt som de tycker är rättvist. Men om en sambo skulle begära en bodelning enligt lag så måste den andre sambon gå med på det. En sån begäran måste göras innan samborna har delat upp egendomen och inom ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Om samboförhållandet upphör genom att en sambo avlider ska begäran framställas senast när bouppteckningen förrättas.

Vad ingår i en bodelning?

Som huvudregel så ska samborna vid bodelning dela lika på all den egendom som de förvärvat för gemensamt bruk. Det är normalt fråga om sambornas bostad och bohag. Med sambornas gemensamma bostad menas generellt fastighet, bostadsrätt eller hyresrätt som ägs eller innehas av samborna, eller endast någon av dom, som är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för det ändamålet. Sambors gemensamma bohag avser möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet, med undantag för bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk och egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål. Observera att bostaden eller bohaget ska ha införskaffats för gemensam användning för att räknas som samboegendom. Sådant som införskaffats av den ena sambon innan samboförhållandet ingår som regel inte bland samboegendomen.

Det spelar ingen roll vem av samborna som står som ägare eller faktiskt betalat för samboegendomen. Den delas lika ändå. Om det finns ett samboavtal och samborna kommit överens om att egendom inte ska omfattas av sambolagens bodelningsregler så gäller naturligtvis samboavtalet.  Det kan också finnas andra skäl till varför egendom inte ska ingå i bodelningen. Så är fallet om egendomen utgör enskild egendom enligt villkor i testamente eller gåva. 

En bodelning ska göras med utgångspunkt i vad samborna ägde den dag då samboförhållandet upphörde.

Ska man ange tillgångar i bodelningsavtalet?

Vid en bodelning är en av de första åtgärderna man gör att kolla vilka tillgångar som är samboegendom.  Dessa ska ingå i bodelningen och deras värde ska anges i bodelningsavtalet.

Ska man ange skulder i bodelningsavtalet?

Skulder ingår inte i en bodelning utan varje sambo ansvarar för sina egna skulder. Samborna behöver alltså inte ta över några skulder från varandra. De skulder som en sambo har ska dock räknas av från dennes del av samboegendomen. 

I korthet hanteras sambornas skulder enligt följande. Värdet av en sambos skulder räknas bort från den sambons del av samboegendomen. (Om en sambos skuld inte avser samboegendomen ska dock skulden i första hand avräknas mot annan egendom och inte mot samboegendomen.)

Det värde som återstår av samboegendomen läggs sedan samman och delas 50/50 mellan samborna.

Exempel: Kalle Karlsson har samboegendom som är värd 100 000 kr och skulder hänförliga till samboegendomen som uppgår till 50 000 kr. Linda Lind har samboegendom som är värd 200 000 kr och skulder hänförliga till samboegendomen som är värda 100 000 kr. Efter avdrag för skulderna tillför
Kalle 50 000 kr och Linda 100 000 kr till bodelningen. Total samboegendom uppgår då till 150 000 kr och denna delas lika mellan Kalle och Linda.

Bodelning sambor

Hur hanterar vi vår bostad vid separation?

Om bostaden utgör samboegendom är det i regel den som har störst behov av bostaden som har rätt att få den. Samborna kan naturligtvis komma överens om detta. 

Trots att en bostad inte utgör samboegendom och ägs av den ene sambon så kan den andre sambon ändå i vissa fall ha rätt att överta den. Det gäller om bostaden är en hyresrätt eller bostadsrätt och den andre sambon behöver den mest. Hänsyn tas bland annat till om den andre sambon har vårdnaden om sambornas gemensamma barn. Ett övertagande kan aldrig ske av en bostad som en sambo fått genom arv, testamente eller gåva med ett förbehåll om att den ska vara enskild egendom. 

Ofta blir resultatet att den sambo som får behålla bostaden får mer än hälften av värdet vid bodelningen. Det löser man genom att den andre  sambon kompenseras med pengar eller egendom. Notera att värdet av att få en hyreslägenhet sätts till noll vid bodelning.

Tänk på att om det finns lån på bostaden så behöver ni inhämta bankens samtycke till att överföra lånet till den sambo som behåller bostaden.

Tänk också på att om en sambo ska överta fastighet så använder man bodelningsavtalet som handling när han/hon ansöker om lagfart.

Varför skriver man bodelningsavtal för sambor?

När man gör en bodelning så ska man skriva ett  bodelningsavtal. Det används för att redovisa vem som äger vad efter bodelningen och utgör ett bevis på att bodelning har skett. Bodelningsavtalet innebär ett avslut på sambornas ekonomiska mellanhavanden. Många banker kräver att man ingått ett bodelningsavtal för att kunna ta upp egna bolån efter separationen. Bodelningsavtalet ska vara skriftligt och undertecknas av samborna.

Ska ett bodelningsavtal för sambor registreras?

Nej, ett bodelningsavtal mellan sambor kan inte registreras hos Skatteverket.

Vad är skillnaden mellan bodelningsavtal och samboavtal?

Ett bodelningsavtal för sambor ingås som sagt efter separationen. Ett samboavtal ska däremot ingås om sambor eller blivande sambor vill avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i en eventuell bodelning.

Hur skriver man ett bodelningsavtal för sambor?

i Det är smidigt att skriva ett bodelningsavtal med hjälp av Juridok. Med vägledning av vår tjänst besvarar ni ett antal frågor digitalt. Tjänsten skapar sedan omedelbart ett korrekt bodelningsavtal som är skräddarsydd för er situation. Är det smidigt eller smidigt?