Välj en sida

Det här är Våra avtal & dokument

Här hittar du alla avtal och dokument som vi erbjuder, både för företag och för privatpersoner (klicka på växlaren nedan så byter du vy). Välj sedan det dokument du behöver och skapa själv genom några klick! Det är superenkelt och tjänsten vägleder dig under hela processen. När du är färdig får du ett  dokument eller avtal som är skräddarsytt efter dina eller företagets behov.

Aktieägaravtal

Med ett aktieägaravtal kan ägarna av aktiebolaget bland annat reglera aktiebolagets verksamhet, aktieägarnas inbördes förhållanden och hur de får förfoga över sina aktier.

LÄS MER

Aktiebok

Modulen kan användas för att skapa en aktiebok i ett svenskt aktiebolag. Svara på frågorna och när du är klar kommer du ha skapat en aktiebok som är skräddarsydd för din situation. Notera att du inte kan skapa en aktiebok avseende ett publikt aktiebolag, dvs. ett aktiebolag som erbjuder aktier på den öppna marknaden (börsbolag). För alla andra aktiebolag går det bra att använda modulen.

LÄS MER

Aktieägarlån
Med låneavtalet dokumenteras de villkor som ska gälla för ett lån till aktiebolaget från en eller flera ägare. I låneavtalet åtar sig bolaget att återbetala lånet och dessutom anges villkoren för återbetalning.

LÄS MER

Aktieägartillskott
Genom handlingen dokumenteras ett tillskott av kapital (pengar) till aktiebolaget. Det kan villkoras av återbetalning osv. men så behöver inte vara fallet.

LÄS MER

Anställningsavtal
Ett anställningsavtal ingås mellan en arbetsgivare och en arbetstagare för att reglera de villkor som ska gälla för en anställning. Vårt anställningsavtal gäller tillsvidareanställningar (med eller utan provanställning) och alla tidsbegränsade anställningsformer: särskild visstidsanställning, vikariat och säsongsanställning.

LÄS MER

Avräkningsnota

En avräkningsnota är ett enkelt avtal om överlåtelse av aktier. I handlingen dokumenteras de allra viktigaste villkoren avseende aktierna och överlåtelsen.

LÄS MER

Beslutshandlingar efterutdelning

Med den här modulen kan du skapa beslutshandlingar i ett svenskt aktiebolag i syfte att lämna en kontant efterutdelning, dvs. vinstutdelning i pengar vid annat tillfälle än på årsstämman.

LÄS MER

Bevakningsinlaga

Med modulen kan du skriva en bevakningsinlaga, dvs. ett dokument som du kan skicka till domstolen för att bevaka en fordran i en konkurs. I tjänsten skapar du enkelt en bevakningsinlaga som du kan använda för att bevaka en fordran under pågående bevakningsförfarande eller för att efterbevaka en fordran efter att bevakningstiden löpt ut.

LÄS MER

Bolagsordning

I den här modulen kan du skapa en bolagsordning för ett svenskt aktiebolag. Du kan skapa en bolagsordning för såväl ett privat som ett publikt aktiebolag.

LÄS MER

Fullmakt (företag)
Genom fullmakten ges en/flera rätt att företräda företaget, exempelvis för att ingå ett avtal, ta lån, agera VD, eller köpa/sälja en fastighet, aktier, fordon eller något annat.

LÄS MER

Förlikningsavtal
Med modulen skapar du enkelt ett förlikningsavtal mellan två eller flera tvistande parter. Förlikningsavtalet dokumenterar parternas uppgörelse avseende en tvist.

LÄS MER

Hyresavtal andrahandsuthyrning (bostad)

Den här modulen kan användas när en bostadsrättshavare ska hyra ut sin bostadsrätt eller när en hyresgäst ska hyra ut sin hyresrätt och det är en vanlig bostadslägenhet som uthyrningen avser.

LÄS MER

Hyresavtal andrahandsuthyrning (lokal)
Den här modulen kan användas när en lokalhyresgäst ska hyra ut hela eller delar av sin lokal i andra hand. Svara på frågorna och när du är klar kommer du ha skapat ett andrahandshyresavtal som är skräddarsytt för din situation.

LÄS MER

Inkråmsöverlåtelseavtal
Om man ska överlåta ett bolag eller en rörelse så kan man i princip göra det på två sätt. Antingen överlåter man aktierna/andelarna i bolaget (aktier om bolaget är ett aktiebolag eller handelsbolagsandelar om bolaget är ett handelsbolag). Eller så överlåter man tillgångarna som hör till rörelsen. Det är alltså antingen fråga om en andelsöverlåtelse/aktieöverlåtelse eller en inkråmsöverlåtelse. Om man bedriver rörelsen i form av en enskild näringsverksamhet så är det alltid fråga om en inkråmsöverlåtelse.

Med inkråmet menar vi de tillgångar och rättigheter som hör till rörelsen. Vid en inkråmsöverlåtelse säljer man alltså en rörelse genom att sälja flera tillgångar och rättigheter i ett och samma avtal. Man skriver ett inkråmsöverlåtelseavtal.

LÄS MER

Konsultavtal
Ett avtal som ingås när en eller flera konsulter ska leverera ett specificerat resultat på ett bestämt datum eller utföra arbete under viss tid utan ansvar för att leverera ett specificerat resultat.

LÄS MER

Moderbolagsgaranti
Genom att ställa ut en moderbolagsgaranti så kan ett moderbolag gå i god för att dess dotterbolag kommer att återbetala en skuld. Det är en borgen där moderbolaget är borgensman.

LÄS MER

Nyemission av aktier
Genom en nyemission ger ett aktiebolag ut nya aktier mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom. Här ingår ett helt emissionspaket, dvs. alla dokument bolaget självt kan upprätta för ändamålet.

LÄS MER

Sekretessavtal
Ett avtal vars enda syfte i princip är att skydda information som en eller flera parter avser dela med sig av, exempelvis i en upphandling eller ett projekt av något slag.

LÄS MER

Skuldebrev (företag)
Genom ett skuldebrev dokumenteras ett åtagande om återbetalning av ett lån. Skuldebrevet kan vara enkelt eller löpande.

LÄS MER

Styrelseprotokoll (konstituerande)
Med modulen kan du skapa ett protokoll från ett konstituerande styrelsemöte i ett aktiebolag. I styrelseprotokollet dokumenterar man styrelsens beslut på styrelsemötet.

LÄS MER

Uppsägning av anställd (arbetsbrist)
Med modulen kan du upprätta dokument för att påkalla förhandling till en eller flera fackliga organisationer (så kallad förhandlingsframställan) och skapa ett eller flera uppsägningsbesked.

LÄS MER

Uppsägning av anställd (Personliga skäl)
Med modulen kan du upprätta en underrättelse till arbetstagaren och ett varsel eventuell arbetstagarorganisation samt ett slutligt uppsägningsbesked.

LÄS MER

Uppsägning av anställd (Avskedande)
Med modulen kan du upprätta en underrättelse till arbetstagaren och ett varsel eventuell arbetstagarorganisation samt ett slutligt besked om avskedande.

LÄS MER

Uppsägning av avtal
Med uppsägningshandlingen kan företaget säga upp ett avtal att upphöra per ett visst datum. Ta fram det avtal du vill säga upp så ska vi vägleda dig.

LÄS MER

Uppsägning av hyresavtal (lokal/bostad)
Med uppsägningshandlingen kan företaget säga upp ett hyresavtal för avflyttning per ett visst datum. Ta fram det hyresavtal du vill säga upp så ska vi vägleda dig.

LÄS MER

VD-AVTAL
VD-avtalet är ett anställningsavtal som företaget ingår med sin verkställande direktör. Där regleras VD:ns ersättning och de övriga villkor som ska gälla med anledning av anställningen.

LÄS MER

Årsstämmoprotokoll (bolag)
I protokollet dokumenterar man beslut på årsstämman. Besluten kan röra en mängd olika frågor men vanligtvis är årsstämman en relativt okomplicerad övning rörande vissa obligatoriska beslut.

LÄS MER

Årsstämmoprotokoll (ek. förening)
I den här modulen kan du skapa ett stämmoprotokoll från en årsstämma i en vanlig svensk ekonomisk förening, en bostadsrättsförening eller en kooperativ hyresrättsförening, dvs. den föreningsstämma där årsredovisningen behandlas.

LÄS MER

Återkalla fullmakt
En fullmakt återkallas på samma sätt som den en gång meddelades. När korrekt återkallelse har skett fullmakten inte användas för att binda fullmaktsgivaren. Vi hjälper dig återkalla en fullmakt genom att identifiera de åtgärder du behöver vidta och formulera återkallelsen.

LÄS MER