Välj en sida
i

Förlikningsavtal

Skriv själv online

På 5-10 min skriver du själv online ett juridisk korrekt förlikningsavtal genom att svara på ett antal enkla frågor. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Ladda ned i word/pdf
iDokumentet är 1-3 sidor
Nöjd kund-garanti
Ingen inloggning krävs

SKRIV MED HJÄLP AV JURIST

Ta hjälp av en jurist och skriv ett förlikningsavtal till fast pris. Du svarar på frågorna och juristen bokar ett möte med dig för att skapa ditt dokument. Denna tjänst tillhandahålls i samarbete med vår partner Kliently. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Jens Holmberg

Jens Holmberg

Grundare / jurist

Denna webbsida samt dokumentet förlikningsavtal har författats av Jens Holmberg, som varit verksam som jurist sedan 2010.

Förlikningsavtal – skriv online hos oss!

Med Juridok skapar du enkelt ett förlikningsavtal mellan två eller flera tvistande parter. I tjänsten besvarar du ett antal frågor med hjälp av tydlig vägledning. Sedan får du ett förlikningsavtal som är anpassat för just din situation (mer info om hur tjänsten fungerar här). Prisvärt, snabbt och smidigt!

Vad är ett förlikningsavtal

En tvist uppstår när parterna har skilda uppfattning i något avseende och brukar innefatta att en eller flera kravställare framställer ett krav mot en eller flera andra parter som i sin tur bestrider kravet. Om den/de kravställande parterna ansöker om stämning kommer tvisten medföra ett domstolsförfarande och slutligen att domstolen meddelar en dom, men så behöver inte bli fallet. Parterna kan nämligen träffa en uppgörelse i godo, en förlikning, och därmed avsluta tvisten.

Förlikningsavtalet är den handling som dokumenterar uppgörelsen mellan parterna. Parterna bestämmer själva över innehållet i deras förlikning. Parterna behöver alltså inte få avtalet godkänt av någon utomstående part för att det ska vara giltigt. För att en tvistande part inte ska kunna utmana förlikningsavtalet senare är det dock viktigt att förlikningsavtalet tydligt redogör för såväl tvisten som uppgörelsen och vad parterna eventuellt behöver prestera för att fullgöra sina skyldigheter.

Förlikningsavtal

Vilka tvister kan man förlika?

I vissa tvister, så kallade indispositiva tvistemål, har parterna inte möjlighet att själva bestämma hur utgången ska bli sedan ett domstolsförfarande inletts. Även om parterna når en förlikning i ett sådant mål behöver domstolen inte följa den utan domstolen gör en egen prövning av frågan. Lagstiftaren anser nämligen att domstolen ska ha slutlig bestämmanderätt över hur man ska lösa sådana tvister. Indispositiva tvistemål är familjemål, dvs. mål om äktenskapsskillnad, vårdnaden, umgänge, boende och faderskap.

Andra tvistemål, så kallade dispositiva tvistemål, är sådana att parterna med bindande verkan kan träffa en förlikning avseende tvisten. Majoriteten av alla tvistemål är dispositiva och innefattar samtliga tvister inom förmögenhetsrätten. Det kan till exempel vara fråga om betalning av en skuld eller ett skadestånd, en felaktigt utförd leverans, en arvsfråga eller ett fel eller ett dröjsmål avseende ett köp av egendom. Parterna i tvisten kan vara både privatpersoner och/eller juridiska personer.

Det finns inga begränsningar avseende vilken uppgörelse som förlikningsavtalet innebär utan parterna är fria att bestämma själva. Det finns alltså inga begränsningar vad gäller det belopp som en part eventuellt ska betala eller vilka prestationer som ska ske i övrigt.

Förlikningsavtal under pågående tvist

Ett förlikningsavtal kan parterna upprätta när som helst under tvisten. Avtalet kan alltså ingås både innan och efter det att en domstol börjat handlägga tvisten.

Om parterna undertecknar förlikningsavtalet innan de påbörjat ett domstolsförfarande så innebär undertecknandet av förlikningsavtalet ett avslut på tvisten. Precis som andra avtal så blir förlikningsavtalet bindande för parterna och förlikningsavtalet blir parternas bevis på att tvisten är avgjord.

Om parterna ingår förlikningsavtalet under ett pågående domstolsförfarande så måste dock domstolen, för att avsluta tvisten, antingen meddela en dom över förlikningen (stadfästa förlikningen) eller avskriva målet från vidare handläggning.

Stadfäst förlikning

Om det pågår ett domstolsförfarande avseende den tvist som parterna ska förlika så kan parterna begära att domstolen stadfäster förlikningen genom en dom. Det följer av 17 kap 6 § i rättegångsbalken. Om parterna begär det kommer domstolen alltså meddela en formell dom över förlikningen.

Det finns både för- och nackdelar med att få en förlikning stadfäst genom dom.

Fördelarna är att domen medför att förlikningen blir en exekutionstitel. Det innebär att om en part inte fullgör sin skyldighet enligt förlikningsavtalet (oftast att betala förlikningslikviden) så kan motparten be Kronofogden driva in betalning. Genom en stadfäst dom blir det dessutom säkerställt att samma tvist inte kan bli föremål för en domstolsprövning igen. Tvisten blir genom domen rättskraftigt avgjord.

Nackdelen är framförallt att förlikningen (den meddelade domen) blir en allmän handling. Det innebär att parterna inte kan säkerställa att förlikningen inte ser dagens ljus. Om förlikningen inte ska städsfästas så bör kravställaren återkalla talan i målet efter förlikningen och begära att målet skrivs av.

Avskrivning av målet

Det är vanligt att parter som ingått ett förlikningsavtal väljer att inte stadfästa förlikningen genom dom. Den/de kravställande återkallar istället sin talan genom ett brev till domstolen. Under förutsättning att motparten inte har något att invända mot återkallelsen så kan domstolen helt enkelt skriva av målet. Förlikningsavtalet är fortfarande bindande för parterna och förlikningsavtalet jämte domstolens avskrivningsbeslut blir parternas bevis på att tvisten är avgjord.

Förlikningslikvid

Att ett ersättningsanspråk framställts är visserligen utgångspunkten för vårt förlikningsavtal. Det är dock inte säkert att förlikningen innebär att en part betala en förlikningslikvid (även om det är vanligast) utan resultatet från förlikningen kan helt enkelt vara att den/de kravställande frånfaller sitt krav. Genom att ingå ett förlikningsavtal kan man vara säker på att den/de kravställande inte kommer tillbaka med samma krav längre fram. Förlikningsavtalet blir ett bevis på att tvisten är avgjord.

Så nu skriver vi ditt förlikningsavtal…

Så, nu kan du det mest relevanta och vi kan utforma ditt förlikningsavtal. Klicka på ”Skriv online” så börjar vi.