Välj en sida

Framtidsfullmakt företag

Skriven av: Jens Holmberg | Jurist

Sök bland artiklar & dokument

Om den som utfärdar en framtidsfullmakt har ett företag kan det vara rimligt att den som får fullmakt också får rätt att hantera frågor avseende företaget. Möjligheten för fullmaktshavaren att hantera sådana frågor beror dock på den företagsform i vilken företaget bedrivs. I den här artikeln förklarar vi vad du, som företagare, behöver tänka på.

Genom en framtidsfullmakt kan en person (fullmaktsgivaren) ge en annan person (fullmaktshavaren) fullmakt att fatta beslut åt fullmaktsgivaren för det fall denne blir dement, sjuk eller liknande. Läs gärna våra artiklar om detta.

Egenföretagare (enskild näringsverksamhet)

Vad gäller för en framtidsfullmakt om det företag som fullmaktsgivaren driver är en enskild näringsverksamhet? Företagsformen enskild näringsverksamhet (även kallad enskild firma) innebär att en person själv driver och ansvarar för företaget. Det är den enklaste företagsformen och innebär att företagaren driver firman utan att bilda en juridisk person med organisationsnummer etcetera. Istället används företagarens personnummer för att sluta avtal etcetera för den enskilda firman.

En framtidsfullmakt som omfattar ekonomiska angelägenheter ger fullmaktshavaren behörighet att förvalta egendom, såsom att betala räkningar, hantera försäkringar, pengar / aktier och konton. Om fullmaktsgivaren är företagare med enskild firma så innefattar ekonomiska angelägenheter också rätten för fullmaktshavaren att fortsätta bedriva firman. Vi rekommenderar dock att man tydliggör detta i framtidsfullmakten så det inte råder tvivel om att fullmaktshavaren har sådan behörighet.

Enmans- eller fåmansaktiebolag

Vad gäller för en framtidsfullmakt om det företag som fullmaktsgivaren driver är ett aktiebolag? Till skillnad från den enskilda firman så bedriver man aktiebolag i formella företag. Företaget har eget firmanamn och organisationsnummer (detsamma gäller för handelsbolag och kommanditbolag). När bolaget sluter avtal etcetera så används bolagets organisationsnummer, inte företagarens personnummer.

Frågorna som rör aktiebolaget och dess bedrivande avser bolaget och det är således inte fråga om ekonomiska angelägenheter som avser fullmaktsgivaren. En framtidsfullmakt kan därför inte ge fullmaktsgivaren rätt att driva aktiebolaget och sköta dess förvaltning. Däremot är det fullt möjligt för fullmaktsgivaren att ge fullmaktshavaren rätt att hantera ägarfrågor. Med det menar vi sådant som rör fullmaktsgivarens ägarintressen i aktiebolaget – det ingår rimligen i de ekonomiska angelägenheterna avseende fullmaktsgivaren. I ägarfrågor ligger framförallt rättigheten att delta i och fatta beslut på bolagsstämmor i aktiebolaget (se nedan). Men man kan också tänka sig andra ägarfrågor som en aktieägare hanterar utanför bolagsstämman, trots att de avser själva ägandet i aktiebolaget. Exempelvis beslut inom ramen för ett befintligt aktieägaravtal. Vi rekommenderar att man tydliggör i framtidsfullmakten att fullmaktshavaren ska ha sådan behörighet, så det inte råder tvivel om att fullmaktshavaren är behörig.

Bolagsstämmobeslut

Enligt 7 kap 3 § aktiebolagslagen (ABL) får en aktieägare utöva sin rösträtt på bolagsstämma via ombud med skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En sådan fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet (om inte bolaget är avstämningsbolag – då är maxbegränsningen fem år). En aktieägare som vill att någon ska företräda denne har alltså i regel bara möjlighet att utse någon annan att agera ombud ett år i taget. Sedan måste aktieägaren utfärda en ny fullmakt. Det gör att en framtidsfullmakt har en ettårs begränsning i möjligheten för fullmaktshavaren att återkommande agera ombud åt fullmaktsgivaren. Framtidsfullmakten kan ju fullmaktsgivaren inte utfärda på nytt. Efter att ett år har passerat måste fullmaktshavaren – med stöd av 30 § i lagen om framtidsfullmakter – anlita någon annan att vara ombud på bolagsstämman.

30 § lagen om framtidsfullmakt

Vid behov av hjälp i en särskild fråga får fullmaktshavaren genom skriftlig fullmakt ge någon annan behörighet att företräda fullmaktsgivaren.

En sådan fullmakt ska vara ställd till en fysisk person. Om fullmakten avser en ekonomisk fråga, får den dock ställas till ett kreditinstitut eller ett värdepappersinstitut

Skriv online med Juridok

Med vägledning av vår tjänst besvarar du ett antal frågor digitalt. Tjänsten skapar sedan omedelbart din framtidsfullmakt – juridiskt korrekt och skräddarsydd för din situation.