Välj en sida

En fullmaktshavares uppdrag

Skriven av: Jens Holmberg | Jurist

Sök bland artiklar & dokument

Vad innebär fullmaktshavarens uppdrag?

Fullmaktshavarens första uppdrag är normalt att bestämma när framtidsfullmakten ska tas i bruk. Framtidsfullmakten ska tas i bruk när den som upprättat fullmakten (fullmaktsgivaren) inte längre har beslutsförmåga. Fullmaktshavaren ska då meddela detta till fullmaktsgivaren samt dennes make/sambo och närmaste släktingar (samt eventuell granskare om sådan utsetts). Sedan kan fullmaktshavaren börja använda framtidsfullmakten. Med det kommer ett ansvar för att bevaka fullmaktsgivarens rätt i de angelägenheter som omfattas av fullmakten. Detta står uttryckligen i lagen och för att uppfylla denna skyldighet ska fullmaktshavaren agera på ett sätt som överensstämmer med uppdraget enligt framtidsfullmakten.

När fullmaktshavaren vidtar en åtgärd enligt framtidsfullmakten agerar han/hon i fullmaktsgivarens namn. Åtgärden blir bindande för fullmaktsgivaren. Det skapas alltså ett förhållande mellan tre parter. Den som upprättat fullmakten (fullmaktsgivaren), den som utsetts i fullmakten (fullmaktshavaren) och den part som fullmakthavaren agerar med/mot (tredje man). Det här gäller inte bara framtidsfullmakter utan är grundläggande för hur fullmakter används i Sverige.

fullmaktshavarens uppdrag

Hur ska fullmaktshavarens uppdrag utföras?

Eftersom en fullmaktsgivare, som förlorat sin beslutsförmåga, inte kommer kunna ha kontroll på hur fullmaktshavaren utövar uppdraget så finns vissa skyddsregler. Dessa regler är av olika karaktär och avser dels hur fullmaktshavaren ska fullgöra uppdraget, dels vad fullmaktshavaren får och inte får göra.

Hur ska en fullmaktshavare agera?

Fullmaktshavaren ska för det första agera lojalt i fullmaktsgivarens intresse. I viktigare frågor ska han/hon också samråda med fullmaktsgivaren – om det är möjligt. Detta kräver att fullmaktshavaren försöker förstå hur fullmaktsgivaren själv skulle vilja att fullmaktshavaren agerade i en viss situation. Beroende på vem fullmaktshavaren är så kan det här kräva en del efterforskningar och samtal. Här måste fullmaktshavaren också beakta att fullmaktsgivaren ju inte är beslutsförmögen. Så frågan är om det han/hon säger verkligen är i enlighet med vad han/hon faktiskt önskar. Samtal med nära och kära till fullmaktsgivaren kan därför vara nödvändiga. Fullmaktshavaren måste vara extra noggrann när det gäller viktigare frågor, såsom försäljning av värdefull egendom (aktier, fastigheter och liknande) eller när fullmaktshavaren sörjer för fullmaktsgivarens personliga angelägenheter.

Vad får en fullmakthavare inte göra när han utför uppdraget?

Fullmaktshavaren får endast utföra de åtgärder och fatta beslut i de frågor som framgår av fullmakten. Men normalt är uppdraget enligt en framtidsfullmakt omfattande. Det kan vara att fullmaktshavaren i fullmaktsgivarens namn hanterar olika ärenden, säljer eller köper egendom eller ingår avtal med andra personer, företag, föreningar och myndigheter etcetera. Det är fullmaktshavarens ansvar att se till att han/hon agerar inom ramen för uppdraget i framtidsfullmakten och enligt lagen. Om fullmaktshavaren agerar på ett annat sätt blir åtgärden inte bindande för fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren kan faktiskt bli skadeståndsskyldig.

En framtidsfullmakt kan inte omfatta vissa åtgärder inom hälso- och sjukvård och tandvård (besluta om vilken vård), inte heller vissa frågor av utpräglat personlig karaktär (såsom att ingå äktenskap, bekräfta faderskap, upprätta testamente eller liknande). Fullmaktshavaren får alltså inte agera avseende sådana frågor.

Fullmaktshavaren får inte företräda fullmaktsgivaren om fullmaktshavaren själv eller närstående till honom/henne är motpart eller om de har motstående intressen – då föreligger så kallat jäv. De personer som är ”närstående” är bland annat fullmaktshavarens make, sambo eller barn. Föreligger det jäv måste fullmaktshavaren se till att en god man utses som företräder fullmaktsgivaren. Annars kan frågan inte lösas av fullmaktshavaren.

Fullmaktshavaren får bara lämna gåvor till andra än sig själv om det är fråga om personliga presenter, om det inte står något annat i fullmakten. Här är ett undantag från jävsregeln ovan. Fullmaktsgivaren kan alltså ge fullmaktshavaren rätt att ge sig själv gåvor från fullmaktsgivaren – men då måste det tydligt anges i framtidsfullmakten.

Skriv online med Juridok

Med vägledning av vår tjänst besvarar du ett antal frågor digitalt. Tjänsten skapar sedan omedelbart din framtidsfullmakt – juridiskt korrekt och skräddarsydd för din situation.