Välj en sida
i

Gåvobrev Fast egendom

  • }5-15 min att besvara frågorna
  • hDokumentet är 1 sida
  • Ladda ned i word/pdf
  • 399 SEK
  • Nöjd kund-garanti

Ska du ge bort en fastighet? Om du vill säkerställa att det sker på rätt sätt ska du göra det med Juridok.

Det här gåvobrevet används för att ge bort en fastighet. Gåvan kan avse hela eller endast en del av fastigheten. Du kan alltså inte använda det här gåvobrevet för att ge bort något annat än en fastighet. Då ska du istället använda vårt gåvobrev för lös egendom / bostadsrätt. Notera att en bostadsrätt inte är en fastighet i lagens mening.

Vad som gäller för gåva av fastighet regleras i huvudsak av Jordabalken. En fastighet kan lite förenklat beskrivas som ett avgränsat markområde, med eller utan byggnader. Det finns också tredimensionella fastigheter som kan vara under eller ovanför marken. Garage under jord och ägarlägenheter är exempel på tredimensionella fastigheter. Alla fastigheter har en viss fastighetsbeteckning (till exempel Champinjonen 12 eller Domaren 14). I Lantmäteriets fastighetsregister finns detaljerad information om fastigheter och där står också fastighetsbeteckningar. Om du vill ha information om din egen fastighet kan du få det i Lantmäteriets e-tjänst.

Måste man skriva ett gåvobrev när man ger bort en fastighet?

Ja, vid gåva av fastighet måste man skriva ett gåvobrev för att ägandet av fastigheten ska övergå till mottagaren. Detta gäller oavsett om gåvan endast gäller en del av fastigheten. Ett löfte om att ge bort en fastighet i gåva är inte bindande.

 Gåvobrevet behöver dessutom uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt. Den information som anges i punktlistan nedan ska finnas med och gåvobrevet ska vara underskrivet av både den som ger bort fastigheten (givaren) och den som får fastigheten (mottagaren).

  • Information om givare och mottagare.
  • Information om fastigheten (inkl. fastighetsbeteckning).
  • En gåvoförklaring som anger hur stor del av fastigheten som ges bort.
  • Information om gåvan delats upp på flera mottagare.
  • Eventuella övriga villkor för gåvan.

Juridok kommer självklart se till att ditt gåvobrev uppfyller lagens formkrav.

För att mottagaren ska kunna få sin gåva registrerad hos Lantmäteriet, och erhålla lagfart, behöver dessutom underskrifterna på gåvobrevet vara bevittnade av två personer. En ansökan om lagfart  ska göras till Lantmäteriet och ska ske inom tre månader från undertecknandet av gåvobrevet.

En gåva mellan makar blir gällande mot givarens borgenärer när den har registrerats av Skatteverket,  det följer av Äktenskapsbalken. För att registrera gåvobrevet så ska det signeras av makarna och skickas in i original. Du hittar mer info hos Skatteverket. Någon motsvarande reglering finns inte för sambor.

Fastighet gåvobrev

Hur hanteras skulder som är knutna till fastigheten som ges bort?

Om givaren har lån avseende fastigheten och tanken är att de ska tas över av mottagaren så ska det hanteras i gåvobrevet. För att överlåta en skuld måste man också inhämta samtycke från långivaren (som i de allra flesta fall är en bank). Hör därför med långivaren (banken) om samtycke. Om övertagande av lånet är en förutsättning för gåvan så ska det anges i gåvobrevet.

Om lån ska övertas (eller annan ersättning ska lämnas) vid gåva av fastighet kan det uppstå en skyldighet att betala stämpelskatt eller kapitalvinstskatt. Skyldighet att betala stämpelskatt blir aktuellt om storleken på lånet som övertas uppgår till eller överstiger 85 % av fastighetens taxeringsvärde för året närmast före det år då ansökan om lagfart beviljas. Detta regleras av stämpelskattelagen. Enligt inkomstskattelagen blir kapitalvinstbeskattning aktuellt om lånet som ska övertas av mottagaren uppgår till eller överstiger fastighetens taxeringsvärde vid gåvotillfället.

Kontrollera gärna dessa frågor i förväg med Lantmäteriet och Skatteverket om tanken är att lån ska övertas av mottagaren. Om det finns ett villkor i gåvobrevet om att ta över lån behöver man också visa för Lantmäteriet att lånen tagits över i samband med ansökan om lagfart.

Vilka villkor är vanliga att skriva in i gåvobrevet?

En fastighetsgåva kan förenas med olika villkor. Exempelvis att gåvan ska utgöra enskild egendom för mottagaren. På så vis säkerställs att mottagaren inte går miste om fastigheten vid en bodelning (mer om detta finns att läsa under äktenskapsförord  och samboavtal). Gåvan kan även vara villkorad av att mottagaren inte får överlåta fastigheten utan givarens samtycke. Om gåvan inte ska utgöra ett förskott på arv för mottagaren ska det också anges i gåvobrevet. Givaren kan även bestämma en viss dag då mottagaren ska få tillgång till gåvan, samt att givaren eller någon annan ska få nyttja fastigheten efter gåvotillfället.

Tänk på att om makar eller sambor ger egendom till varandra så måste de skriva ett samboavtal eller ett äktenskapsförord för att göra gåvan till enskild egendom mellan varandra.

Tänk också på att det behövs samtycke från sin make/maka om gåvan avser en fastighet och den är deras gemensamma bostad eller utgör giftorättsgods

Hur skriver man ett gåvobrev avseende gåva av en fastighet?

i Det är smidigt att skriva ett gåvobrev med hjälp av Juridok. Med vägledning av vår tjänst besvarar du ett antal frågor digitalt. Tjänsten skapar sedan omedelbart ett korrekt gåvobrev som är skräddarsydd för din situation. Solklart?