Välj en sida
i

Gåvobrev Fast egendom

Betyg

Skriv själv online

På 5-15 min skriver du själv online ett juridisk korrekt gåvobrev genom att svara på ett antal enkla frågor. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Ladda ned i word/pdf
iDokumentet är 1-2 sidor
Nöjd kund-garanti
Ingen inloggning krävs

SKRIV MED HJÄLP AV JURIST

Ta hjälp av en jurist och skriv ett gåvobrev till fast pris. Du svarar på frågorna och juristen bokar ett möte med dig för att skapa ditt dokument. Denna tjänst tillhandahålls i samarbete med vår partner Kliently. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Jens Holmberg

Jens Holmberg

Grundare / jurist

Denna webbsida samt dokumentet gåvobrev fast egendom har författats av Jens Holmberg, som varit verksam som jurist sedan 2010.

Skriv gåvobrev för fast egendom med Juridok

Med den här modulen kan du skriva ett gåvobrev för att ge bort fast egendom, dvs. en fastighet. Gåvan kan avse hela eller endast en del av gåvogivarens ägarandel i fastigheten. Om gåvogivaren äger 100 procent av fastigheten kan gåvan exempelvis avse 100, 50 eller 25 procent. Om gåvogivaren äger 50 procent av fastigheten kan gåvan exempelvis avse 100, 50 eller 25 procent av denna ägarandel. 

Notera att gåvobrevet är anpassat för fastigheter och du kan inte använda det för att ge bort något annat. Då ska du istället använda vårt gåvobrev för lös egendom / bostadsrätt. Notera att en bostadsrätt inte är en fastighet i lagens mening.

FAQ – Gåvobrev fast egendom

De lagbestämmelser som reglerar gåvor av fast egendom finns i huvudsak i Jordabalken. På denna sida ska vi försöka besvara frågor relaterade till att skriva ett gåvobrev avseende fast egendom. När du skriver ett gåvobrev med oss kommer vi naturligtvis ta hänsyn till all relevant information och samtliga krav som ställs i Jordabalken och övrig lagstiftning. Du behöver bara klicka på skriv online och svara på frågorna så kommer tjänsten att skapa ett korrekt gåvobrev som är skräddarsytt för din situation.

O
P

Vad är fast egendom?

Enligt 1 kap 1 § i Jordabalken är fast egendom jord som är indelad i fastigheter. Till en fastighet hör allmänna fastighetstillbehör, byggnadstillbehör och industritillbehör.

Fast egendom kan alltså lite förenklat beskrivas som ett avgränsat markområde (dvs. en fastighet), med eller utan byggnader. Det finns också tredimensionella fastigheter som kan vara under eller ovanför marken. Garage under jord och ägarlägenheter är exempel på tredimensionella fastigheter. Alla fastigheter har en viss fastighetsbeteckning (till exempel Gävle, Champinjonen 12 eller Jönköping, Domaren 14). I Lantmäteriets fastighetsregister finns detaljerad information om fastigheter och där står också fastighetsbeteckningar. Om du vill ha information om din egen fastighet kan du få det i Lantmäteriets e-tjänst.

O
P

Måste man skriva ett gåvobrev när man ger bort en fastighet?

Ja, vid gåva av fastighet måste man skriva ett gåvobrev för att ägandet av fastigheten ska övergå till mottagaren. Detta gäller oavsett om gåvan endast gäller en del av fastigheten. Ett löfte om att ge bort en fastighet i gåva är inte bindande.

O
P

Vilka formkrav gäller för gåvobrevet?

Ett gåvobrev avseende en fastighet behöver uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt. Den information som anges i punktlistan nedan ska finnas med och gåvobrevet ska vara underskrivet av både den som ger bort fastigheten (givaren) och den som får fastigheten (mottagaren).

  • Information om givare och mottagare.
  • Information om fastigheten (inkl. fastighetsbeteckning).
  • En gåvoförklaring som anger hur stor del av fastigheten som ges bort.
  • Information om gåvan delats upp på flera mottagare.
  • Eventuella övriga villkor för gåvan.

För att mottagaren ska kunna få sin gåva registrerad hos Lantmäteriet, och erhålla lagfart, behöver dessutom underskrifterna på gåvobrevet vara bevittnade av två personer.

En gåva mellan makar blir gällande mot givarens borgenärer när den har registrerats av Skatteverket, det följer av Äktenskapsbalken. För att registrera gåvobrevet så ska det signeras av makarna och skickas in i original. Du hittar mer info hos Skatteverket. Någon motsvarande reglering finns inte för sambor.

Samtycke make

Ett samtycke till gåvan behövs från gåvogivarens make/maka om fastigheten som ges bort utgör giftorättsgods. Om fastigheten är enskild egendom till följd av äktenskapsförord behövs, trots det, samtycke om den utgör makarnas gemensamma bostad.

Samtycke sambo

Ett samtycke till gåvan behövs från gåvogivarens sambo om fastigheten som ges bort utgör samboegendom.

O
P

När måste gåvomottagaren ansöka om lagfart?

En ansökan om lagfart ska göras till Lantmäteriet inom tre månader från undertecknandet av gåvobrevet. För att ansökan ska beviljas måste gåvogivarens underskrift vara bevittnad av två personer (se ovan angående formkrav). Annars förklaras ansökan vilande. Reglerna om lagfart finns i 20 kap. 1,2 och 7 §§ Jordabalken.

Notera att expeditionsavgiften för lagfartsansökan är 825 kronor. Om lån övertagits av gåvomottagaren så kan stämpelskatt behöva betalas (se nedan angående skulder).

O
P

Hur hanteras skulder som är knutna till fastigheten som ges bort?

Om givaren har lån avseende fastigheten och tanken är att de ska tas över av mottagaren så ska det hanteras i gåvobrevet. För att överlåta en skuld måste man också inhämta samtycke från långivaren (som i de allra flesta fall är en bank). Hör därför med långivaren (banken) om samtycke. Om övertagande av lånet är en förutsättning för gåvan så ska det anges i gåvobrevet.

Om lån ska övertas (eller annan ersättning ska lämnas) vid gåva av fastighet kan det uppstå en skyldighet att betala stämpelskatt eller kapitalvinstskatt.

Skyldighet att betala stämpelskatt blir aktuellt om storleken på lånet som övertas uppgår till eller överstiger 85 % av fastighetens taxeringsvärde för året närmast före det år då ansökan om lagfart beviljas. Detta regleras av stämpelskattelagen. Om gåvan bara avser 50 % av fastigheten, ska man jämföra lånet som övertas med halva fastighetens taxeringsvärde.

Enligt inkomstskattelagen blir kapitalvinstbeskattning aktuellt om lånet som ska övertas av mottagaren uppgår till eller överstiger fastighetens taxeringsvärde vid gåvotillfället.

Kontrollera gärna dessa frågor i förväg med Lantmäteriet och Skatteverket om tanken är att lån ska övertas av mottagaren. Om det finns ett villkor i gåvobrevet om att ta över lån behöver man också visa för Lantmäteriet att lånen tagits över i samband med ansökan om lagfart.

O
P

Kan jag ge bor andelar av fastigheten i gåva?

Ja, det går bra. Tänk på om man ger bort en andel av fastigheten så kommer det framgent vara fler än en ägare. Det följer av 4 kap. 8 § jordabalken:

Den som köpt andel i fastighet utan villkor att andelen skall utbrytas genom fastighetsbildning innehar fastigheten under samäganderätt med den eller de andra delägarna.

Då kan det i många fall vara klokt att upprätta ett samäganderättsavtal för att bestämma vilka rättigheter och skyldigheter ägarna ska ha i förhållande till varandra och fastigheten de äger tillsammans.

O
P

Vilka andra villkor är vanliga att skriva in i gåvobrev avseende fast egendom?

En fastighetsgåva kan förenas med olika villkor.

Enskild egendom

I gåvobrevet är det vanligt att ange att gåvan ska utgöra enskild egendom för mottagaren. På så vis säkerställs att mottagaren inte går miste om fastigheten vid en bodelning (mer om detta finns att läsa under äktenskapsförord och samboavtal). Tänk på att om makar eller sambor ger egendom till varandra så måste de skriva ett samboavtal eller ett äktenskapsförord för att göra gåvan till enskild egendom mellan varandra.

Överlåtelseförbud

Gåvan kan även vara villkorad av att mottagaren inte får överlåta fastigheten utan givarens samtycke. Ett överlåtelseförbud innebär att gåvomottagaren inte äger rätt att överlåta (sälja, byta eller ge bort) gåvan utan gåvogivarens samtycke. Enligt Högsta domstolen (NJA 1993 s. 529) innebär ett överlåtelseförbud även ett förbud mot att pantsätta fastigheten. I alla fall om inte annat uttryckligen angivits i gåvobrevet eller framgår av andra omständigheter. Anledningen till detta är att en pantsättning kan leda till just det som ett överlåtelseförbud avser att förhindra, nämligen en övergång av äganderätten.

Förskott på arv

Om gåvan inte ska utgöra ett förskott på arv för mottagaren ska det också anges i gåvobrevet. Gåvor som lämnas till någon som har laglig rätt att ärva gåvogivaren kan utgöra förskott på arv (om gåvomottagaren är gåvogivarens bröstarvinge presumeras det till och med). När en gåva utgör förskott på arv så kommer gåvans värde avräknas från det som gåvomottagaren har rätt att ärva efter gåvogivaren. När arvet efter gåvogivarens ska fördelas kommer man alltså minska gåvomottagarens andel minskas med värdet av gåvan. Man bör därför ange i gåvobrev om gåvan ska eller inte ska utgöra ett förskott på arv.

Tillträde och fortsatt nyttjande

Givaren kan även bestämma en viss dag då mottagaren ska få tillgång till gåvan samt att givaren eller någon annan ska få nyttja fastigheten efter gåvotillfället. Om man ger bort en gåva så kan man nämligen skriva in ett villkor där man som gåvogivare förbehåller sig eller annan rätten att nyttja gåvan. Det kallas för ett nyttjanderättsförbehåll.

Så nu skriver vi ditt gåvobrev…

i Så, nu kan du det mest relevanta och vi kan utforma ditt gåvobrev. Klicka på ”Skriv online” så börjar vi.