Välj en sida
i

Generalfullmakt för företag

Skriv själv online

På 5-10 min skriver du själv online en juridiskt korrekt generalfullmakt genom att svara på ett antal enkla frågor. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Ladda ned i word/pdf
iDokumentet är 1-2 sidor
Nöjd kund-garanti
Ingen inloggning krävs

SKRIV MED HJÄLP AV JURIST

Ta hjälp av en jurist och skriv generalfullmakt till fast pris. Du svarar på frågorna och juristen bokar ett möte med dig för att skapa ditt dokument. Denna tjänst tillhandahålls i samarbete med vår partner Kliently. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Jens Holmberg

Jens Holmberg

Grundare / jurist

Denna webbsida och generalfullmakten har författats av Jens Holmberg, som varit verksam som jurist sedan 2010.

Skriv generalfullmakt för företag med Juridok

Med en generalfullmakt kan en juridisk person (t ex ett företag eller en förening) befullmäktiga en eller flera personer med en generell behörighet. Den eller de personer som utses kan därigenom företräda den juridiska personen i alla avseenden.

Notera att det här dokumentet avser situationen där en juridisk person utfärdar en generalfullmakt. Även privatpersoner kan dock utfärda generalfullmakter. Om din situation avser en sådan generalfullmakt så ska du använda vår generalfullmakt för privatpersoner.

FAQ – generalfullmakt för företag

På denna sida ska vi försöka besvara frågor som avser situationen när ett företag utfärdar en generalfullmakt. När du skriver en generalfullmakt med oss kommer vi naturligtvis ta hänsyn till all relevant information och samtliga krav som ställs i tillämplig lagstiftning. Du behöver bara klicka på skriv online och svara på frågorna så kommer tjänsten att skapa en generalfullmakt som är skräddarsydd för din situation.

Vi använder två ord nedan som du ska lägga på minnet:

  • Fullmaktsgivare = Den juridiska person som utfärdar fullmakten.
  • Fullmaktshavare = den eller de personer som får behörighet enligt fullmakten.
O
P

Vad är en generalfullmakt?

Genom en vanlig fullmakt kan ett företag utse någon att utföra enskilda ärenden, t.ex. att köpa något eller ingå ett avtal.

En generalfullmakt är en fullmakt som inte avser enskilda ärenden utan är av mer generell karaktär. Den ger en eller flera personer en mer eller mindre vidsträckt behörighet att företräda företaget. Innehavaren får normalt en behöriget att i alla avseenden agera på företagets vägnar. Det är ledningen i företaget, styrelsen, som utfärdar generalfullmakten. En generalfullmakt är nästan alltid skriftligt dokumenterad i en fullmaktshandling även om det inte finns lagkrav på det.

Juridok har flera sorters fullmakter som avser både privatpersoner och företag:

O
P

Vilka angelägenheter kan en generalfullmakt omfatta?

Med en generalfullmakt vill man normalt ge fullmaktshavaren största möjliga behörighet, dvs. hen får rätt att företräda fullmaktsgivaren i alla typer av angelägenheter.

O
P

Finns begränsningar i fullmaktens omfattning?

En styrelse i ett aktiebolag (eller förening) kan inte, genom att utfärda en utfärda generalfullmakt, göra sig fri från ansvaret för bolagets organisation och förvaltning eller skyldigheten att sörja för en betryggande kontroll av bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden. Vissa uppgifter som vilar på styrelsen, t.ex. att utse verkställande direktör eller särskilda firmatecknare, är inte möjliga att delegera till någon annan.
O
P

När är det lämpligt med en generalfullmakt?

En generalfullmakt kan företag vilja utfärda av olika anledningar.

Det kan exempelvis vara att ingen företrädare är på plats under en tid och företaget behöver ha någon med bred behörighet tillgänglig för att att ingå avtal eller köpa och sälja egendom.

Vid ägarförändringar är det mycket vanligt att en generalfullmakt utfärdas. Då är det vanligtvis köparen som begär att den avgående styrelsen i företaget utfärdar en generalfullmakt till köparens företrädare, i väntan på att Bolagsverket registrerar den nya styrelsen i företaget. Generalfullmakten utfärdas alltså så att de styrelseledamöter som köparen valt ska kunna företräda bolaget trots att Bolagsverket ännu inte registrerat dem.

O
P

Hur länge gäller en generalfullmakt?

En generalfullmakt gällar normalt från det datum då den utfärdas. Om den utfärdats med anledning av en ägarförändring så gäller den vanligtvis till dess att Bolagsverket registrerat en ändring av företrädare. I övriga fall så kan den gälla till ett specifikt datum eller tills vidare. Om fullmaktens giltighetstid inte tidsbegränsas så gäller den tills dess att fullmaktsgivaren återkallar fullmakten.

O
P

Vilka lagar reglerar generalfullmakten?

Ordet ”generalfullmakt” finns inte i någon lag eller föreskrift utan det är ett begrepp som tillkommit för att understryka att den behörighet som följer med fullmakten är väldigt omfattande.

Reglerna för fullmakter finns i avtalslagens något snåriga andra kapitel. Aktiebolagslagen eller lagen om ekonomiska föreningar ställer upp begränsningar avseende fullmaktens omfattning (se ovan).

O
P

Det är viktigt att generalfullmakten är korrekt utformad

Det finns egentligen inga formkrav för en generalfullmakt. Men det är mycket viktigt att en generalfullmakt är tydligt utformad för att undvika missförstånd, konflikter och frågor om ogiltighet. Generalfullmakten behöver inte vara bevittnad, men ska den omfatta fastighetsaffärer så ska den bevittnas. Vissa banker kan också ställa krav på att fullmakten är bevittnad för att acceptera den.

O
P

Kan en generalfullmakt återkallas?

Ja, en generalfullmakt kan återkallas av fullmaktsgivaren när som helst. Att återkalla fullmakt är mycket enkelt med Juridok.

Klicka på Skriv Online för att skapa din generalfullmakt.

Så, nu kan du det mest relevanta och vi kan utforma din generalfullmakt. Klicka på ”Skriv online” så börjar vi.

Förberedelser

Innan du börjar ber vi dig ta fram följande:

  • Firmanamn samt organisationnummer på fullmaktsgivaren.
  • För- och efternamn samt personnummer på samtliga fullmaktshavare.