Välj en sida
i

Inbördes testamente

Skriv själv online

På 10-15 min skriver du själv online ett juridiskt korrekt testamente genom att svara på ett antal enkla frågor. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Ladda ned i word/pdf
iDokumentet är 1-2 sidor
Nöjd kund-garanti
Ingen inloggning krävs

SKRIV MED HJÄLP AV JURIST

Ta hjälp av en jurist och skriv ett testamente till fast pris. Du svarar på frågorna och juristen bokar ett möte med dig för att skapa ditt dokument. Denna tjänst tillhandahålls i samarbete med vår partner Kliently. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

När ska man använda ett inbördes testamente?

Ett inbördes testamente används oftast när makar eller sambor vill ärva varandra. Det är särskilt viktigt mellan sambor eftersom sambor inte ärver varandra utan testamente. För makar är det motiverat när det finns särkullbarn eftersom särkullbarn till den först avlidne maken annars får ut hela sitt arv direkt, före den efterlevande maken också avlidit.

Observera att oavsett vad som står i ett testamente har särkullbarn och barn till sambor alltid rätt att kräva ut sin laglott direkt, dvs. hälften av värdet på allt som den avlidne lämnar efter sig. 

Vad händer om man inte har ett inbördes testamente?

Om en person dör och inte har skrivit ett testamente så kommer den så kallade arvsordningen tillämpas för att fördela personens tillgångar. Vem som ärver bestäms då av reglerna i ärvdabalken.

Det är lite komplicerat att sammanfatta vem som ärver och i vilken situation. Två huvudregler ska man ha koll på. Den ena innebär att arvet fördelas i ordning efter hur nära släkt man är med den avlidne. Den andra innebär att om någon har rätt till arv men har avlidit så har dennes barn rätt att träda in istället. Barnen får då dela på det arv som skulle ha fördelats till den avlidne  arvtagaren. Det kallas för istadrätt.

Exempel: Kalle Karlsson avlider. Kalle fick ett barn, Sören Karlsson, men tyvärr dog Sören för två år sedan. Sören efterlämnade själv tre barn. Eftersom Sören har avlidit så träder hans barn in och ärver Kalle.

Hur fungerar arvsordningen?

När man följer arvsordningen så börjar man med barn till den avlidne. Om barnen har avlidit går man vidare med barnbarn och sedan barnbarnsbarn osv. (första arvsklassen). Notera att fosterbarn och styvbarn inte ärver. Om ingen finns i livet i första arvsklassen ärver den avlidnes föräldrar. Har föräldrarna avlidit går man vidare med deras barn, dvs. hel-/halvsyskon och sedan hel-/halvsyskonbarn (andra arvsklassen). Om inga föräldrar eller syskon finns i livet ärver far- och morföräldrar. Om de har avlidit ärver deras barn, dvs. farbror/faster och morbror/moster (tredje arvsklassen). Men där slutar arvsordningen – kusiner ärver inte varandra. Inte heller sysslingar eller andra närstående som inte har släktskap. Finns ingen arvinge får Allmänna arvsfonden tillgångarna. Nedan bild illustrerar arvsordningen.

Skriva inbördes testamente - tänk på arvsordningen

Har min make rätt till arv?

 Var den avlidne gift ärver efterlevande make/maka enligt särskilda regler. Efterlevande make/make har en stark ställning och ärver före gemensamma barn och andra enligt arvsordningen. Sådana barn/arvingar får vänta på sitt arv tills den efterlevande också avlider.

Har min sambo rätt till arv?

Nej, en sambo till den som dör har aldrig rätt till arv utan testamente. Detta gäller oavsett om samborna har barn tillsammans. 

En sambo har endast rätt till hälften av all samboegendom, det vill säga bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk. Ni kan läsa mer om dessa regler här. Utan testamente fördelas därefter arvet efter den avlidne sambon enligt den legala arvsordningen – i första hand till den avlidne sambons barn och i andra hand till den avlidne sambons föräldrar. 

Sambor som vill trygga varandra bör därför skriva ett inbördes testamente.

Ett vanligt syfte med testamentet är att den efterlevande sambon ska kunna bo kvar i bostaden. Tänk på att barn alltid har rätt att få ut sin laglott direkt och att det därför kan vara bra att komplettera testamentet med en livförsäkring.

Exempel: Kalle och Lisa är sambor och har en son som heter Pelle. Kalle och Lisa har ett gemensamt bolån på sin gemensamma bostad. Kalle och Lisa har upprättat ett inbördes testamente för att ärva allt efter varandra. Om Kalle avlider har dock Pelle alltid rätt att få ut sin laglott direkt, det vill säga hälften av det värde som Kalle lämnat efter sig. Om Pelle inte kan eller vill vänta med sitt arv till förmån för Lisa, kanske Lisa måste lösa ut Pelle för att bli ensam ägare till bostaden. En livförsäkring kan då se till att Lisa har råd att göra detta.

När ärver särkullbarn?

Hade en avliden make/maka egna barn (så kallade särkullbarnärver de före den efterlevande maken/makan. Särkullbarn har nämligen rätt att få sitt arv direkt när deras förälder dör och det innebär att den efterlevande maken/makan i princip kan komma att helt stå utan arv. En skyddsregel finns – den efterlevande maken/makan har alltid rätt att få ett belopp som motsvarar fyra prisbasbelopp (man räknar in vad maken/makan själv äger). Detta skyddar den efterlevande från att bli helt barskrapad. Särkullbarn har också möjlighet att avvakta med att ta ut sitt arv.

Inbördes testamente

Vad betyder fri förfoganderätt och full äganderätt?

Ni kan i det inbördes testamentet bestämma hur det ni testamenterat till varandra ska fördelas när båda avlidit, det så kallade efterarvet. Om ni vill bestämma över efterarvet ärver ni varandra med fri förfoganderätt. Då får ni inte testamentera eller skänka bort den ärvda egendomen till någon annan – syftet är att arvet (eller i alla fall värdet av arvet) ska finnas kvar när båda avlidit så att det kan fördelas vidare på det sätt ni bestämt (ex. till era arvingar). Önskar ni att inte bestämma över efterarvet ärver ni varandra med full äganderätt. Då ärver ni egendomen fritt och utan begränsningar. Tänk dock på att bröstarvingar alltid har rätt till sin laglott.

För att motivera särkullbarn eller barn till sambor att vänta med sitt arv tills båda makarna eller samborna gått bort kan ni förordna att deras rätt till efterarv ska gå förlorat om de begär ut sin laglott direkt i strid era önskemål enligt testamentet.

Vad får man testamentera bort?

l Genom ett testamente kan man bestämma vem som ska få vilka tillgångar. Man får helt fritt bestämma detta med några få undantag. Vi ska gå igenom de flesta nu, så ni vet vad som gäller innan ni skriver ditt testamente.

Man får inte testamentera bort sitt barns (bröstarvingars) laglott. Det arv som en bröstarvinge har har rätt till enligt arvsordningen (se beskrivning och bild ovan) kallas för arvslott. Hälften av denna är laglotten och den är alltså skyddad. Den har en bröstarvinge alltid rätt till – oavsett vad som står i testamentet. Strider testamentet mot denna regel kan bröstarvingen begära jämkning av testamentet.

Som nämndes ovan har den efterlevande maken har alltid rätt att få ett belopp som motsvarar fyra prisbasbelopp. Detta skyddar den efterlevande från att bli helt barskrapad.

Om man ärvt eller fått egendom genom testamente / gåva så kan det i dessa handlingar ha skrivits in villkor som påverkar möjligheten att testamentera bort egendomen.

Man får inte testamentera bort egendom som man tidigare ärvt eller fått genom testamente med fri förfoganderätt (ex. från tidigare äktenskap).

Inbördes testamente

 Vilka formkrav gäller för ett inbördes testamente?

Testamenten skyddas av många regler och i princip samma formkrav används för testamenten som för framtidsfullmakter. Alla krav på formen för handlingen måste följas för att den ska vara giltig. Juridok kommer självklart se till att ert testamente uppfyller formkraven. Ni bör dock tänka på följande:

  • Endast den som har fyllt 18 år får upprätta ett testamente (det finns några speciella undantag men vi går inte in på dem här).
  • Den person som upprättar testamentet måste skriva under det. 

Vilka krav gäller för vittnen?

  • Två vittnen ska vara närvarande samtidigt som ni skriver under testamentet eller bekräftar era underskrifter. Dessa vittnen ska bekräfta testamentet med sina underskrifter. De ska känna till att den handling de bevittnar är ett testamente. Vittnena bör vid sina namn skriva sina personnummer, yrken, hemvist samt tiden för bevittnandet. Det är många som inte får vara vittnen, vi råder er att be era vänner eller kollegor om hjälp med att vara vittnen. De får dock inte ha ett eget intresse av något som skrivs i testamentet – då  räknas de som jäviga och får inte vara vittne. En person som erhåller något genom testamentet eller som är anhörig till en sådan person får alltså inte vara vittne. Vittne får inte vara under 15 år eller lida av psykisk störning. Inte heller make, registrerad partner, sambo, syskon, barn, föräldrar, svärföräldrar, styvföräldrar eller annan familj i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag. Är ni osäkra om någon får vara vittne kan ni alltid fråga oss på Juridok.
  • Se till att originalexemplar av testamentet förvaras på ett förnuftigt sätt så att det kommer fram den dag någon av er avlider. Lägg testamentet i ett förslutet kuvert och ange på kuvertet att det innehåller testamentet efter dig och att det ska öppnas i närvaro av fler än en person. Det finns också olika dokumentarkiv dit ni kan skicka ert testamente. Notera att ingen registrering krävs för att testamentet ska bli giltig. 

Hur skriver man ett testamente?

Det är smidigt att skriva ett testamente med hjälp av JuridokMed vägledning av vår tjänst besvarar ni ett antal frågor digitalt. Tjänsten skapar sedan omedelbart ett korrekt testamente som är skräddarsytt för er situation. Klicka, så kör vi igång.