Välj en sida
i

Konsultavtal

Betyg

Skriv själv online

På 10-20 min skriver du själv online ett juridiskt korrekt konsultavtal genom att svara på ett antal enkla frågor. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Ladda ned i word/pdf
iDokumentet är 10-12 sidor
Nöjd kund-garanti
Ingen inloggning krävs

SKRIV MED HJÄLP AV JURIST

Ta hjälp av en jurist och skriv ett konsultavtal till fast pris. Du svarar på frågorna och juristen bokar ett möte med dig för att skapa ditt dokument. Denna tjänst tillhandahålls i samarbete med vår partner Kliently. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Jens Holmberg

Jens Holmberg

Grundare / jurist

Denna webbsida samt dokumentet konsultavtal har författats av Jens Holmberg, som varit verksam som jurist sedan 2010.

Skriv ditt konsultavtal med Juridok

Med den här modulen kan du skriva ett konsultavtal. Konsultavtalet skrivs mellan två företag; en uppdragsgivare och ett konsultbolag. Uppdragsgivaren har ett behov av att få ett visst arbete utfört och konsultbolaget kan tillhandahålla en eller flera kompetenta konsulter för att utföra uppdraget.

FAQ – konsultavtal

På denna sida ska vi försöka besvara frågor relaterade till att skriva ett konsultavtal. När du skriver ett konsultavtal med oss kommer vi naturligtvis ta hänsyn till all relevant information och samtliga krav som ställs i tillämplig lagstiftning. Du behöver bara klicka på skriv online och svara på frågorna så kommer tjänsten att skapa ett konsultavtal som är skräddarsytt för din situation.

O
P

Vad är ett konsultavtal?

Det är ofta som företag behöver anlita en eller flera utomstående personer för att utföra arbete av något särskilt slag. Företaget har kanske resursbrist och behöver fylla en tillfällig vakans medan rekrytering av en ny person pågår. Eller så behöver företaget ta in experthjälp i ett projekt som man behöver färdigställa på kort tid. I dessa situationer, när företaget anlitar en utomstående konsult, så ska man ingå ett konsultavtal. Själva konsultavtalet är det två företag som ingår, uppdragsgivaren och konsultbolaget. Uppdragsgivaren har ett behov av att få ett visst arbete utfört och konsultbolaget kan tillhandahålla sina medarbetare för ändamålet.

O
P

Finns det olika varianter av konsultavtal?

Ja. I föregående stycke nämnde vi två typsituationer för hur konsultuppdrag kan se ut. Antingen att företaget anlitar konsulten eller konsulterna under en tid för att utföra allehanda tjänster hos uppdragsgivaren. Eller att företaget tar in konsulthjälp för att utföra ett bestämt projekt med tydlig början och slut.

När man talar om konsultavtal finns egentligen två varianter som lämpar sig för dessa typsituationer. Den ena varianten lämpar sig för en situation där ska konsultbolaget ska leverera ett visst resultat inom en viss tid (ett projekt eller liknande). Projektet har en tydlig början och tar slut när konsultbolaget levererar det resultat som man har bestämt på förhand enligt en kravspecifikation. Den andra varianten lämpar sig för situationen där konsultbolaget under en bestämd eller obestämd tid ska leverera personal. Personalen ska utföra visst arbete för uppdragsgivaren men det finns inte ett på förhand beställt resultat. Den stora skillnaden mellan avtalen är att den förstnämnda varianten fokuserar mer på projektet och resultatet. Frågor om tidsplanen, kravställning, förändringar och rapportering av resultatet och uppdraget står i centrum. I den andra varianten blir fokus istället mer på medarbetarna och resurserna.

O
P

Vilka typer av konsultavtal kan man skriva med Juridok?

Det finns många varianter av konsultuppdrag och det har vi tagit höjd för. Vår tjänst kommer därför anpassa ditt konsultavtal efter din situation så du får ett skräddarsytt avtal som passar dig. Din roll blir att svara på frågorna i tjänsten och med tjänstens vägledning beskriva uppdraget som konsultbolaget ska utföra och hur du vill anpassa villkoren. Resten sköter vi.

O
P

Vilka bestämmelser ska ett konsultavtal innehålla?

Innehållet i ett konsultavtal kan variera eftersom det kommer se annorlunda ut beroende på din situation. De finns heller inte någon specifik lag som styr över innehållet. Normalt innehåller vårt konsultavtal bland annat bestämmelser om nedanstående ämnen men innehållet kommer tjänsten anpassa beroende på dina svar.

 1. Vilka är parterna.
 2. Bakgrunden till konsultavtalet.
 3. En beskrivning och bestämmelser avseende uppdraget.
 4. Ersättningsmodellen och betalningsvillkor.
 5. Bestämmelser kring de konsulter som ska arbeta för uppdragsgivaren.
 6. Parternas samarbete.
 7. Avtals- respektive uppdragstiden.
 8. Ansvarsfrågor och påföljder.
 9. Bestämmelser om sekretess för konsultbolaget och konsulterna.
 10. Äganderätten till immateriella rättigheter (resultatet av arbetet)
 11. Förtida upphörande respektive avbeställning.
 12. Bestämmelser om vite, skadestånd och försäkringar.
 13. Eventuella förbud mot konkurrens/rekrytering.
 14. Hur man ska hantera tvister

O
P

När ska man använda konsultavtal?

Skriv alltid ett konsultavtal när ditt företag ska sälja eller köpa konsulttjänster. I konsultavtalet kan du reglera vilka förväntningar som parterna har gentemot varandra. Det brukar vara så att när parterna dokumenterar dessa förväntningar, rättigheter och skyldigheter så tänker de verkligen till på samarbetet och vad de lovar varandra. På så sätt ökar chansen för att parterna håller vad de lovat och man skapar goda förutsättningar för ett bra samarbete. Parterna får också ett ramverk att luta sig mot som speglar deras överenskommelse. Ett konsultavtal är också bra av andra skäl, bland annat eftersom man kan fördela de risker som finns med konsultuppdrag till rätt part. Exempelvis risken för att konsultbolagets medarbetare på grund av lagar och regler ses som anställda till uppdragsgivaren. Den risken vill uppdragsgivaren inte ha.

O
P

Vilken lag reglerar konsultavtal?

Det finns ingen särskild lag för konsulttjänster utan de lagar och regler som är tillämpbara på uppdraget gäller generellt för avtal och köp av tjänster. Eftersom det inte finns någon lag som direkt är avsedd för konsultuppdrag så är det osäkert vilka bestämmelser som man skulle tillämpa på ett specifikt fall. I den mån det går så kan man ta ledning i hur domstolen bedömt andra liknande fall men det är inte alltid det finns relevant praxis.

Mot bakgrund av denna osäkerhet så blir det extra viktigt för dig att skriva ett bra konsultavtal när ditt företag ska sälja eller köpa konsulttjänster. Om konsultavtalet reglerar det som är viktigt för parterna så är risken mindre att en domstol bedömer överenskommelserna på ett sätt som man inte avsåg. I avtalet står ju vad som gäller och man slipper risken för att domstolen tillämpar lagar och regler som man inte tänkte sig och därför gör en egen bedömning.

Det är alltså viktigt att konsultavtalet reglerar uppdraget i så stor utsträckning som möjligt. Skulle man missa att avtala om viktiga frågor eller helt sakna ett konsultavtal så kommer sannolikt en domstol tillämpa någon eller några av följande lagar och regler:

 1. Köplagen
 2. Konsumenttjänstlagen
 3. Avtalslagen
 4. Lagen om handelsagentur
 5. Kommissionslagen
 6. Lagen om anställningsskydd
 7. Regler, handelsbruk och sedvänja i specifika branscher

O
P

Finns det bra mallar för konsultavtal?

Det finns såklart mallar att hitta för konsultavtal. Dock brukar mallar inte vara att rekommendera eftersom just din situation kan skilja sig mycket åt från mallens tänkta användningsområde.

Med Juridok kan du snabbt och enkelt skapa ett skräddarsytt konsultavtal mellan två företag. I tjänsten besvarar du ett antal frågor och sedan skapas ett konsultavtal som är anpassat för just din situation. Tjänsten kommer också vägleda dig när du svarar på frågorna.

Så nu skriver vi ditt konsultavtal…

Så, nu kan du det mest relevanta och vi kan utforma ditt konsultavtal. Klicka på ”Skriv online” så börjar vi.