Välj en sida

Aktiebolagslagen – en lag om aktiebolag

Den nu gällande aktiebolagslagen trädde ikraft 1 januari 2006. Lagen blev utfärdad den 16 juni 2005 och har SFS nummer 2005:551. Aktiebolagslagen, som förkortas ABL, innehåller bestämmelser om aktiebolag. De kapitel som finns i aktiebolagslagen specificeras i den inledande paragrafen i lagen. Där anges att bestämmelserna i aktiebolagslagen avser:

 • bildande av aktiebolag (2 kap.),
 • bolagsordning (3 kap.),
 • aktierna (4 kap.),
 • aktiebok (5 kap.),
 • aktiebrev (6 kap.),
 • bolagsstämma (7 kap.),
 • bolagets ledning (8 kap.),
 • revision (9 kap.),
 • allmän och särskild granskning (10 kap.),
 • ökning av aktiekapitalet, utgivande av nya aktier, upptagande av vissa penninglån, m.m. (11 kap.),
 • fondemission (12 kap.),
 • nyemission av aktier (13 kap.),
 • emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier (14 kap.),
 • emission av konvertibler med åtföljande konvertering till nya aktier (15 kap.),
 • vissa riktade emissioner m.m. (16 kap.),
 • vissa närståendetransaktioner (16 a kap.),
 • värdeöverföringar från bolaget (17 kap.),
 • vinstutdelning (18 kap.),
 • förvärv av egna aktier m.m. (19 kap.),
 • minskning av aktiekapitalet, den bundna överkursfonden och reservfonden (20 kap.),
 • lån från bolaget till aktieägare m.fl. (21 kap.),
 • inlösen av minoritetsaktier (22 kap.),
 • fusion av aktiebolag (23 kap.),
 • delning av aktiebolag (24 kap.),
 • likvidation och konkurs (25 kap.),
 • byte av bolagskategori (26 kap.),
 • registrering (27 kap.),
 • aktiebolagets företagsnamn (28 kap.),
 • skadestånd (29 kap.),
 • straff och vite (30 kap.),
 • överklagande (31 kap.), och
 • aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (32 kap.).

Den första aktiebolagslagen är från 1848 och därefter har man uppdaterat och gjort nya aktiebolagslagar. Sverige fick nya aktiebolagslagar 1895, 1910, 1944, 1975 och nu senast alltså 2005. Lagen tillkom efter ett omfattande förarbete som blev påbörjat redan 1990 och man hann ge ut flera delbetänkanden och ett slutbetänkande innan regeringen kunde överlämna en lagrådsremiss 2004. En rad reformer i lagen har blivit genomförda därefter men någon ny aktiebolagslag har vi inte fått (än). Aktiebolagslagen finns att läsa här.

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument