Välj en sida

Vad är aktiekapital?

Aktiekapital utgör bundet eget kapital och är alltså en del av förmögenheten i aktiebolaget. Eftersom aktiekapitalet är bundet får ägarna inte använda tillgångar som motsvarar aktiekapitalet för vinstutdelning. Aktiekapitalet är en post på minussidan i balansräkningen aktiebolaget.

Varför måste ett aktiebolag ha ett aktiekapital?

I ett aktiebolag har aktieägarna inte något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. För att säkerställa att aktiebolaget har tillräckligt med tillgångar för att fullgöra sina förpliktelser innehåller aktiebolagslagen bestämmelser som ställer krav på aktieägarna att skjuta till kapital (pengar/egendom) till aktiebolaget när de bildar bolaget.

Hur stort aktiekapital måste man ha?

Alla aktiebolag måste ett registrerat aktiekapital. Aktiekapitalet ska vara bestämt i bolagets redovisningsvaluta och vara i antingen svenska kronor eller euro. Vilken valuta som gäller ska vara antecknat i aktiebolagets bolagsordning. I alla privata aktiebolag ska aktiekapitalet som minst uppgå till 25 000 kronor. Ett publikt aktiebolag måste ha ett aktiekapital om minst 500 000 kronor. Ett publikt företag är ett företag som kan erbjuda aktier på den öppna marknaden. Om du vill veta hur stort aktiekapitalet är i ett bolag kan du ta fram bolagets registreringsbevis – där står informationen. I vårt exempel (klicka på bilden nedan) uppgår aktiekapitalet till 25 000 kr och den informationen har vi ringat in i gult.

Aktiekapital

Maximikapital

Många bolag, men inte alla, har angivit en gräns för hur stort det högsta aktiekapitalet i bolaget får vara. Gränsen kallas för maximikapitalet och framgår också av registreringsbeviset. I vårt exempel (klicka på bilden ovan) så uppgår maximikapitalet i bolaget till 100 000 kr och den informationen har ringats in i rött.

Relevanta bestämmelser i aktiebolagslagen

Du hittar bestämmelser om aktiekapitalet och dess storlek i 1 kap 4-6 §§ aktiebolagslagen.

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument