Välj en sida

Aktieteckning – vad är det?

Med aktieteckning menar man den åtgärd som någon företar när man ”tecknar sig” för en eller flera aktier, dvs. när man skriver på att man vill förvärva aktier i aktiebolaget. Notera att själva aktieteckningen och betalningen för aktierna är två olika åtgärder. Regler om aktieteckning vid bildande respektive nyemission hittar du i 2 och 13 kapitlet i aktiebolagslagen.

Aktieteckning vid bildande av aktiebolag

Aktieteckning kan ske vid bildande av ett aktiebolag, dvs. när man stiftar aktiebolaget. Då sker aktieteckningen som ett led i att tecknaren vill vara med och bilda aktiebolaget. Tecknaren skriver under att han/hon är med och stiftar bolaget. Då sker teckningen på stiftelseurkunden eller på en bilaga till stiftelseurkunden. Vid bildandet av aktiebolaget ska stiftarna teckna samtliga aktier i bolaget och teckningen blir bindande när samtliga stiftare har skrivit under stiftelseurkunden.

Aktieteckning vid nyemission av aktier

Aktieteckning kan också ske vid nyemission av aktier, dvs. när aktiebolaget ger ut nya aktier för att öka aktiekapitalet i bolaget. När stämman fattat beslut om nyemission får de som har rätt att teckna sig för aktier göra det. Själva aktieteckningen kan ske på tre sätt: på teckningslista, på stämmoprotokollet som innehåller emissionsbeslutet eller genom betalning. Det första alternativet, vilket också är huvudregeln, är att aktieteckningen sker på en separat teckningslista (det kallas för ordinär teckning). Teckningen sker då genom en anteckning på teckningslistan om att respektive person/företag har tecknat ett visst antal aktier. Det andra alternativet är ett förenklat sätt som innebär att aktieteckningen sker på samma stämmoprotokoll som innehåller beslutet om nyemission. Bolaget beslutar alltså om nyemissionen och aktieteckningen sker samtidigt (det kallas för simultanteckning). För att man ska kunna använda sig av detta enklare sätt så måste alla som har rätt att teckna aktier i nyemissionen också teckna sig för aktier direkt i bolagsstämmoprotokollet. Det tredje alternativet är att aktieteckningen sker genom betalning. Då tecknar man alltså helt enkelt aktier genom att betala för dem. Man använder sig då inte av teckningslista och teckning sker inte i bolagsstämmoprotokollet.

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument