Välj en sida

Anställningsförhållande

Vad är ett anställningsförhållande?

Det finns ingen legal definition av vad ett ”anställningsförhållande” innebär. Genom domstolspraxis har det dock arbetats fram ett antal kriterier för vad som behöver föreligga för att ett anställningsförhållande ska uppkomma. De mest grundläggande kriterierna för anställningsförhållandet är att någon (en fysisk person) av fri vilja har åtagit sig att arbeta för någon annan. Det finns alltså fem grundläggande kriterier – det ska vara fråga om:

(i)             En fysisk person, dvs inte en juridisk person (företag, verksamhet eller en organisation) utan en vanlig människa,

(ii)            som frivilligt, dvs. utan tvång av något slag (t.ex. som en del av försvarsplikt)

(iii)           har åtagit sig, dvs. ett anställningsavtal ska finnas (muntligt, skriftligt eller genom hur parterna har agerat),

(iv)           att arbeta, dvs.det ska inte vara fråga om en väntjänst eller arbete i hemmet eller för familjens räkning,

(v)            för  någon annan, detta hindrar inte att en delägare i ett bolag kan vara i ett anställningsförhållande med bolaget.

Anställningsförhållande eller uppdragsförhållande?

När ett anställningsförhållande föreligger kommer arbetsrättsliga regelverk reglera anställningen och då är parterna inte fria att avtala om vad de vill. Innan man anlitar en konsult kan det därför vara förnuftigt att bedöma risken för att det tänkta uppdragsförhållandet ses som ett anställningsförhållande. I ett konsultavtal kan det också vara bra att reglera vem av parterna som ska bära risken för att konsultens personal hävdar rätt till anställning hos uppdragsgivaren.

Checklista

Huruvida ett anställningsförhållande föreligger eller inte kan bedömas med hjälp av ovanstående definition samt nedanstående checklista. Vid för många Ja-svar så tyder det på att ett anställningsförhållande föreligger och då kan det vara bra att låta en jurist titta närmare på frågan. Självklart måste man alltid göra en helhetsbedömning över de individuella fallet – det är inte svart eller vitt. Checklistan kan dock fungera som vägledning. 

Frågeställning Anställningsförhållande Uppdragsförhållande
Har parterna avtalat att den anlitade personen ska utföra arbetet personligen? Ja Nej
Har den anlitade personen utfört arbetet själv? Ja Nej
Har den anlitade personen ställt sin egen arbetskraft till förfogande för motparten för arbetsuppgifter som uppkommit fortlöpande? Ja Nej
Har den anlitade personen utfört arbetet under en längre tid? Ja Nej
Har den anlitade personen varit förhindrad (t.ex. av tidsbrist etc) att samtidigt utföra liknande arbete för någon annan? Ja Nej
Har motparten utövat arbetsledning och kontroll över den anlitade personen? Ja Nej
Har motparten tillhandahållit behövliga lokaler, maskiner eller redskap till den anlitade personen? Ja Nej
Har den anlitade personen fått ersättning för direkta utlägg, t.ex. för resor i samband med arbetet Ja Nej
Har den anlitade personen blivit garanterad en fast (lägsta) lön? Ja Nej
Har den anlitade personen i ekonomiskt eller socialt hänseende varit jämställd med en arbetstagare Ja Nej

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument