Välj en sida

Apportegendom

Vad är apportegendom?

Enligt 2 kap 5 § andra stycket aktiebolagslagen (ABL) ska stiftarna till ett aktiebolag (de framtida ägarna) ange i stiftelseurkunden om en aktie ska kunna tecknas med rätt eller skyldighet att betala för aktien med annan egendom än pengar. Sådan egendom kallar man för apportegendom och det kan vara fråga om fast eller lös egendom, fordringar, aktier eller en hel rörelse. Men det måste vara fråga om riktiga tillgångar som kan anges som en tillgång i balansräkningen för aktiebolaget. Ett åtagande om att utföra arbete eller tillhandahålla en tjänst till aktiebolaget kan inte utgöra apportegendom.

Vilka krav ställer lagen på apportegendom?

Apportegendom måste alltid kunna redovisas som en tillgång i bolagets balansräkning – men alla tillgångar kan inte vara apportegendom. Endast egendom som är till nytta för bolagets verksamhet kan nämligen utgöra apportegendom. Det står i 2 kap 6 § ABL och här avser lagstiftaren egendom som är användbar och som, objektivt sett, är av påtaglig betydelse för verksamheten. Vilken verksamhet ett aktiebolag bedriver framgår av verksamhetsföremålet i bolagsordningen. Bedömningen om det egendomen är till nytta eller inte gör man därför i förhållande till vilket verksamhetsföremål som står i bolagsordningen. Naturligtvis skulle aktieägarna kunna träffa en överenskommelse om att ändra verksamhetsföremålet i bolagsordningen om de skulle önska. Om exempelvis bolaget bedriver verksamhet på kreditmarknaden så är inte ett lager med trävaror till nytta och kan därmed inte utgöra apportegendom däremot kan fordringar sannolikt apporteras. Vidare måste apportegendomen ha ett värde för aktiebolaget. Men värdet får man inte sätta högre än det verkliga värdet för bolaget.

Lite mer om de olika egendomsslagen

Fordringar

Fordringar kan utgöra apportegendom, dock inte vilka fordringar som helst. Det kan nämligen inte vara en fordran i förhållande till den som skjuter till egendomen och tecknar aktierna (aktietecknaren). Det finns nämligen andra regler i ABL som inte tillåter att en fordran på aktietecknaren godtas som apportegendom. Däremot kan aktietecknaren skjuta till en fordran på någon annan (exempelvis genom att överlåta ett skuldebrev) – det är normalt tillåtet.

Fast egendom

Fast egendom kan man lite förenklat beskriva som ett avgränsat markområde, med eller utan byggnader. Det finns också tredimensionella fastigheter som kan vara under eller ovanför marken. Garage under jord och ägarlägenheter är exempel på tredimensionella fastigheter. Som nämnt ovan så kan apportegendom vara fast egendom.

Lös egendom

Lös egendom är allt som inte utgör fast egendom. Som nämnt ovan så kan apportegendom vara lös egendom. Till lös egendom räknas exempelvis:
  1. bostadsrätter,
  2. fordon,
  3. konst,
  4. saker, samt
  5. aktier och andra värdepapper.

En rörelse

Det är inte ovanligt att man skjuter till en rörelse som egendom vid bolagsbildningen, till exempel när någon omvandlar sin enskilda firma till ett aktiebolag. Om man ska skjuta till en rörelse så kan man i princip göra det på två sätt. Antingen skjuter man till aktierna/andelarna i bolaget (aktier om bolaget är ett aktiebolag eller handelsbolagsandelar om bolaget är ett handelsbolag). Eller så tillför man tillgångarna som hör till rörelsen. Det är alltså i grund och botten antingen fråga om en andelsöverlåtelse/aktieöverlåtelse eller en inkråmsöverlåtelse. Här måste man dock noga analysera de egendomsslag och omständigheter kring tillgångarna som ingår i rörelsen för att bedöma om och i vad mån rörelsen kan utgöra apportegendom. Vidare måste man ta hänsyn till hur man kan och ska använda rörelsen i den fortsatta verksamheten i aktiebolaget. Tillgångarna måste som nämnt vara till nytta och ha ett värde för aktiebolaget.

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument