Välj en sida

Auktoriserad revisor

En auktoriserad är en revisor som auktoriserats av Revisorsinspektionen. Erhållen auktorisation gäller i fem år – därefter ska den förnyas. För att erhålla auktorisation ska revisorn uppfylla nedanstående krav i revisorslagen vilka avser yrkesmässigt utövande av revisionsverksamhet, bosättning, frihet från rådighetsinskränkning, utbildning och erfarenhet, godkänd revisorsexamen samt redbarhet.

En auktoriserad revisor ska (enligt 4 kap 5 och 6 §§ revisorslagen):

 1. styleyrkesmässigt utöva revisionsverksamhet. Detta krav innebär numera – sedan tidigare timkrav (minst 1500 timmar under 5 år) avskaffats – ett krav på att revisorn minst utövar revisorsverksamhet på halvtid. Om det finns särskilda skäl kan revisorn få dispens avseende detta krav från Revisorsinspektionen.
 2. vara bosatt i Sverige eller i en annan stat inom EES. Revisorsinspektionen kan lämna dispens från detta krav om särskilda skäl finns.
 3. varken vara i konkurs, ha näringsförbud, ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, vara förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall eller vara föremål för någon motsvarande rådighetsinskränkning i en annan stat,
 4. ha den utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksamhet. I utbildningskravet finns en teoretisk del (utbildning) och en praktisk del. Kravet från Revisorsinspektionen är dels att revisorn ska ha en kandidatexamen i valfritt ämne från universitet eller högskola, dels en praktisk utbildning i form av att exempelvis vara anställd som revisor på ett revisionsföretag. I Revisorsinspektionens föreskrifter utvecklas vilken utbildning/erfarenhet som krävs.
 5. hos Revisorsinspektionen ha avlagt revisorsexamen. Detta krav anses uppfyllt också av den som innehar ett sådant utländskt examensbevis som krävs för att få utföra lagstadgad revision i någon stat inom EES-området eller i Schweiz, och som hos Revisorsinspektionen har genomgått ett särskilt lämplighetsprov
 6. vara redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet. Detta krav markerar att prövningen skall ta sikte på frågan om den sökandens allmänna hederlighet, pålitlighet och integritet motsvarar de krav som bör ställas på en revisor. I kravet på redbarhet ligger också ett krav på redbarhet i ekonomiska angelägenheter. Förutom ekonomiska brott kan underlåten betalning eller annan misskötsel av ekonomiska åtaganden ge anledning till tvekan om en persons lämplighet som revisor. Det är dock endast vid upprepade betalningsförsummelser och allvarlig misskötsel som revisorns lämplighet kan ifrågasättas.

De ovan nämnda kraven ska vara uppfyllda dels vid ansökan, dels även fortsättningsvis vid förnyelse av auktorisationen.

Sedan den 1 juni 2013 är det inte längre möjligt att bli ”godkänd revisor” – endast auktorisation sker av nya revisorer. En godkänd revisor ska, något förenklat, likställas med en auktoriserad revisor, förutsatt att revisorn avlagt revisorsexamen. Det ska inte ställas krav på någon ytterligare prövning. Det gäller dock inte för en godkänd revisor som inte avlagt revisorsexamen. En sådan revisor har kvar sin titel, godkänd revisor, och kan fortsatt bli beviljad godkännande. Det finns alltså två kategorier av revisorer, de som är auktoriserade revisorer och de som är godkända revisorer men som inte har avlagt revisorsexamen. Per december 2022 finns i Revisorsinspektionens register 248 godkända revisorer och 2718 auktoriserade revisorer. Eftersom man numera auktoriserar och inte längre ”godkänner” nya revisorer kommer antalet revisorer i kategorin godkända revisorer utan revisorsexamen tunnas ut för att sedan upphöra.

Endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor kan dock vara revisor, dvs. utföra lagstadgad revision och underteckna revisionsberättelse.

Enligt aktiebolagslagen måste minst en revisor som bolagsstämman utsett ska vara auktoriserad revisor, om

 1. bolaget uppfyller mer än ett av följande villkor:
  a) medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,
  b) bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,
  c) bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor, eller
  2. bolagets aktier, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Enligt lagen om ekonomiska föreningar måste minst revisor ska vara auktoriserad revisor, om föreningen uppfyller minst två av följande villkor:

 1. medelantalet anställda i föreningen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,
 2. föreningens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,
 3. föreningens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Det kan i sammanhanget vara värt att nämna att det finns en tredje kategori personer nämligen lekmannarevisorer, dvs. personer som varken är auktoriserade eller godkända utan revisorsexamen. Lekmannarevisorer får utses – i aktiebolag normalt av bolagsstämman – för att granska om bolagets/föreningens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets/föreningens interna kontroll är tillräcklig.

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument