Välj en sida

Avsiktsförklaring

En avsiktsförklaring är en överenskommelse mellan två eller flera parter där de uttrycker sina intentioner/avsikter om att i framtiden ingå ett avtal. Avsiktsförklaringar är vanliga i affärslivet, särskilt vid företagsöverlåtelser (M&A i form av aktie- eller inkråmsöverlåtelse) och i anbudsförfaranden där avtalsslutandet sker enligt en på förhand angiven stegvis process.

En avsiktsförklaring är en form av förberedande steg inför kommande slutförhandlingar och syftar ofta till att skapa arbetsro mellan parterna. Tanken är att parterna i avsiktsförklaringen ska manifestera sina intentioner om att slutföra förhandlingar i syfte att ingå ett avtal. Därmed kan avsiktsförklaringen skapa en form av trygghet eftersom parterna på ett sätt blir ”moraliskt förpliktade” att i vart fall agera lojalt. Tanken är inte att uppnå en avtalsbundenhet mellan parterna avseende själva avtalsföremålet. Enligt högsta domstolen betraktas avsiktsförklaringar i princip inte som bindande, men bestämmelserna i avsiktsförklaringen kommer naturligtvis vara avgörande för den bedömningen.

Innehåll i en avsiktsförklaring

I avsiktsförklaringen kan man dessutom enas kring formerna för hur förhandlingar ska ske (det är till och med vanligt) och därigenom kan parterna förbereda sig för förhandlingen. En avsiktsförklaring innehåller nästan regelmässigt bestämmelser som rör själva förhandlingen, exempelvis:

  1. vilka resurser parterna ska tillgängliggöra för ändamålet,
  2. under vilken tid förhandlingen ska pågå,
  3. hur eller om en part ska kunna dra sig ur förhandlingen,
  4. vilka åtaganden parterna har mot varandra under förhandlingen (till exempel att tillse nödvändig finansiering),
  5. om förhandlingen ska vara exklusiv eller om part ska vara oförhindrad att även förhandla med någon annan,
  6. att parterna ska behandla information som framkommer under förhandlingen med sekretess,
  7. hur tvister ska lösas mellan parterna.

Dessa typer av åtaganden är dessutom ofta bindande för parterna (beroende på avsiktsförklaringens utformning). Det innebär att parterna inte utan vidare avvika från sådana bestämmelser utan att begå ett avtalsbrott (som är skadeståndsgrundande för den drabbade parten).

Andra benämningar för avsiktsförklaring är exempelvis föravtal eller på engelska letter of intent (LOI) eller memorandum of understanding (MOU).

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument