Välj en sida

Bolagisering

En bolagisering innebär typiskt sett att man överför en verksamhet till ett eget aktiebolag – man ”gör bolag” av verksamheten.

Begreppet förknippas ofta med offentliga verksamheter, till exempel då svenska staten överför resurser avseende viss offentlig verksamhet till ett aktiebolag som svenska staten äger. Bildandet av Vattenfall är ett exempel på bolagisering (av Statens Vattenfallsverk).

Bolagisering är inte är helt synonymt med privatisering som innebär att offentlig verksamhet övergår till privata ägare, ibland i samband med att ett tidigare statligt monopol övergår till fri konkurrens – en så kallad avreglering. Här är privatiseringen av Svensk Bilprovning ett bra exempel, då man slopade det statliga monopolet på bilbesiktning.

Bolagisering kan också ske inom den privata sektorn, såsom att ett privatägt aktiebolag överför en viss verksamhet, avdelning eller driftsenhet till ett dotterbolag. Den kan också ske genom överföring av vissa tillgångar, till exempel fastigheter, till ett eget aktiebolag (vilket man också brukar kalla för ”paketering”, särskilt om det sker inför en försäljning av fastigheterna).

Syftet med bolagisering brukar vara att effektivera verksamheten. I den privata sektorn sker det ibland också av skattemässiga skäl.

Den överföring som sker vid en bolagisering kan ske på olika sätt. Ett vanligt sätt är att det sker i form av en inkråmsöverlåtelse – en överlåtelse av de tillgångar som behövs för att fortsätta bedriva verksamheten i det övertagande aktiebolaget. Om överlåtelsen sker till ett dotterbolag brukar det också kunna ske genom ett aktieägartillskott eller i samband med en nyemission (eller närmare bestämt en apportemission, varvid den verksamhet eller de tillgångar som överförs utgör apportegendom, d.v.s. betalningen för den nyemitterade aktierna istället för pengar).

Behöver du dokumentation för att genomföra en bolagisering?

Du kan givetvis upprätta dokumentation för att överföra en verksamhet eller tillgångar hos Juridok. Läs mer här: inkråmsöverlåtelseavtal, avräkningsnota, aktieägartillskott och nyemission.

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument