Välj en sida

Borgensförbindelse

En borgensförbindelse är i regel detsamma som en borgen, d.v.s. ett löfte från någon om att fullgöra någon annans förpliktelser gentemot en tredje person. Således finns det åtminstone tre parter i ett borgensförhållande: en borgensman, en gäldenär och en borgenär. Borgensmannen är den som går i borgen. Gäldenären är den som har huvudförpliktelsen, dvs. den förpliktelse som borgensmannen går i god för, och borgenären är den till vilken huvudförpliktelsen ska fullgöras, t ex en bank.

Begreppet borgensförbindelse kan också avse det dokument som borgensmannen undertecknar för att ingå sitt borgensåtagande. Borgensförbindelsen anger då vem som är borgensman, gäldenär respektive borgenär, vilken huvudförpliktelse som avses och vilka villkor som ska gälla för borgensförbindelsen.

Borgensförbindelser används ofta för att säkerställa ett lån som en borgenär lämnat till en gäldenär. Ett exempel är när en förälder går i borgen för sitt barns bolån från en bank. Borgensförbindelser kan dock avse annat än lån, t.ex. när ett moderbolag ansvarar för sitt dotterbolags förpliktelser enligt ett visst avtal med någon utomstående part. I det fallet kallar man borgensförbindelsen för en moderbolagsgaranti

De finns olika typer av borgensförbindelser; de vanligaste kallas för enkel borgen respektive proprieborgen. Några andra varianter är bl.a. fyllnadsborgenöverborgen (eller efterborgen) respektive underborgen (eller kontraborgen). Du kan läsa mer om dessa här.

Vill du veta mer?

De lagar och regler som i huvudsak reglerar borgen finns Handelsbalkens 10:e kapitel. Det är en ålderdomlig och relativt otillgänglig lagstiftning som om inte annat kan vara kul att utforska av ren kuriosa. Du kan naturligtvis också upprätta en borgensförbindelse med oss!

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument