Välj en sida

Borgensman

En borgensman är den som går i god för någon annans (gäldenärens) ekonomiska förpliktelser. Det kallas för att gå i borgen och sker vanligtvis genom att borgensmannen ingår en så kallad borgensförbindelse till förmån för borgenären (gäldenärens motpart/långivare). Ett exempel är när en borgensman går i borgen för någon annans banklån. Då kan borgensmannen bli tvungen att betala tillbaka banklånet för låntagarens räkning, normalt sett om låntagaren inte klarar det på egen hand.

En borgensman kan vara en fysisk eller juridisk person. Observera att när aktiebolag går i borgen för sitt dotterbolags ekonomiska förpliktelser brukar det kallas för moderbolagsgaranti.

Regressrätt för borgensmannen

Om borgensmannen blir tvungen att betala något på grund av sin borgen har borgensmannen normalt sett rätt att få det återbetalt av gäldenären. Det kallas för regressrätt.

Flera borgensmän – hur fördelas ansvaret?

Om flera borgensmän gått i borgen för samma ekonomiska förpliktelser gäller som utgångspunkt att borgensmännen är solidariskt ansvariga och att borgensmännen ansvarar för lika stora delar av borgensåtagandet. Det betyder dels att borgenären kan kräva hela det förfallna beloppet hos vilken av borgensmännen som helst, dels att om någon borgensman betalat mer än sin andel av det belopp som borgenären krävt, får den borgensmannen kräva övriga borgensmän på mellanskillnaden (regressrätt). Parterna kan dock komma överens om att ansvaret istället ska vara delat mellan borgensmännen, till exempel att två borgensmän ska ansvara för hälften vardera av det sammanlagda borgensansvaret. Om borgensförbindelsen avser en skuld på 1 000 000 kronor kan i ett sådant fall borgenären inte kräva en enskild borgensman på mer än 500 000 kronor.  

Vill du veta mer?

Det finns olika typer av borgen som en borgensmannen kan ingå och dessa kan du läsa mer om här. Du kan naturligtvis också upprätta en borgensförbindelse med oss!

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument