Välj en sida

Culpa

I svensk rätt förekommer det ett flertal bestämmelser som ställer krav på att culpa förekommit för att kvalificera ansvar av diverse slag (t.ex. brottsligt ansvar, skadeståndsansvar eller felansvar). Att agera med culpa är detsamma som att agera vårdslöst, försumligt eller oaktsamt och dessa begrepp används också synonymt i lagtexten.

Bedömningen av huruvida culpa förekommit (culpabedömningen) ser något annorlunda ut om det finns ett avtal med i bilden eller inte. Culpabedömningen skiljer sig alltså åt inom- och utom avtalsförhållanden.

Utom ett avtalsförhållande kan culpabedömningen göras på två sätt, antingen genom att jämföra agerandet ifråga med normer som finns i lagar och regler (s.k. normbunden bedömning) eller, där sådana normer saknas, genom att en s.k. fri culpabedömning. Vid en fri culpabedömning gör man en avvägning mellan å ena sidan skaderiskernas art och omfattning och å andra sidan de kostnader och andra olägenheter som är förbundna med den ena eller andra av de åtgärder som kan komma i fråga. Vid avvägningen ställs alltså dessa olika faktorer mot varandra.

Inom ett avtalsförhållande kan culpa förekomma dels när avtalet ingås (det kallas culpa in contrahendo), dels när avtalet ska fullgöras (det kallas culpa in contractu). Det är dock inte helt klarlagt hur culpabedömningen ska göras inom ett avtalsförhållande. Finns det ett avtal tas hänsyn självklart till vad som står i själva avtalet, det kan ju faktiskt ha avtalats kring vilken aktsamhetsstandard som ska gälla eller vilken grad av omsorg som ska vidtas av endera part. Enligt Högsta domstolen (se NJA 2015 s 1040 som rörde en småhusentreprenad) kan det dessutom finnas anledning att beakta bl.a. avtalets föremål, i vilket sammanhang och på vilket sätt vårdslösheten har relevans samt parternas erfarenheter och kunskaper. Det går inte att utesluta att även en normbunden eller en fri culpabedömning kan vara relevant.

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument