Välj en sida

Datapantbrev

För att använda en fastighet eller en tomträtt som säkerhet (till exempel ett för banklån) behöver den intecknas, dvs. Lantmäteriet behöver skriva in fastigheten som intecknad till ett visst penningbelopp. Ett pantbrev är en handling som visar att det finns en inteckning i fast egendom eller tomträtt. När en sådan inteckning har beviljats, ska ett pantbrev utfärdas på grundval av inteckningen. Numera finns det två typer av pantbrev, dels vanliga pantbrev som utfärdas i skriftlig form, dels datapantbrev. Lantmäteriet utfärdar både skriftliga pantbrev och datapantbrev. Datapantbrev utfärdar Lantmäteriet genom att inteckningen i den fasta egendomen eller tomträtten registreras i Lantmäteriets digitala pantbrevsregister, se 6 kap 1 § Jordabalken. Om man vill kan man göra om utfärdade skriftliga pantbrev till datapantbrev och vice versa. Om ett datapantbrev utfärdas i stället för ett tidigare utfärdat skriftligt pantbrev, förlorar det skriftliga pantbrevet sin giltighet. Utfärdas ett skriftligt pantbrev i stället för ett tidigare utfärdat datapantbrev, förlorar datapantbrevet sin giltighet.

Vid pantsättning åtar sig fastighetsägaren (vanligtvis) att upplåta panträtten i fastigheten genom att ingå en överenskommelse (ofta ett skriftligt pantavtal) med långivaren (ofta en bank). Detta avtal innebär inte att pantsättning har skett men det innebär i regel att långivaren kan kräva att så sker (det är ”obligationsrättsligt bindande”). Pantsättningen fullbordas först när fastighetsägaren överlämnar det utfärdade pantbrevet (detta moment kallas för pantförskrivning) som pant för fordringen. Man kan i sammanhanget notera att fordringen kan vara en skuld i förhållande till någon annan än fastighetsägaren – då är det fråga om tredjemanspant. Genom pantförskrivningen får borgenären förmånsrätt enligt 6 § förmånsrättslagen (och pantsättningen får verkan mot andra – den blir sakrättsligt bindande). Om det är fråga om pantförskrivning av ett datapantbrev så sker överlämnandet till borgenären, eller någon som företräder denne, genom överföring i Lantmäteriets digitala pantbrevsregister. Det förutsätter dock att panthavaren, eller dess företrädare, är ansluten till Lantmäteriets Pantsystem (vilket de flesta banker och kreditinstitut är idag). 

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument