Välj en sida

Emission

Genom en emission kommer aktiebolagets aktiekapital att öka (och vid nyemission kan man öka bolagets fria eller övriga bundna egna kapital). En emission avser normalt aktier, men bolaget kan ge ut konvertibler eller teckningsoptioner som senare kan komma att öka aktiekapitalet när ägaren använder dessa instrument. För att en ökning av aktiekapitalet ska ske direkt vid en emission behöver den dock avse aktier och då kan den ske i form av en nyemission eller en fondemission.

Reglerna om emissioner finns i 11 – 15 kapitlet i aktiebolagslagen.

Nyemission

Genom en nyemission av aktier ger aktiebolaget ut nya aktier mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom. Vid nyemissionen sker ett tillskott av kapital till aktiebolaget när de nya aktierna emitteras och tecknas. I och med det så ökar aktiekapitalet i aktiebolaget. Med vår enkla tjänst kan du smidigt skapa ett komplett emissionspaket, dvs. alla dokument som bolaget självt kan upprätta för ändamålet.

Fondemission

Genom en fondemission av aktier kan ökningen av aktiekapitalet ske genom ombokningar i aktiebolagets balansräkning. Aktiekapitalet ökar man på ett av två sätt. Antingen genom att skriva upp värdet av en anläggningstillgång eller genom att överföra förmögenhet till aktiekapital. I det sistnämnda fallet bokar man belopp till aktiekapitalet från den bundna överkursfonden, uppskrivningsfonden, reservfonden, fonden för utvecklingsutgifter eller fritt eget kapital enligt den senast fastställda balansräkningen. Något kapital tillförs alltså inte aktiebolaget utifrån utan det hela är en intern övning. Vid en fondemission fördelar man det ökade aktiekapitalet på befintliga aktier (kvotvärdet på befintliga aktier ökar) eller så ger man ut nya aktier (så kallade gratisaktier).

Aktieägartillskott

Vi vill påpeka att om man naturligtvis kan tillföra aktiebolaget kapital utan att för den sakens skull öka aktiekapitalet. Normalt sker det genom ett kontant tillskott från aktieägarna, så kallat aktieägartillskott. Med vår enkla tjänst kan du snabbt och enkelt skriva en tillskottshandling avseende ett aktieägartillskott.

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument