Välj en sida

Exekutionstitel

En exekutionstitel kan vara en dom, ett beslut eller ett annat avgörande som kan verkställas, dvs. som Kronofogdemyndigheten kan lägga till grund för att genomföra exekutiva åtgärder såsom utmätning eller handräckning. Enligt 3 kap. 1 § Utsökningsbalken får verkställighet genom KFM ske på grund av följande exekutionstitlar:

  • domstols dom, utslag eller beslut (innefattar beslut om kvarstad och säkerhetsåtgärder),
  • förlikning som är stadfäst av en domstol och medlingsöverenskommelse som har förklarats verkställbar av en domstol,
  • godkänt strafföreläggande, godkänt föreläggande av ordningsbot eller godkänt avgiftsföreläggande,
  • skiljedom eller beslut om avskrivning av ett skiljeförfarande,
  • förbindelse angående underhållsbidrag,
  • förvaltningsmyndighets beslut som
  • innefattar betalningsskyldighet, förutsatt att beslutet får överklagas i annan ordning än den som gäller för laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725), eller
  • får verkställas enligt en särskild föreskrift,
  • handling som enligt en särskild föreskrift får läggas till grund för verkställighet, och
  • Kronofogdemyndighetens utslag eller beslut i mål om betalningsföreläggande eller handräckning samt europeiskt betalningsföreläggande som har förklarats verkställbart av Kronofogdemyndigheten.

För att en exekutionstitel ka kunna verkställas så måste den innebära att någon (fysisk eller juridisk person) förpliktas att betala pengar eller vidta (eller underlåta att vidta) någon åtgärd.

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument