Välj en sida

Tredskodom

En tredskodom innebär att domstolen dömt i ett tvistemål där ena parten har uteblivit från en förhandling eller inte har besvarat ett föreläggande från domstol att avge skriftligt svaromål. Domstolen dömer då målet till den andra partens fördel. Den förlorande parten ska då även stå motpartens eventuella rättegångskostnader.

Domstolen kan bara meddela tredskodom i de fall man tillåter så kallad förlikning, det vill säga när parterna kan komma överens i den tvistiga frågan utan hjälp av domstolen – att parterna ”löser tvisten i godo”. Så är fallet i så kallade dispositiva tvistemål (till skillnad från indispositiva tvistemål).

Vad krävs för en tredskodom?

En tredskodom förutsätter att domstolen med säkerhet vet att den förlorande parten har delgivits kallelsen till förhandlingen eller föreläggandet. Annars kan inte den andra parten yrka på tredskodom och vinna målet. Den som förlorat målet när domstolen beslutat om tredskodom, kan begära en så kallad återvinning av domen, men det måste ske inom loppet av 1 månad. Godkänner domstolen ansökan återupptas målet. Begär inte den förlorande parten återvinning träder tredskodomen i kraft.

Vill du veta mer?

Reglerna om tredskodom följer av rättegångsbalken. Den hittar du här.

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument