Välj en sida
i

Samtycke bisyssla

Skriv själv online

På 5-10 min skriver du själv online en juridiskt korrekt handling om samtycke till bisyssla genom att svara på en uppsättning frågor.

Ladda ned i word/pdf
iDokumentet är 1-2 sidor
Nöjd kund-garanti
Ingen inloggning krävs

SKRIV MED HJÄLP AV JURIST

Ta hjälp av en jurist och skriv en handling om samtycke till bisyssla till fast pris. Du svarar på frågorna och juristen bokar ett möte med dig för att skapa ditt dokument. Denna tjänst tillhandahålls i samarbete med vår partner Kliently.

Jens Holmberg

Jens Holmberg

Grundare / jurist

Denna webbsida och samtyckeshandlingen har författats av Jens Holmberg, som varit verksam som jurist sedan 2010.

Skriv samtyckeshandlingen med Juridok

I den här modulen kan du enkelt skapa en handling i vilken arbetsgivaren lämnar sitt samtycke till en eller flera av arbetstagarens bisysslor.

Förberedelser

Innan du börjar ber vi dig ta fram följande.

  • Firmanamn och organisationsnummer avseende arbetsgivaren, dvs. bolaget som lämnar samtycke.
  • Namn och personnummer avseende arbetstagaren som ska erhålla samtycket.

Vad är en bisyssla?

En bisyssla (eller sidoverksamhet) är något arbets- eller uppdragsrelaterat som en arbetstagare ägnar sig åt vid sidan av sin anställning. Det kan till exempel vara en ytterligare anställning som arbetstagaren har. Det kan också vara att arbetstagaren har ett konsultuppdrag eller bedriver, planerar, äger eller deltar i en annan affärsverksamhet. I anställningsavtalet (eller kollektivavtalet) kan det finnas skyldigheter för arbetstagaren att informera arbetsgivaren om de bisysslor som denne ägnar sig åt. Det kan också finnas förbud eller skyldigheter för den anställde att inhämta arbetsgivarens  samtycke till vissa typer av bisysslor. För statligt anställda finns dessutom särskild lagstiftning som begränsar möjligheterna att ha en bisyssla (se nedan).

Varför bör man be arbetsgivaren om samtycke till en bisyssla?

En anställning präglas av en lojalitetsplikt för arbetstagaren gentemot sin arbetsgivare. Det innebär att arbetstagaren många gånger måste värdera arbetsgivarens intressen högre än sina egna. Därför kan det vara svårt att som arbetstagare att åta sig en bisyssla innan man talat med sin arbetsgivare om saken. Man bör nämligen inte riskera att bisysslan innebär att arbetsgivarens intressen sätts åt sidan. Det är vanligt att en sådan diskussion initieras av att arbetstagaren informerar arbetsgivaren om en tilltänkt bisyssla. Arbetstagaren vill ha bisysslan bedömd av arbetsgivaren innan han eller hon åtar sig den.

Dialogen om en tilltänkt bisyssla bör vara skriftlig eftersom det då finns bevis angående vilka underlag som arbetsgivaren bedömt. Den bör resultera i en handling där arbetsgivaren antingen ger samtycke till, eller förbjuder, bisysslan.  På så sätt är det tydligt vad arbetsgivarens samtycke omfattar, alternativt varför bisysslan inte kunnat tillåtas.

Detta gäller för privatanställda

Enligt 6 i § lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) får en arbetsgivare som huvudregel inte förbjuda en arbetstagare att ha en anställning hos en annan arbetsgivare.  Arbetsgivaren kan dock förbjuda andra anställningar om de (i) är arbetshindrande, (ii) konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet på ett sätt som kan orsaka skada, eller (iii) på något annat sätt kan skada arbetsgivarens verksamhet.Såhär säger 6 i § LAS:

 

En arbetsgivare får inte förbjuda en arbetstagare att under anställningen ha en anställning hos en annan arbetsgivare.Första stycket gäller dock inte om den andra anställningen
1. är arbetshindrande,
2. konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet på ett sätt som kan orsaka skada, eller
3. på något annat sätt kan skada arbetsgivarens verksamhet.

<em”>En arbetsgivare får inte missgynna en arbetstagare på grund av att arbetstagaren under anställningen har en anställning hos en annan arbetsgivare.

Notera att LAS bara hindrar arbetsgivaren från att förbjuda en arbetstagare från att ha en anställning hos en annan arbetsgivare. En arbetsgivare kan alltså t.ex. förbjuda arbetstagare från att ha bisysslor att äga eller driva eget bolag.

Notera också att tillämpliga kollektivavtal kan innehålla bestämmelser som reglerar bisysslor.

Vad gäller för offentligt anställda?

För offentligt anställda finns bland annat reglering om bisysslor i lag (1994:260) om offentlig anställning (LOA), högskolelagen (1992:1434), anställningsförordningen (1994:373) och högskoleförordningen. Lagstiftningen innebär att det för denna typ av arbetstagare finns begränsningar att ha bisysslor. Ofta är det också, enligt gällande kollektivavtal, förbjudet att ha en bisyssla som inverkar hindrande på arbetet (arbetshindrande bisyssla) eller som riskerar att konkurrera med arbetsgivaren, s.k. konkurrensbisyssla. Här nedan ska vi gå igenom regleringen i LOA.

Enligt LOA förbjuds förtroendeskadliga bisysslor.

Det är enligt 7 § LOA förbjudet för en offentligt anställd att ha en bisyssla som kan skada allmänhetens förtroende för honom eller henne, någon kollega eller skada myndighetens anseende. Om bisysslan är sådan att den, exempelvis, kan ge upphov till jäv (intressekonflikt) för arbetstagaren bör arbetstagaren alltså inte åta sig den.

Risken för att bisysslor blir förtroendeskadliga varierar mellan olika myndigheter. Bisysslor är särskilt känsliga för myndigheter med betydande maktutövande uppgifter, såsom domstolar och polisen. Däremot kan det, från ett förtroendeperspektiv, vara mindre känsligt att ha bisysslor om man jobbar hos andra statliga organ. Vissa bisysslor omfattas väldigt sällan av förbudet, till exempel fackliga, politiska eller ideella förtroendeuppdrag, uppdrag som följer av domstolsbeslut enligt föräldrabalken, samt statliga eller kommunala uppdrag i allmänhet.

Såhär säger 7 § LOA:

En arbetstagare får inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende.

Notera att alla offentligt anställda omfattas av förbudet (dvs. alla arbetstagare hos statliga myndigheter, kommuner, landsting och kommunalförbund). Tillfälliga eller kortvariga aktiviteter på fritiden kan vara förbjudna och förbudet kan till och med gälla då arbetstagaren är tjänstledig.

En arbetsgivare ska enligt 7 a § LOA informera sina arbetstagare om vad som kan göra bisysslor blir otillåtna. Vidare är en arbetstagare enligt 7 b § LOA skyldig att  informera om eventuella bisysslor, om arbetsgivaren begär det. Vägrar arbetstagaren kan arbetsgivaren ge honom eller henne disciplinär påföljd och i värsta fall kan situationen leda till uppsägning. Enligt 7 d § i LOA ska ordinarie domare och chefer för myndigheter som lyder omedelbart under regeringen självmant anmäla vilka typer av bisysslor de har till sin arbetsgivare. Detsamma gäller bland annat myndighetschefer som lyder under regeringen (se 3 § anställningsförordningen), högskolelärare och vissa domstolsanställda enligt särskild lagstiftning.

Arbetsgivaren ska ta ställning till om bisysslan är otillåten så snart som möjligt

En arbetsgivare ska enligt 7 c § LOA skriftligen (med motivering) återkomma till arbetstagaren med ett beslut huruvida bisysslan är förtroendeskadlig. En arbetstagare som vill ha arbetsgivarens bedömning avseende en påtänkt bisyssla kan alltså påräkna svar relativt kort tid efter att arbetsgivaren informerats om bisysslan.

Konsekvenser av överträdelser

Förbudet enligt LOA mot förtroendeskadliga bisysslor åligger arbetstagaren. Arbetsgivaren kan inte, genom att lämna samtycke, ge tillstånd till en förtroendeskadlig bisyssla. Ett samtycke från arbetsgivaren befriar alltså inte den anställde från ansvar enligt LOA. Däremot kan arbetsgivaren naturligtvis i övrigt lämna samtycke till att arbetstagaren bedriver bisysslor. Och det kan finnas goda skäl (se ovan) till att lämna respektive erhålla ett formellt samtycke från arbetsgivaren.

Om en arbetstagare bryter mot förbudet i LOA avseende förtroendeskadliga bisysslor kan det få allvarliga konsekvenser. Disciplinära åtgärder kan vidtas, och i värsta fall kan anställningen sägas upp. Myndigheter har ett ansvar att vidta åtgärder för att förhindra att förtroendeskadliga bisysslor påverkar deras verksamhet och förtroende. Det är därför nödvändigt att tydliga riktlinjer och policyer finns på plats för att reglera och övervaka bisysslor hos anställda.

Sammanfattning avseende LOA

Förtroendeskadliga bisysslor utgör en risk för både den anställde och myndigheten. Särskilt inom myndigheter med maktutövande eller rättsvårdande uppgifter är det viktigt att vara medveten om konsekvenserna av att ta bisysslor som kan påverka förtroendet. Genom att följa de fastställda riktlinjerna och vara försiktig med val av bisysslor kan man undvika potentiella konflikter och upprätthålla förtroendet hos allmänheten. Det är också viktigt att myndigheter vidtar åtgärder för att övervaka och reglera bisysslor hos sina anställda för att säkerställa integriteten och förtroendet för verksamheten.

Notera att även tillämpliga kollektivavtal kan innehålla bestämmelser som reglerar bisysslor.

Klicka på Skriv Online för att skapa din samtyckeshandling.

Så, nu kan du det mest relevanta och vi kan utforma din handling för att ge/få samtycke till en bisyssla. Klicka på ”Skriv online” så börjar vi.