Välj en sida

Varför aktieägaravtal?

Skriven av: Jens Holmberg | Jurist

Sök bland artiklar & dokument

Därför aktieägaravtal!

Det är många som undrar om man behöver ett aktieägaravtal? Det korta svaret är ja, det är starkt rekommenderat. Nedan följer några huvuddrag i aktieägaravtalets fördelar.

Avtalsfrihet 

Det råder en omfattande avtalsfrihet i ett aktieägaravtal. Detta kan vi jämföra med bolagsordningen vars innehåll regleras av aktiebolagslagen. Genom aktieägaravtal kan aktieägarna alltså komma överens om sådant som man kanske inte vill eller kan inkludera i en bolagsordning.

Sekretess 

Aktieägaravtalet är inte ett offentligt dokument. Detta skiljer sig bland annat från bolagsordningen som finns tillgänglig för alla hos Bolagsverket. Det är dessutom vanligt att aktieägaravtalet är sekretessbelagt genom en särskild sekretessklausul.

Förutsebarhet

Aktieägaravtal skänker aktieägarna förutsebarhet om vad som ska gälla i olika situationer. Det minskar i sin tur risken för störningar i bolagets verksamhet.

Överlåtelseförbud

Aktieägarna komma överens om att ingen får överlåta sina aktier under en viss period. Ofta i syfte att inte besvära verksamheten i ett känsligt skede, exempelvis under uppstartsfasen.

Undvika dödlägen

Aktieägarna kan bestämma vad som ska gälla om man inte kommer överens i någon viss fråga. Till exempel att man inom en viss tid ska få lösa in varandras aktier för att gå skilda vägar. På så vis kan man alltså undvika långdragna dödlägen som riskerar att skada bolagets verksamhet.

Värdering av aktierna

Aktieägarna kan komma överens om hur aktierna ska värderas om det blir aktuellt att lösa in varandras aktier. Därmed kan man undvika eventuella tvister om den köpeskilling som aktieägarna ska betala till varandra i sådana situationer.

Kontroll över ägarkretsen 

Det är vanligt att aktieägaravtalet ger aktieägarna förköpsrätt om någon vill sälja sina aktier. På det sättet kan aktieägarna förhindra att det tillkommer nya och oönskade aktieägare i bolaget.

Styrelseinflytande och insyn i bolaget 

Aktieägaravtalet brukar ge aktieägarna rätt att bestämma över styrelsens sammansättning och att få ta del av information om bolaget. Det ökar således aktieägarnas inflytande och försäkrar transparensen för aktieägarna.

Konkurrensförbud

Aktieägarna kan förhindra varandra från att bedriva eller på annat sätt främja en konkurrerande verksamhet.

Minoritets- och majoritetskydd 

Aktieägaravtalet kan ge skydd åt minoriteten och majoriteten av aktieägarna. Det kan vara att det ska gälla en särskild beslutsordning för vissa utvalda frågor som är särskilt viktiga för aktieägarna eller bolaget. Till exempel att det ska krävas enighet eller kvalificerad majoritet bland aktieägarna för att fatta beslut i sådana frågor. Andra exempel på minoritets- och majoritetskydd är klausulerna om ”Tag Along” och ”Drag Along” som kan ge aktieägarna en rättighet eller en skyldighet att sälja sina aktier i vissa situationer. Dessa klausuler kan ni läsa mer om här.

Tvistlösning

Ni komma överens om hur man ska lösa en tvist mellan aktieägarna. Till exempel att tvister ska lösas genom medling, i allmän domstol, genom ett skiljeförfarande eller genom att aktieägarna ska lösa in varandras aktier.

Med vägledning av vår tjänst besvarar du ett antal frågor digitalt. Tjänsten skapar sedan omedelbart ditt aktieägaravtal – juridiskt korrekt och skräddarsytt för din situation.