Välj en sida
i

VD-avtal

Skriv själv online

På 10-30 min skriver du själv online ett juridiskt korrekt anställningsavtal med en VD genom att svara på en uppsättning frågor.

Ladda ned i word/pdf
iDokumentet är 10-30 sidor
Nöjd kund-garanti
Ingen inloggning krävs

SKRIV MED HJÄLP AV JURIST

Ta hjälp av en jurist och skriv ett anställningsavtal med en VD till fast pris. Du svarar på frågorna och juristen bokar ett möte med dig för att skapa ditt dokument. Denna tjänst tillhandahålls i samarbete med vår partner Kliently.

Ska ni anställa en VD? Då ska ni skriva ett VD-avtal!

Ett VD-avtal är helt enkelt ett anställningsavtal med en verkställande direktör. VD-avtalet innehåller alltså de villkor som gälla för VD:ns anställning hos företaget.

VD:ns huvudsakliga arbetsuppgifter regleras i aktiebolagslagen och där framgår att VD:n ska sköta bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens instruktioner och riktlinjer. Dessa bestämmelser är tvingande och kan inte förändras genom VD-avtalet. Syftet med VD-avtalet är därför att komplettera aktiebolagslagen med sådana övriga villkor som bolaget och VD:n kommit överens om ska gälla för anställningen.

Måste vi ingå ett VD-avtal?

Precis som för andra anställningar finns det inget legalt krav på att ingå ett skriftligt anställningsavtal med sin VD. Men det är starkt rekommenderat att göra det, både ur VD:ns och arbetsgivarens perspektiv.

En VD omfattas normalt sett inte av lagen om anställningsskydd (LAS). Motivet är att en VD anses ha en särskild förtroendeställning i förhållande till arbetsgivaren, och arbetsgivaren måste därför kunna byta ut sin VD om samarbetet inte fungerar. Det innebär att arbetsgivaren kan säga upp sin VD utan saklig grund.

Det är således extra viktigt för en VD att se över sina anställningsvillkor och att dessa regleras i ett skriftligt avtal. Det gäller inte minst uppsägningstiden, VD:ns ekonomiska skydd vid en uppsägning samt rätten till pension och försäkringar.

För arbetsgivaren är det också viktigt att anställningsvillkoren är skäliga för en VD – att VD:n tillförsäkras sådana förmåner som är typiska för företagsledare i allmänhet (till exempel lönevillkor, uppsägningstid och avgångsvederlag). Annars finns det risk att VD:n får sådant anställningsskydd som det är tänkt att en VD inte ska ha, vilket i sin tur kan göra det svårt för arbetsgivaren att säga upp och byta ut sin VD om det behovet skulle uppstå. Arbetsgivaren brukar också vilja avtala om konkurrensförbud, sekretess och skadestånd för att minska den risk som följer av VD:ns tillgång till känslig information och VD:ns särskilda position i företaget.

Sammantaget bör parterna alltid ingå ett VD-avtal som tillgodoser parternas intressen. Då undviker man också onödiga diskussioner och tvister om vad parterna egentligen kom överens om inför anställningen.

När kan vi använda Juridoks VD-avtal?

Vårt VD-avtal utgår ifrån svensk lag och kan användas för såväl tillsvidareanställningar som tidsbegränsade anställningar. Om VD:n huvudsakligen jobbar utomlands ska ni däremot inte använda vårt VD-avtal eftersom det då kan vara så att svensk lag över huvud taget inte är tillämplig på anställningen.

Finns mallar för VD-avtal?

Visst finns det mallar att hitta även för VD-avtal. Dessa brukar däremot inte vara att rekommendera då just er situation kan skilja sig mycket åt från mallens avsedda användningsområde. Med Juridok kan ni skapa ett VD-avtal för just er situation.

Juridoks VD-avtal anpassar sig efter er situation

Det finns mycket att tänka på när det kommer till innehållet i ett VD-avtal och det har vi givetvis beaktat. Vår tjänst ser till att ni får ett VD-avtal som uppfyller just era behov och önskemål. Er roll blir att besvara frågor och med tydlig vägledning beskriva hur ni vill anpassa anställningsvillkoren. Resten tar vi hand om. Prisvärt, snabbt och smidigt!