Välj en sida
i

Aktieägartillskottvillkorat/ovillkorat

Betyg

Skriv själv online

På 5-15 min skriver du själv online ett juridiskt korrekt aktieägartillskott genom att svara på ett antal enkla frågor. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Ladda ned i word/pdf
iDokumentet är 1-2 sidor
Nöjd kund-garanti
Ingen inloggning krävs

SKRIV MED HJÄLP AV JURIST

Ta hjälp av en jurist och skriv ett aktieägartillskott till fast pris. Du svarar på frågorna och juristen bokar ett möte med dig för att skapa ditt dokument. Denna tjänst tillhandahålls i samarbete med vår partner Kliently. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Skriv aktieägartillskott med Juridok

Med den här modulen kan du snabbt och enkelt skriva en tillskottshandling avseende ett aktieägartillskott.

Handlingen dokumenterar ett tillskott från en aktieägare av kapital (pengar) till aktiebolaget. Det kan villkoras av återbetalning osv. men så behöver inte vara fallet.

FAQ – aktieägartillskott

På denna sida ska vi försöka besvara frågor relaterade till aktieägartillskott. När du dokumenterar ett aktieägartillskott med oss kommer vi naturligtvis ta hänsyn till all relevant information och samtliga krav som ställs i tillämplig lagstiftning. Du behöver bara klicka på skriv online och svara på frågorna så kommer tjänsten att skapa en tillskottshandling som är skräddarsydd för din situation.

O
P

Vad är ett aktieägartillskott?

Ett aktieägartillskott innebär att en aktieägare skjuter till pengar eller annan egendom till aktiebolaget. Genom tillskottet ökas aktiebolagets eget kapital.

Aktieägartillskottet kan vara ovillkorat eller villkorat (se nedan). Själva tillskottet kan lämnas på olika sätt. Vanligast är att det sker kontant, genom insättning på bolagets bankkonto, eller genom kvittning (avräkning) mot en fordran som aktieägaren har på bolaget.

Om man dokumenterar aktieägartillskottet skriftligt i en tillskottshandling utgör handlingen ett bevis på att tillskottet har skett vilket underlättar i bolagets redovisning.

O
P

Måste ett aktieägartillskott vara i form av pengar?

Nej men det är vanligt att tillskottet sker i form av pengar men det kan också ske i form av annan egendom eller genom att aktieägaren efterger en fordran på bolaget. Hos oss kan du skriva en tillskottshandling varigenom pengar skjuts till eller en fordran efterges.

O
P

Vad är skillnaden mellan ett villkorat och ett ovillkorat aktieägartillskott?

När ett ovillkorat aktieägartillskott lämnas så ställer tillskottsgivaren inga krav på att tillskottet ska återbetalas. Så är däremot fallet vid ett villkorat tillskott. Då äger tillskottsgivaren rätt till återbetalning och tillskottet ska alltså återbetalas till aktieägaren. Återbetalningen kan dock först ske när bolaget har tillräckligt med utdelningsbara medel och återbetalningen framstår som försvförsvarlig enligt kapitalskyddsreglerna i aktiebolagslagen (17 kapitlet).

O
P

Vad ska man särskilt tänka på om det finns flera aktieägare?

Eventuell återbetalning av ett aktieägartillskott ska beslutas av bolagsstämman med enkel majoritet (mer än hälften av rösterna). Om det finns flera aktieägare i bolaget bör det säkerställas att tillräckligt många kommer att rösta för en återbetalning. Vanligtvis regleras detta i ett aktieägaravtal men det kan också regleras genom särskilda åtaganden som aktieägarna undertecknar direkt i tillskottshandlingen. Innebörden blir att aktieägartillskottet ska återbetalas innan det sker någon vinstutdelning till aktieägarna. När du skapar en tillskottshandling med oss kan du välja var detta ska regleras i just ditt fall.

O
P

Ska man anmäla återbetalning av aktieägartillskott till Bolagsverket?

Ja, en återbetalning av ett aktieägartillskott (villkorat och ovillkorat) betraktas som vinstutdelning. En återbetalning ska framgå av årsredovisningen (vilken man skickar till Bolagsverket) och beslut om återbetalningen fattas på ordinarie stämman. Om ett beslut om återbetalning fattas på extra bolagsstämma, och alltså är en så kallad efterutdelning, ska detta anmälas till Bolagsverket. När bolagsstämman fattat beslut om efterutdelningen ska det genast anmälas till Bolagsverket. Det kan du enkelt göra via deras e-tjänst på verksamt.se. Om du inte har någon e-legitimation eller av andra skäl inte kan använda Bolagsverkets e-tjänst kan du använda Bolagsverkets blankett för att anmäla efterutdelningen.

O
P

Är ett villkorat aktieägartillskott ett lån?

Nej, ett aktieägartillskott (villkorat och ovillkorat) kan inte konstrueras som ett lån. För att räknas som ett aktieägartillskott och därmed öka aktiebolagets egna kapital måste det vara definitivt. Därmed får inte själva aktiebolaget åläggas att återbetala tillskottet vid en viss tidpunkt. Det kan alltså inte vara fråga om en revers, ett skuldebrev eller ett aktieägarlån – då är det inte fråga om ett tillskott.

Däremot kan övriga aktieägare åläggas att rösta för att återbetala tillskottet före annan utdelning – då anses aktieägartillskottet som ett villkorat aktieägartillskott. När beslut om återbetalning fattats har i princip tillskottsgivaren en fordran på aktiebolaget.

O
P

När bör man göra aktieägartillskott?

Aktieägartillskott används när det är dags att öka bolagets eget kapital. Aktieägartillskottet kan vara ett smidigt alternativ till exempelvis en nyemission. Det är smidigt att åstadkomma eftersom det knappt krävs någon formalia och eftersom tillskottshandlingen inte behöver registreras någonstans. Ett aktieägartillskott kan dessutom lämnas när som helst under räkenskapsåret. Oftast lämnas aktieägartillskott när bolaget har ett särskilt behov av kapital. Det kan exempelvis vara i en uppstartsfas, där bolaget går med förlust, eller för att undvika en annalkande likvidation eller konkurs.

O
P

Behöver man registrera aktieägartillskottet någonstans?

Nej, aktieägartillskott behöver inte registreras hos någon myndighet eller liknande.

O
P

Vad ska tillskottshandlingen innehålla?

I tillskottshandlingen för aktieägartillskottet ska man ange aktieägaren, mottagande bolag, belopp, typ av tillskott (kontant, kvittning osv.) och om tillskottet ska vara villkorat eller inte. Om aktieägartillskottet ska vara villkorat och det finns flera aktieägare i bolaget kan du också välja om övriga aktieägare ska åta sig direkt i tillskottshandlingen att rösta för återbetalningen (dvs. när bolaget har tillräckligt med utdelningsbara medel).

Så, nu kan du det mest relevanta och vi kan utforma ditt aktieägartillskott. Klicka på ”Skriv online” så börjar vi. I tjänsten besvarar du några frågor och sedan skapas ett aktieägartillskott som är anpassat för just din situation. Vi kommer också vägleda dig när du svarar på frågorna.