Välj en sida
i

Aktieägartillskottvillkorat/ovillkorat

  • }5-15 min att besvara frågorna
  • hDokumentet är 1-2 sidor
  • Ladda ned i word/pdf
  • 299 SEK
  • Nöjd kund-garanti

Aktieägartillskott används när det är dags att öka bolagets eget kapital

Ett aktieägartillskott är ett snabbt och smidigt sätt att öka bolagets eget kapital. Det kan lämnas när som helst även om det ofta sker när bolaget har ett särskilt behov av kapital, exempelvis när bolaget är i en uppstartsfas. Det är också vanligt att ett tillskott lämnas av ägarna när bolaget riskerar att komma på obestånd. Själva tillskottet kan lämnas på olika sätt. Vanligast är att det sker kontant, genom insättning på bolagets bankkonto, eller genom kvittning (avräkning) mot en fordran som aktieägaren har på bolaget.

Ett skriftligt aktieägartillskott utgör ett bevis på att det har skett och underlättar i bolagets redovisning. 

Ovillkorat eller villkorat aktieägartillskott, vad är skillnaden?

Aktieägartillskottet kan vara ovillkorat eller villkorat. Skillnaden är att ett villkorat tillskott ska återbetalas till aktieägaren. Återbetalningen kan dock först ske när bolaget har tillräckligt med utdelningsbara medel  och återbetalningen framstår som försvarlig enligt kapitalskyddsreglerna i aktiebolagslagen (17 kapitlet).

Aktieägartillskott

Flera aktieägare? Tänk då på detta vid villkorat aktieägartillskott!

Återbetalning av ett aktieägartillskott ska beslutas av bolagsstämman med enkel majoritet (mer än hälften av rösterna). Vid flera aktieägare bör det säkerställas att tillräckligt många kommer att rösta för återbetalningen. Vanligtvis regleras detta i ett aktieägaravtal men det kan också regleras genom särskilda åtaganden som aktieägarna undertecknar direkt i tillskottshandlingen. Innebörden blir att aktieägartillskottet ska återbetalas innan det sker någon vinstutdelning till aktieägarna. När du skapar ett aktieägartillskott genom Juridok kan du välja var detta ska regleras i just ditt fall.  

Pengar

Vad ska man skriva i aktieägartillskottet?

Aktieägartillskottet ska ange aktieägaren, mottagande bolag, belopp, typ av tillskott (kontant, kvittning osv.) och om tillskottet ska vara villkorat eller inte. Om aktieägartillskottet ska vara villkorat och det finns flera aktieägare i bolaget kan du också välja om övriga aktieägare ska åta sig direkt i tillskottshandlingen att rösta för återbetalningen (dvs. när bolaget har tillräckligt med utdelningsbara medel).

Med Juridok kan du snabbt och enkelt skapa en tillskottshandling. I tjänsten besvarar du några frågor och sedan skapas ett aktieägartillskott som är anpassat för just din situation. Använd ingen svårtillämpad mall, låt Juridok hjälpa dig att skriva ditt aktieägartillskott! 

Så, nu kan du det mest relevanta och vi kan utforma ditt aktieägartillskott. Vi kommer också vägleda dig när du svarar på frågorna.