Välj en sida
i

NYEMISSION AV AKTIER

Skriv själv online

På 10-20 min skriver du själv online ett komplett dokumentpaket för nyemission i ett aktiebolag genom att svara på ett antal enkla frågor. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Ladda ned i word/pdf
iDokumentet är 8-15 sidor
Nöjd kund-garanti
Ingen inloggning krävs

SKRIV MED HJÄLP AV JURIST

Ta hjälp av en jurist och upprätta komplett dokumentation för en nyemission i ett aktiebolag till fast pris. Du svarar på frågorna och juristen bokar ett möte med dig för att skapa ditt dokument. Denna tjänst tillhandahålls i samarbete med vår partner Kliently. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Jens Holmberg

Jens Holmberg

Grundare / jurist

Denna webbsida samt dokumentpaketet för nyemission av aktier har författats av Jens Holmberg, som varit verksam som jurist sedan 2010.

Syftet med en nyemission är att öka aktiekapitalet

Genom en nyemission ger ett aktiebolag ut nya aktier mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom. Därmed ökar aktiekapitalet i bolaget. Hos oss får du ett komplett emissionspaket, dvs. alla dokument som bolaget självt kan upprätta för ändamålet.

Storleken på aktiekapitalet visar utomstående att bolaget har en bra soliditet. Utomstående kan alltså beroende på storleken mer eller mindre förlita sig på den finansiella ställningen i bolaget. Därför är det naturligt att höja storleken på aktiekapitalet i takt med att bolaget växer. Genom att öka aktiekapitalet kan du förbättra soliditeten och bolaget kan enklare få lån från kreditgivare och banker, finansiera investeringar eller lösa likviditetsproblem. Det finns självklart även andra goda skäl att höja aktiekapitalet.

Hur stort aktiekapital måste man ha?

Alla aktiebolag har ett registrerat aktiekapital. I alla privata aktiebolag ska aktiekapitalet som minst uppgå till 25 000 kronor. Ett publikt aktiebolag måste ha ett aktiekapital om minst 500 000 kronor och är ett företag som kan erbjuda aktier på den öppna marknaden.

Om du vill veta hur stort aktiekapitalet är i ett bolag kan du ta fram bolagets registreringsbevis – där står informationen. I vårt exempel (se bilden nedan) uppgår aktiekapitalet till 25 000 kr och den informationen har vi ringat in i gult.

Maximikapital

Många bolag, men inte alla, har angivit en gräns för hur stort det högsta aktiekapitalet i bolaget får vara. Gränsen kallas för maximikapitalet och framgår också av registreringsbeviset. I vårt exempel (se bilden nedan) så uppgår maximikapitalet i bolaget till 100 000 kr och den informationen har ringats in i rött.

Aktiekapital

Hur går en nyemission till?

I en nyemission ökar aktiekapitalet genom bolaget ger ut aktier mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom. Emissionen går till så att styrelsen föreslår stämman att fatta ett beslut om nyemission. Förslaget ska ha ett visst innehåll som följer av aktiebolagslagen (13 kapitlet). När stämman har fattat beslut om nyemissionen får de som har rätt att teckna aktier göra det. Därefter ska de som tecknat aktier betala för aktierna (på ett eller annat sätt) och bolaget ska anmäla nyemissionen till Bolagsverket. Enkelt va?

Ökning av aktiekapitalet i en nyemission

När man emitterar aktier måste man välja om avsikten med emissionen är att aktiekapitalet ska öka med ett specificerat belopp, ett högsta belopp eller ett lägsta och ett högsta belopp. Man anger alltså exempelvis att emissionen ska öka med 100 000 kronor (specificerat belopp), som mest 100 000 kronor (ett högsta belopp) eller som lägst 25 000 kronor och som högst 100 000 kronor (ett lägsta och ett högsta belopp). Om det specificerade beloppet eller det lägsta ökningsbeloppet inte uppnås genom aktieteckningen så faller emissionen.

Vem får teckna aktier

Vid en nyemission är huvudregeln att aktieägarna i bolaget som emitterar aktier har rätt att teckna de nya aktierna (normalt i förhållande till det antal aktier de äger före emissionen eller enligt föreskrift i bolagsordningen om det finns flera aktieslag). Då är emissionen en ”företrädesemission”. Det är den vanligaste formen av nyemission. Men man kan avvika från huvudregeln genom ett villkor i beslutet om nyemission. Då är emissionen en ”riktad emission” och då tillåts exempelvis att utomstående tecknar aktier.

Hur tecknar man sig för aktier i en nyemission?

Det finns tre olika alternativ för hur man kan teckna aktier.

  1. Det första alternativet, vilket också är huvudregeln, är att aktieteckningen sker på en separat teckningslista (det kallas för ordinär teckning). Teckningen sker då genom en anteckning på teckningslistan om att respektive person/företag har tecknat ett visst antal aktier.
  2. Det andra alternativet är ett förenklat sätt som innebär att aktieteckningen sker på samma stämmoprotokoll som innehåller beslutet om nyemission. Bolaget beslutar alltså om nyemissionen och aktieteckningen sker samtidigt (det kallas för simultanteckning). För att man ska kunna använda sig av detta enklare sätt så måste alla som har rätt att teckna aktier i nyemissionen också teckna sig för aktier direkt i bolagsstämmoprotokollet.
  3. Det tredje alternativet är att aktieteckningen sker genom betalning. Då tecknar man alltså helt enkelt aktier genom att betala för dem. Man använder sig då inte av teckningslista och teckning sker inte i bolagsstämmoprotokollet.

Teckningskursen

Vid en nyemission måste man välja hur stor teckningskursen ska vara, dvs. det belopp som tecknare ska betala för varje ny aktie. Det är vanligast att teckningskursen motsvarar kvotvärdet, dvs. den andel av det befintliga aktiekapitalet som varje befintlig aktie representerar. Om exempelvis aktiebolaget har 100 000 kr i aktiekapital och 25 000 aktier utgivna så uppgår kvotvärdet till 4 kr.

Man kan inte en sätta en lägre teckningskurs än kvotvärdet. Man kan däremot sätta en högre teckningskurs än kvotvärdet. Då kommer man behöva fördela överskottet till bolagets fria överkursfond (som ingår i bolagets fritt egna kapital) eller bundna överkursfond (som ingår i bolagets bundna eget kapital). Inget hindrar att avsättning sker enbart till den ena av överkursfonderna.

Teckningstiden

Teckningstiden är den tid som man har på sig att teckna aktier i nyemissionen. I nyemissionen måste man besluta om teckningstiden, dvs. när man senast ska teckna sig för de nyemitterade aktierna. Om det är fråga om en företrädesemission får teckningstiden inte understiga två veckor från den stämma som har beslutat om emissionen. Detta är för att ge aktieägarna tillräcklig tid att överväga om de ska utnyttja sin företrädesrätt eller inte.

Vinstutdelning

I nyemissionen måste man också besluta från vilken tidpunkt som de tecknade aktierna ska berättiga till vinstutdelning. Det kan vara antingen från och med den dag man för in akterna i aktieboken eller från och med kommande årsstämma i Bolaget.

Betalningstiden

När man tecknat sig för aktier så ska betalning ske. Betalning kan ske senast (i) på ett visst datum, (ii) ett visst antal dagar efter teckning skett, eller (iii) ett visst antal dagar efter att tecknaren fått besked om tilldelning av aktierna.

Skapa dokument för din nyemission med Juridok

Med Juridok kan du snabbt och enkelt hantera din nyemission. Hos oss får du ett komplett emissionspaket, dvs. alla dokument som bolaget självt kan upprätta för ändamålet. I tjänsten besvarar du ett antal frågor med hjälp av tydlig vägledning och sedan får du emissionsdokument som är anpassat för just er situation. Prisvärt, snabbt och smidigt!