Välj en sida
i

Uppsägning av avtal

Skriv själv online

På 10-15 min skriver du själv en juridiskt korrekt uppsägningshandling genom att svara på ett antal enkla frågor. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Ladda ned i word/pdf
iDokumentet är 1 sida
Nöjd kund-garanti
Ingen inloggning krävs

SKRIV MED HJÄLP AV JURIST

Ta hjälp av en jurist och skriv en uppsägningshandling till fast pris. Du svarar på frågorna och juristen bokar ett möte med dig för att skapa ditt dokument. Denna tjänst tillhandahålls i samarbete med vår partner Kliently. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Jens Holmberg

Jens Holmberg

Grundare / jurist

Denna webbsida samt dokumentet uppsägning av avtal har författats av Jens Holmberg, som varit verksam som jurist sedan 2010.

Dags för uppsägning av ett avtal? Om du vill säkerställa att det sker på rätt sätt ska du göra din uppsägning med Juridok.

h Notera inledningsvis att denna text rör uppsägning av avtal inte uppsägning av hyresavtal. Om du ska säga upp ett hyresavtal ska du använda vårt dokument för uppsägning av hyresavtal.

Det hör inte till ovanligheterna att det uppstår diskussioner om huruvida ett avtal verkligen har sagts upp. Jurister blir ofta involverade för att lösa tvistefrågorna, eftersom en ofrivillig förlängning av ett avtal kan handla om mycket pengar. Meningsskiljaktigheterna avser ofta om en mottagare av en uppsägning verkligen nåtts av en uppsägningen eller om den kommit fram i rätt tid. Det kan också handla om huruvida uppsägningen uppfyller de formkrav som står i avtalet om hur uppsägning ska ske. Dessa formkrav kan till exempel avse hur en uppsägning ska skickas och till vilken adress eller person. Vi ska gå in på det lite djupare här…

Vad ska tänka på vid uppsägning av avtal?

Det är ofta väldigt viktigt att kunna vara säker på att ens uppsägning kommer fram i rätt tid och är korrekt. Många avtal är nämligen konstruerade på ett sådant sätt att de förlängs om det inte sägs upp till upphörande per ett visst datum. Vi tänker här illustrera vad som brukar vara komplicerat med några vanliga avtalsklausuler.

{Exempel: Detta avtal gäller till och med den 31 december 2021. Om endera part vill säga upp avtalet skall det ske skriftligen och uppsägningen skall vara motparten tillhanda minst sex (6) månader före avtalstidens utgång. Vid utebliven uppsägning enligt vad nu sagts förlängs avtalet på oförändrade villkor med ytterligare ett (1) år .{

Om man vill att vara säker på att komma ur avtalet i exemplet ovan per den 31 december 2021 så krävs alltså:

  1. Uppsägningshandlingen ska skickas i sån tid att den kommer till motparten senast den 30 juni 2021.
  2. Uppsägningshandlingen måste vara skriftlig.

Det absolut viktigaste att tänka på när man ska säga upp ett avtal är att med god framförhållning noga granska avtalet man ska säga upp.

Uppsägning av avtal

Det kan vara svårt att göra rätt.

För att komplicera saken ytterligare så innehåller flera avtal så kallade meddelandebestämmelser. Detta är bestämmelser som säger hur uppsägningar och övriga meddelanden ska skickas mellan parterna.

{Exempel: Uppsägning och andra meddelanden skall ske genom bud, rekommenderat brev eller e-post till Parternas i ingressen angivna eller senare angivna adresser och ska anses ha kommit mottagaren tillhanda: (i) om avlämnat med bud, vid avlämnandet; eller (ii) om avsänt med rekommenderat brev, tre (3) dagar efter avlämnande för postbefordran.{

Detta komplicerar saken ytterligare eftersom den som vill säga upp ett avtal nu också måste hålla koll på två ytterligare saker. För det första måste han/hon säkerställa att uppsägningen skickas till den adress som står i avtalet. För det andra måste han/hon se till att uppsägningshandlingen inte kommer fram för sent på grund av regler i  avtalet.

Om man vill vara säker på att komma ur avtalet i exemplet per 31 december 2021 så krävs alltså följande:

  1. Uppsägningshandlingen ska skickas i sån tid att den budas till motparten och avlämnas senast den 30 juni 2021. Den kan också skickas med rekommenderat brev (stämplas) senast den 27 juni 2021.
  2. Uppsägningshandlingen måste skickas till den adress som motparten skrivit i avtalets inledande avsnitt.

Vad kan hända om det blir fel vid uppsägning av ett avtal?

Om man inte iakttar ovanstående formkrav finns stor risk för att motparten hävdar att avtalet är förlängt och alltså inte löper ut förrän ett (1) år senare, dvs. 31 december 2022. Det kan innebära stora värdeförluster.

Tänk alltså på att kontrollera vad som står om formen för uppsägning i det avtal du vill säga upp.  Detta bör du göra innan du upprättar din uppsägningshandling. Se också till att du skickar uppsägningen i så god tid som möjligt så att du inte riskerar en oönskad förlängning av avtalet. Skicka också din uppsägningshandling på ett förnuftigt sätt, normalt brukar det vara okej med bud eller rekommenderat brev. Om uppsägningen får göras med rekommenderat brev, anses uppsägningen normalt ha gjorts när den lämnas på posten. Man får då ett kvitto och det kvittot kan man sen använda som bevisning för att man har sagt upp avtalet. Spara därför det! 

Även e-post kan i många fall vara okej men se då till att få (be om) en bekräftelse på uppsägningen från den du skickar uppsägningen till. Se också till att du skickar uppsägningen till en person som har behörighet att ta emot den.

Hur skriver man en uppsägning?

Så, nu kan du det mest relevanta och vi kan utforma din uppsägning. Ta fram det avtal du vill säga upp så ska vi vägleda dig. Det är smidigt att skriva en uppsägningshandling med hjälp av Juridok. Med hjälp av vår tjänst besvarar du ett antal frågor digitalt. Tjänsten skapar sedan omedelbart en korrekt uppsägningshandling som är upprättad för din situation. Klicka, så kör vi igång.