Dokument & avtal för företag.

 

 

 

 

 

ENKELT, ANPASSAT OCH PRISVÄRT

Söker du ett dokument eller annat avtal för företag? Här hittar du allt från aktieägaravtal och fullmakter till konsultavtal. Välj ett dokument nedan, svara på frågorna och genomför betalning så skapas ett skräddarsytt dokument som är anpassat för dig utifrån dina svar. Du kommer omedelbart kunna ladda ned dokumentet i word/pdf. 

999 SEK
i

Aktieägaravtal

Med ett aktieägaravtal kan ägarna av aktiebolaget bland annat reglera aktiebolagets verksamhet, parternas inbördes förhållanden vad avser ägandet av och hur de får förfoga över sina aktier.

299 SEK
i

Aktieägarlån

Med låneavtalet dokumenteras de villkor som ska gälla för ett lån från en eller flera ägare till aktiebolaget. I låneavtalet åtar sig bolaget att återbetala lånet och dessutom anges villkoren för återbetalning.

299 SEK
i

Aktieägartillskott

villkorat/ovillkorat

Genom handlingen dokumenteras ett tillskott av kapital (pengar) till aktiebolaget. Det kan villkoras av återbetalning osv. men så behöver inte vara fallet.

799 SEK
i

Anställningsavtal

Ett anställningsavtal ingås mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. Däri regleras villkoren för dels utförande av arbete mot betalning dels arbetsrelationen mellan parterna.

599 SEK
i

Avräkningsnota

aktieöverlåtelse

En avräkningsnota är ett enkelt avtal om överlåtelse av aktier. I handlingen dokumenteras de allra viktigaste villkoren avseende aktierna och överlåtelsen.

Kommer snart!
i

Bolagsstämma

Efterutdelning

Ett protokoll från en bolagsstämma, som inte är årsstämman, där det beslutas om vinstutdelning. Vid en sådan stämma kan endast beslutas om efterutdelning.

99 SEK
i

Fullmakt

företag

Genom fullmakten ges en/flera rätt att företräda företaget, exempelvis för att ingå ett avtal, ta lån, agera VD, eller köpa/sälja en fastighet, aktier, fordon eller något annat.

1299 SEK
i

Inkråmsöverlåtelseavtal

Överlåtelse av rörelse

Vid en överlåtelse av inkråmet i en rörelse säljer/köper man flera tillgångar och rättigheter i ett och samma avtal. Man skriver ett inkråmsöverlåtelseavtal.

899 SEK
i

Konsultavtal

Ett avtal som ingås när en eller flera konsulter ska leverera ett specificerat resultat på ett bestämt datum eller utföra arbete under viss tid utan ansvar för att leverera ett specificerat resultat.

299 SEK
i

Moderbolagsgaranti

Genom att ställa ut en moderbolagsgaranti så kan ett moderbolag gå i god för att dess dotterbolag kommer att återbetala en skuld. Det är en borgen där moderbolaget är borgensman. 

1299 SEK
i

Nyemission

I en nyemission ger ett aktiebolag ut nya aktier mot betalning (kotnant, genom kvittning eller med apportegendom). Hos oss ingår alla dokument bolaget självt kan upprätta för ändamålet.

299 SEK
i

skuldebrev

Företag

Genom ett skuldebrev dokumenteras ett åtagande om återbetalning av ett lån. Skuldebrevet kan vara enkelt eller löpande. Vi förklarar skillnaden.

499 SEK
i

Sekretessavtal

Ömsesidigt

Ett avtal vars enda syfte i princip är att skydda information som inköpare och anbudsgivare avser dela med varandra inom ramen för en upphandling. 

499 SEK
i

Sekretessavtal

Från anbudsgivare

Ett avtal vars enda syfte i princip är att skydda  information som en anbudsgivare avser att dela med en inköpare i en upphandling. 

499 SEK
i

Sekretessavtal

Från Inköpare

Ett avtal vars enda syfte i princip är att skydda information som en inköpare avser dela med en anbudsgivare i en upphandling. 

249 SEK
i

Uppsägning

avtal

Med uppsägningshandlingen kan ditt företag säga upp ett avtal att upphöra per ett visst datum. Det är viktigt att du kan specificera vilket avtal det är som ska sägas upp.

299 SEK
i

Uppsägning

hyresavtal

Med uppsägningshandlingen kan företaget säga upp ett hyresavtal för avflyttning per ett visst datum. Det är viktigt att du kan specificera vilket avtal det är som ska sägas upp

299 SEK
i

Återkalla

Fullmakt

En fullmakt återkallas på samma sätt som den en gång meddelades. När korrekt återkallelse har skett fullmakten inte användas för att binda fullmaktsgivaren.