Välj en sida

avtal och dokument

Företag

Här hittar du alla företagsrelaterade avtal och dokument som vi erbjuder

ENKELT, ANPASSAT OCH PRISVÄRT

Söker du ett dokument eller annat avtal för företag? Här hittar du allt från aktieägaravtal och fullmakter till konsultavtal. Välj ett dokument nedan, svara på frågorna och genomför betalning så skapas ett skräddarsytt dokument som är anpassat för dig utifrån dina svar. Du kommer omedelbart kunna ladda ned dokumentet i word/pdf. 

999 SEK
i

Aktieägaravtal

Med ett aktieägaravtal kan ägarna av aktiebolaget bland annat reglera aktiebolagets verksamhet, parternas inbördes förhållanden vad avser ägandet av och hur de får förfoga över sina aktier.

0 SEK
i

Aktiebok

Med modulen skapar du en aktiebok i ett svenskt privat aktiebolag. Svara på frågorna och när du är klar kommer du ha skapat en aktiebok som är skräddarsydd för din situation. 

299 SEK
i

Aktieägarlån

Med låneavtalet dokumenteras de villkor som ska gälla för ett lån från en eller flera ägare till aktiebolaget. I låneavtalet åtar sig bolaget att återbetala lånet och dessutom anges villkoren för återbetalning.

299 SEK
i

Aktieägartillskott

villkorat/ovillkorat

Genom handlingen dokumenteras ett tillskott av kapital (pengar) till aktiebolaget. Det kan villkoras av återbetalning osv. men så behöver inte vara fallet.

799 SEK
i

Anställningsavtal

Ett anställningsavtal ingås mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. Däri regleras villkoren för dels utförande av arbete mot betalning dels arbetsrelationen mellan parterna.

299 SEK
i

Avräkningsnota

aktieöverlåtelse

En avräkningsnota är ett enkelt avtal om överlåtelse av aktier. I handlingen dokumenteras de allra viktigaste villkoren avseende aktierna och överlåtelsen.

399 SEK
i

Beslutshandlingar

efterutdelning

Med modulen kan du skapa beslutshandlingar i ett aktiebolag för en kontant efterutdelning, dvs. vinstutdelning i pengar vid annat tillfälle än på årsstämman.

299 SEK
i

Bevakningsinlaga

Med modulen skriver du en bevakningsinlaga, dvs. ett dokument för att bevaka en fordran i en konkurs. Bevakningsinlagan kan användas för normal bevakning eller för efterbevakning.

0 SEK
i

Bolagsordning

I den här modulen kan du skapa en bolagsordning för ett svenskt aktiebolag. Du kan skapa en bolagsordning för såväl ett privat som ett publikt aktiebolag.

99 SEK
i

Fullmakt

företag

Genom fullmakten ges en/flera rätt att företräda företaget, exempelvis för att ingå ett avtal, ta lån, agera VD, eller köpa/sälja en fastighet, aktier, fordon eller något annat.

499 SEK
i

Förlikningsavtal

Tvist

Med modulen skapar du ett förlikningsavtal mellan två eller flera tvistande parter. Förlikningsavtalet dokumenterar deras uppgörelse avseende en tvist.

299 SEK
i

Generalfullmakt

Med en generalfullmakt kan en juridisk person (t.ex. ett företag eller en förening) befullmäktiga en eller flera personer med en generell behörighet som inte bara avser ett specifikt uppdrag. 

299 SEK
i

Hyresavtal

Andrahand (bostad)

Modulen kan användas när en bostadsrättshavare eller hyresgäst ska hyra ut sin bostadsrätt / hyresrätt och uthyrningen avser en bostadslägenhet.

499 SEK
i

Hyresavtal

Andrahand (lokal)

Den här modulen kan användas för att skapa ett hyresavtal som avser situationen när en lokalhyresgäst ska hyra ut hela eller delar av sin lokal i andra hand. 

1299 SEK
i

Inkråmsöverlåtelse

Överlåtelse av rörelse

Vid en överlåtelse av inkråmet i en rörelse säljer/köper man flera tillgångar och rättigheter i ett och samma avtal. Man skriver ett inkråmsöverlåtelseavtal.

899 SEK
i

Konsultavtal

Ett avtal som ingås när en eller flera konsulter ska leverera ett specificerat resultat på ett bestämt datum eller utföra arbete under viss tid utan ansvar för att leverera ett specificerat resultat.

299 SEK
i

Moderbolagsgaranti

Genom att ställa ut en moderbolagsgaranti så kan ett moderbolag gå i god för att dess dotterbolag kommer att återbetala en skuld. Det är en borgen där moderbolaget är borgensman. 

1299 SEK
i

Nyemission

I en nyemission ger ett aktiebolag ut nya aktier mot betalning (kotnant, genom kvittning eller med apportegendom). Hos oss ingår alla dokument bolaget självt kan upprätta för ändamålet.

699 SEK
i

Optionsavtal (KPO)

Genom avtalet kan ett företag utfärda kvalificerade personaloptioner till en anställd eller en person med styrelseuppdrag. Avtalet ingås mellan företaget som utfärdar optionerna och personen som förvärvar optionerna.

299 SEK
i

Samtycke till bisyssla

I den här modulen kan du enkelt skapa en handling i vilken arbetsgivaren lämnar sitt samtycke till en eller flera av arbetstagarens bisysslor.

599 SEK
i

Samarbetsavtal

Ett samarbetsavtal reglerar villkoren för ett samarbete. Avtalet tydliggör förutsättningarna för samarbetet och säkerställer att parterna vet vad de kan förvänta sig och vilka regler som gäller.

499 SEK
i

Sekretessavtal

Från anbudsgivare

Ett avtal vars enda syfte i princip är att skydda  information som en anbudsgivare avser att dela med en inköpare i en upphandling. 

499 SEK
i

Sekretessavtal

Från Inköpare

Ett avtal vars enda syfte i princip är att skydda information som en inköpare avser dela med en anbudsgivare i en upphandling. 

499 SEK
i

Sekretessavtal

Ömsesidigt

Ett avtal vars enda syfte i princip är att skydda information som inköpare och anbudsgivare avser dela med varandra inom ramen för en upphandling. 

299 SEK
i

skuldebrev

Företag

Genom ett skuldebrev dokumenteras ett åtagande om återbetalning av ett lån. Skuldebrevet kan vara enkelt eller löpande. Vi förklarar skillnaden.

299 SEK
i

Styrelseprotokoll

Konstituerande möte

Med modulen skapar du ett protokoll från ett konstituerande styrelsemöte och där dokumenteras styrelsens beslut på styrelsemötet.

250 SEK
i

Transportfullmakt

Med en transportfullmakt kan en eller flera fullmaktshavare delegera till någon annan att utföra uppdraget som huvudfullmakten avser. Därmed ”transporteras” uppdraget enligt huvudfullmakten.

499 SEK
i

Uppsägning Anställd

Arbetsbrist

Upprätta dokument för att påkalla förhandling till en eller flera fackliga organisationer (så kallad förhandlingsframställan) och skapa ett eller flera uppsägningsbesked.

499 SEK
i

Uppsägning Anställd

Avskedande

Upprätta en underrättelse till arbetstagaren och ett varsel eventuell arbetstagarorganisation samt ett slutligt besked om avskedandet.

499 SEK
i

Uppsägning Anställd

Personliga skäl

Upprätta en underrättelse till arbetstagaren och ett varsel eventuell arbetstagarorganisation samt ett slutligt uppsägningsbesked.

299 SEK
i

Uppsägning Avtal

hyresavtal

Med uppsägningshandlingen kan företaget säga upp ett hyresavtal för avflyttning per ett visst datum. Det är viktigt att du kan specificera vilket avtal det är som ska sägas upp

249 SEK
i

Uppsägning Avtal

Vanligt avtal

Med uppsägningshandlingen kan ditt företag säga upp ett avtal att upphöra per ett visst datum. Det är viktigt att du kan specificera vilket avtal det är som ska sägas upp.

799 SEK
i

VD-avtal

VD-avtalet är ett anställningsavtal som företaget ingår med sin verkställande direktör. Där regleras VD:ns ersättning och de övriga villkor som ska gälla med anledning av anställningen.

299 SEK
i

Årsstämmoprotokoll

Aktiebolag

I protokollet dokumenterar man beslut på årsstämman i ett aktiebolag. Besluten kan röra en mängd olika frågor men vanligtvis handlar det om vissa obligatoriska beslut. 

299 SEK
i

Årsstämoprotokoll

Ekonomisk förening

I modulen kan du skapa ett stämmoprotokoll från en årsstämma i en vanlig svensk ekonomisk förening, en bostadsrättsförening eller en kooperativ hyresrättsförening.

299 SEK
i

Återkalla

Fullmakt

En fullmakt ska man återkalla på samma sätt som den en gång meddelades. När korrekt återkallelse skett kan fullmakten inte längre användas för att binda fullmaktsgivaren.

899 SEK
i

Återförsäljaravtal

Ett återförsäljaravtal tar i huvudsak sikte på två saker, dels villkoren som ska gälla för återförsäljarens köp från leverantören, dels de rättigheter och skyldigheter som parterna ska ha gentemot varandra i återförsäljarskapet.

399 SEK
i

Överlåta ett avtal

Partsbyte

Med modulen skapar du en handling som reglerar en överlåtelse av ett avtal. Genom överlåtelsen byts en part i avtalet ut mot en ny part – resultatet blir ett ”partsbyte”.