Dokument & avtal för företag.

 

 

 

 

 

ENKELT, ANPASSAT OCH PRISVÄRT

Söker du ett dokument eller annat avtal för företag? Här hittar du allt från aktieägaravtal och fullmakter till konsultavtal. Välj ett dokument nedan, svara på frågorna och genomför betalning så skapas ett skräddarsytt dokument som är anpassat för dig utifrån dina svar. Du kommer omedelbart kunna ladda ned dokumentet i word/pdf. 

999 SEK
i

Aktieägaravtal

Med ett aktieägaravtal kan ägarna av aktiebolaget bland annat reglera aktiebolagets verksamhet, parternas inbördes förhållanden vad avser ägandet av och hur de får förfoga över sina aktier.

199 SEK
i

Aktieägarlån

Med låneavtalet dokumenteras de villkor som ska gälla för ett lån från en eller flera ägare till aktiebolaget. I låneavtalet åtar sig bolaget att återbetala lånet och dessutom anges villkoren för återbetalning.

199 SEK
i

Aktieägartillskott

villkorat/ovillkorat

Genom handlingen dokumenteras ett tillskott av kapital (pengar) till aktiebolaget. Det kan villkoras av återbetalning osv. men så behöver inte vara fallet.

799 SEK
i

Anställningsavtal

Ett anställningsavtal ingås mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. Däri regleras villkoren för dels utförande av arbete mot betalning dels arbetsrelationen mellan parterna.

299 SEK
i

Avräkningsnota

aktieöverlåtelse

En avräkningsnota är ett enkelt avtal om överlåtelse av aktier. I handlingen dokumenteras de allra viktigaste villkoren avseende aktierna och överlåtelsen.

Kommer snart!
i

Bolagsstämma

Efterutdelning

Ett protokoll från en bolagsstämma, som inte är årsstämman, där det beslutas om vinstutdelning. Vid en sådan stämma kan endast beslutas om efterutdelning.

Kommer snart!
i

Bolagsstämma

funktionärsbyte

Ett protokoll från en bolagsstämma där det beslutas att byta en funktionär (till exempel en styrelseledamot eller suppleant) i aktiebolaget.

Kommer snart!
i

Bolagsstämma

Likvidation

Ett protokoll från en bolagsstämma där det beslutas om likvidation av bolaget. Protokollet innehåller en bilaga med styrelsens förslag till likvidation.

99 SEK
i

Fullmakt

företag

Genom fullmakten ges en/flera rätt att företräda företaget, exempelvis för att ingå ett avtal, ta lån, agera VD, eller köpa/sälja en fastighet, aktier, fordon eller något annat.

899 SEK
i

Konsultavtal

Ett avtal som ingås när en eller flera konsulter ska leverera ett specificerat resultat på ett bestämt datum eller utföra arbete under viss tid utan ansvar för att leverera ett specificerat resultat.

299 SEK
i

Sekretessavtal

Ömsesidigt

Ett avtal vars enda syfte i princip är att skydda information som inköpare och anbudsgivare avser dela med varandra inom ramen för en upphandling. 

199 SEK
i

skuldebrev

Företag

Genom ett skuldebrev dokumenteras ett åtagande om återbetalning av ett lån. Skuldebrevet kan vara enkelt eller löpande. Vi förklarar skillnaden.

299 SEK
i

Sekretessavtal

Från anbudsgivare

Ett avtal vars enda syfte i princip är att skydda  information som en anbudsgivare avser att dela med en inköpare i en upphandling. 

299 SEK
i

Sekretessavtal

Från Inköpare

Ett avtal vars enda syfte i princip är att skydda information som en inköpare avser dela med en anbudsgivare i en upphandling. 

149 SEK
i

Uppsägning

avtal

Med uppsägningshandlingen kan ditt företag säga upp ett avtal att upphöra per ett visst datum. Det är viktigt att du kan specificera vilket avtal det är som ska sägas upp.

199 SEK
i

Uppsägning

hyresavtal

Med uppsägningshandlingen kan företaget säga upp ett hyresavtal för avflyttning per ett visst datum. Det är viktigt att du kan specificera vilket avtal det är som ska sägas upp