Välj en sida
i

Generalfullmakt

Skriv själv online

På 5-10 min skriver du själv online en juridiskt korrekt generalfullmakt genom att svara på ett antal enkla frågor. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Ladda ned i word/pdf
iDokumentet är 1-2 sidor
Nöjd kund-garanti
Ingen inloggning krävs

SKRIV MED HJÄLP AV JURIST

Ta hjälp av en jurist och skriv generalfullmakt till fast pris. Du svarar på frågorna och juristen bokar ett möte med dig för att skapa ditt dokument. Denna tjänst tillhandahålls i samarbete med vår partner Kliently. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Jens Holmberg

Jens Holmberg

Grundare / jurist

Denna webbsida och generalfullmakten har författats av Jens Holmberg, som varit verksam som jurist sedan 2010.

Skriv din generalfullmakt med Juridok

Med en generalfullmakt kan du ge en eller flera andra personer en generell behörighet att företräda dig. De personer du utser kan därigenom få en behörighet att företräda dig i alla avseenden.

Med den här dokumentmodulen kan du skapa en generalfullmakt där en privatperson är fullmaktsgivare. Även bolag och andra juridiska personer (företag, verksamheter och föreningar) kan utfärda generalfullmakter.  Om din situation avser en sådan fullmakt så ska du använda vår generalfullmakt för företag.

FAQ – generalfullmakt

På denna sida ska vi försöka besvara frågor relaterade till att skriva en generalfullmakt. När du skriver en generalfullmakt med oss kommer vi naturligtvis ta hänsyn till all relevant information och samtliga krav som ställs i tillämplig lagstiftning. Du behöver bara klicka på skriv online och svara på frågorna så kommer tjänsten att skapa en generalfullmakt som är skräddarsydd för din situation.

Vi använder två ord nedan som du ska lägga på minnet:

  • Fullmaktsgivare = den person som ger fullmakt enligt fullmakten.
  • Fullmaktshavare = den eller de personer som får behörighet enligt fullmakten.
O
P

Vad är en generalfullmakt?

Genom en vanlig fullmakt kan du utse någon att göra något för din räkning. En fullmakt kan avse alla möjliga slags ärenden, t.ex. att köpa en bil, hämta ut en försändelse, ingå något avtal eller, som ombud, föra en parts talan i domstol (rättegångsfullmakt). Juridok har flera sorters fullmakter:

En generalfullmakt är en fullmakt varigenom en person, fullmaktshavaren, kan få en befogenhet att i alla avseenden agera på fullmaktsgivarens vägnar. Fullmakten är nästan alltid skriftlig även om det inte finns lagkrav på det. Generalfullmakten underlättar olika typer av transaktioner och beslut och kan normalt användas avseende samtliga av fullmaktsgivarens angelägenheter.

O
P

Vilka angelägenheter kan en generalfullmakt omfatta?

Med en generalfullmakt vill man normalt ge fullmaktshavaren största möjliga behörighet, dvs. hen får rätt att företräda fullmaktsgivaren i alla typer av angelägenheter. Dessa brukar delas in i ekonomiska och personliga angelägenheter.

Till ekonomiska angelägenheter hör allt av ekonomisk betydelse, exempelvis förvaltning av egendom, såsom att betala räkningar, hantera försäkringar, pengar / aktier och konton.

Till personliga angelägenheter hör sånt av personlig betydelse. Hit hör exempelvis att se till att fullmaktsgivaren har ett lämpligt boende, hemtjänst eller en kontaktperson.

Notera att en fullmaktshavare aldrig kan utföra andra angelägenheter än de som fullmaktsgivaren själv kan utföra. Skulle fullmaktsgivaren exempelvis vara underårig så kan den behörighet som följer med fullmakten inte vara särskilt omfattande.

O
P

Hur länge gäller en generalfullmakt?

Det beror på vad som står i den. Vanligtvis gäller en generalfullmakt från det datum då den utfärdas. Man kan tidsbegränsa den och skriva in att den ska upphöra att gälla vid ett visst datum. Om fullmakten inte tidsbegränsas så gäller den dock tills dess att fullmaktsgivaren återkallar fullmakten.

Notera att en generalfullmakt alltid upphör att gälla om fullmaktsgivaren skulle förlora sin beslutsförmåga (exempelvis pga demens eller annan sjukdom). Vill man att fullmaktshavaren ska ha fortsatt behörighet i en sådan situation ska man komplettera generalfullmakten med en framtidsfullmakt. En framtidsfullmakt träder nämligen i kraft då fullmaktsgivaren förlorar sin beslutsförmåga. Finns det en framtidsfullmakt kan fullmaktshavaren alltså fortsätta hantera ärenden och fatta beslut åt fullmaktsgivaren.

O
P

Vilka lagar reglerar generalfullmakten?

Ordet ”generalfullmakt” finns inte i någon lag eller föreskrift utan det är ett begrepp som tillkommit för att understryka att den behörighet som följer med fullmakten är väldigt omfattande.

Reglerna för fullmakter finns i avtalslagens något snåriga andra kapitel.

O
P

Det är viktigt att generalfullmakten är korrekt utformad

Det finns egentligen inga formkrav för en generalfullmakt. Men det är mycket viktigt att en generalfullmakt är tydligt utformad för att undvika missförstånd, konflikter och frågor om ogiltighet. Generalfullmakten behöver inte vara bevittnad, men ska den omfatta fastighetsaffärer så ska den bevittnas. Vissa banker kan också ställa krav på att fullmakten är bevittnad för att acceptera den.

O
P

Kan en generalfullmakt återkallas?

Ja, en generalfullmakt kan återkallas av huvudmannen när som helst. Att återkalla fullmakt är mycket enkelt med Juridok.

Klicka på Skriv Online för att skapa din generalfullmakt.

Så, nu kan du det mest relevanta och vi kan utforma din generalfullmakt. Klicka på ”Skriv online” så börjar vi.

Förberedelser

Innan du börjar ber vi dig ta fram följande:

  • För- och efternamn samt personnummer på fullmaktsgivaren.
  • För- och efternamn samt personnummer på fullmaktshavaren.