Välj en sida

Allmänna villkor (2022-02)

1. Allmänt

Dessa villkor gäller vid all användning av webbplatsen med huvuddomänen https://juridok.se samt dess underdomäner, https://media.juridok.se och https://apps.juridok.se, inklusive de funktioner och det material som där tillhandahålls vid var tid (”Webbplatsen”). Webbplatsen ägs och bedrivs av Juridok AB (org.nr. 559296-8837) (”vi”, ”oss” eller ”Juridok”).

Webbplatsen tillhandahåller en tjänst (”Tjänsten”) för att skapa produkter i form av juridiska dokument (”Produkterna”). Tjänsten erbjuds för styckvisa köp (där en besökare genomför köp för att skapa ett eller flera dokument) och i abonnemangsform (där kunden köper ett abonnemang på Tjänsten för fri åtkomst till hela eller delar av utbudet av Produkterna under en begränsad tidsperiod – se punkt 3 nedan). På Webbplatsen förekommer också vägledning, juridisk information och annat material av allmän karaktär.

Som besökare på Webbplatsen och kund hos Juridok åtar du dig att följa dessa allmänna villkor och eventuella andra villkor, regler och instruktioner som publiceras på Webbplatsen, eller förmedlas i samband med köp eller annan kommunikation med oss. Genom att använda Tjänsten accepterar du dessa allmänna villkor och åtar dig att följa dessa. Du som besökare och kund är även skyldig att uppmärksamma och följa gällande lagar, regler och myndighetsbeslut när du använder Webbplatsen och Tjänsten. Vi uppmanar också våra besökare och kunder att också läsa igenom vår dataskyddspolicy och cookiepolicy, innan användning av webbplatsen.

Du måste vara 18 år eller äldre för att handla på Webbplatsen.

Vid frågor om dessa villkor eller användningen av Webbplatsen eller Tjänsten kan du kontakta oss via e-post till info@juridok.se.

2. Användning

Produkterna är indelade efter privat- och företagskunder. Till varje Produkt finns information och instruktioner. Dessutom innehåller Webbplatsen information av allmän eller juridisk karaktär. Informationen är fritt åtkomlig för alla besökare.

Om en besökare vill köpa en Produkt aktiveras ett intervjuflöde för Produkten genom att besökaren klickar på knappen ”Skriv online”. Besökaren får därefter steg för steg svara på frågor och på så sätt välja och ange innehåll i Produkten med vägledning och instruktioner. När kunden besvarat frågorna i intervjuflödet och betalat genereras den aktuella Produkten baserat på den information som kunden lämnat.

3. Abonnemang

Besökare kan välja att abonnera på Tjänsten (”Abonnemang”) för fri åtkomst till hela eller delar av utbudet av Produkterna under en begränsad tidsperiod (”Abonnemangsperioden”). Vid köp av ett Abonnemang, antingen hos Juridok eller någon av Juridoks samarbetspartners (”Samarbetspartnern”), behöver besökaren skapa ett användarkonto på Webbplatsen, eller i förekommande fall hos Samarbetspartnern (”Kontot”). När Kontot har skapats och betalningen för Abonnemanget har erlagts till Juridok eller Samarbetspartnern görs Abonnemanget tillgängligt för abonnenten (”Abonnenten”) genom Kontot under den betalda Abonnemangsperioden. Vid utgången av aktuell Abonnemangsperiod förnyas Abonnemanget automatiskt med en ny motsvarande Abonnemangsperiod såvida inte Abonnenten dessförinnan sagt upp Abonnemanget genom att avbryta det enligt föreskriven metod i Tjänsten, eller skriftligen, med minst 30 dagars varsel innan Abonnemangsperiodens slut. Vid avslutat Abonnemang upphör tillgången till Abonnemanget.

Vi förbehåller oss rätten att avsluta Abonnemanget i förtid med omedelbar verkan om Abonnenten:

  • inte rätteligen betalat för Abonnemanget i tid;
  • bryter mot dessa villkor eller andra villkor och regler som gäller för Abonnemanget, Webbplatsen, Tjänsten eller Produkterna; eller
  • använder Abonnemanget, Webbplatsen, Tjänsten eller Produkterna på sätt som enligt Juridoks bedömning är eller riskerar att vara (i) i strid med Juridoks avsikter med Abonnemanget, Webbplatsen, Tjänsten eller Produkterna, eller (ii) till skada för Juridok eller tredje man.

4. Köp, betalning och leverans

När du slutfört ditt köp på Webbplatsen skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finner du uppgifter om aktuella Produkt(er), pris och betalningen för ditt köp.

Betalning för Abonnemang på Webbplatsen sker med hjälp av betalleverantören Klarna och betalning för Produkter sker med hjälp av betalleverantören Stripe. Klarnas användarvillkor finns att läsa här och Stripes användarvillkor finns att läsa här

Vid betalning mot faktura gäller den betalfrist som framgår i den aktuella fakturan. Vid försenad betalning förbehåller vi oss rätten att påföra påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt lag.

Köpta Produkter görs omedelbart tillgängliga för nedladdning i Tjänsten. Du kan även välja att få Produkterna skickade till en e-postadress.

5. Priser

Alla priser på Webbplatsen anges i svenska kronor (SEK). Priser för Produkter som köps styckvis anges inklusive mervärdesskatt (moms) och priser för Abonnemang anges exklusive mervärdesskatt (moms).

Vi reserverar oss för felaktigheter i de priser som anges på Webbplatsen och förbehåller oss rätten att justera dessa.

6. Ändringar och ångerrätt

För Produkter som köps styckvis erbjuder vi en nöjd-kundgaranti som innebär att du fritt får göra ändringar i ditt dokument. För sådana Produkter gäller dessutom öppet köp under 14 dagar från köpet. Det enda du behöver göra för att utnyttja öppet köp är att kontakta oss på info@juridok.se och beskriva vad som blev fel.

Samtliga Produkter som du köper på Webbplatsen är speciellt anpassade för dig utifrån den information som du lämnat vid användningen av Tjänsten. Därför gäller inte den lagstadgade ångerrätten för konsumenter. För mer om den lagstadgade ångerrätten, se exempelvis Konsumentverkets beskrivning här.

7. Reklamationer

Skulle produkten vara felaktig åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att åtgärda felet.

Hur går du tillväga vid reklamation?

Eventuella fel ska alltid reklameras till info@juridok.se där du bifogar Produkten du skapat anger ditt namn, din adress, e-postadress och eventuellt kund- och/eller ordernummer samt en beskrivning av felet.

8. Ansvarsbegränsningar

Kundens ansvar

Kunden ansvarar själv för skada som denne kan drabbas av på grund av fel eller brist i kundens data eller kommunikationsutrustning, programvara eller abonnemang. Kunden ansvarar också för riktigheten i den information som lämnas i samband med köp av Produkterna. Kunden ansvarar för att fortlöpande uppdatera sina kontaktuppgifter så att dessa vid var tid är korrekta. Vi ansvarar inte för eventuella skador som uppstår genom att kunden lämnat felaktig information.

All användning av Tjänsten, och informationen på Webbplatsen sker på egen risk

All information på Webbplatsen är av allmän karaktär och utgör ingen juridisk rådgivning. Tjänsten, Produkterna, vägledning, information och annat material på Webbplatsen är inte avsett att ersätta rådgivning av en jurist och du ansvarar själv för att du har rätt information avseende hur du ska agera i ditt enskilda fall.

Produkter som köps på Webbplatsen är särskilt anpassade utifrån den information som du som kund lämnar vid användningen av Tjänsten. Vi accepterar därför inget ansvar för eventuella skador som uppkommer på grund av Produkterna eller den information som finns på Webbplatsen. All användning av Produkterna och den information som finns på Webbplatsen sker således på användarens egen risk.

Force Majeure

Vi accepterar inget ansvar för förseningar, fel eller skador till följd av omständigheter utanför vår kontroll. Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör eller annan samarbetspartner. Föreligger hinder för oss att tillhandahålla Tjänsten eller Produkterna eller vidta annan åtgärd på grund av omständighet enligt detta stycke får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört.

Vi accepterar heller inget ansvar för skada som uppkommer genom att kunden inte kan använda Webbplatsen på avsett sätt på grund av driftsavbrott eller annan störning i dator- eller kommunikationssystem som används av oss eller vid nödvändigt underhåll av vårt datorsystem.

Vår support utgör ingen juridisk rådgivning

Vi tillhandahåller support till våra kunder. Supporten syftar till att underlätta kundens användning av Webbplatsen, Tjänsten och köp av Produkterna. Supporten lämnar ingen juridisk rådgivning, och ska inte vid något tillfälle anses ha lämnat någon juridisk rådgivning. Vi tar inte ansvar för följderna av kundens val eller agerande utifrån den information som kunden erhållit via supporten.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar på Webbplatsen

Informationen och instruktionerna på Webbplatsen och de Produkter som kunderna köper på Webbplatsen är baserade på information och omständigheter som kunden anger samt fakta och rättsläge vid den aktuella tidpunkten. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar på Webbplatsen. Vidare förbinder vi oss inte att uppdatera informationen, instruktionerna eller Produkterna, med hänsyn till efterkommande förändringar av omständigheter, fakta eller rättsläge.

9. Cookies och personuppgifter

Vår användning av cookies finnas att läsa i vår cookiepolicy. För information om hur vi behandlar personuppgifter, se vår dataskyddspolicy.

10. Upphovsrätt

Innehållet på Webbplatsen liksom bakomliggande programvaror är skyddade av upphovsrätt. Informationen har dessutom upphovsrättsligt skydd såsom databas. Det är förbjudet att utan vårt samtycke göra kopior – oavsett med vilken teknik det sker – av hela eller delar av innehållet på Webbplatsen eller i Tjänsten. Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet på Webbplatsen eller i Tjänsten tillgängligt för allmänheten genom användning av internet eller på annat sätt. Köpta Produkter får användas fritt precis som vilket annat dokumentutkast som helst, dock får inte Produkterna kopieras, mångfaldigas, överlåtas, försäljas, överföras, lagras eller annars distribueras i kommersiellt syfte. Produkter skapade med hjälp av Abonnemanget betecknat ”Rådgivare” får dock försäljas av Abonnenten i kommersiellt syfte så länge Abonnemangsperioden pågår för sådant Abonnemang. Övrigt material får användas endast för enskilt bruk. Detta innebär att all information och andra texter på Webbplatsen inte får kopieras, mångfaldigas eller göras tillgängligt för allmänheten, vare sig i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning eller i annan teknik, utan vårt samtycke.

Den som önskar använda något ur innehållet på annat sätt än nu angetts ombedes ta kontakt med oss via e-post: info@juridok.se.

11. Ändringar på Webbplatsen eller i de allmänna villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar på Webbplatsen eller i dessa allmänna villkor.

Ändringar på Webbplatsen kan exempelvis avse förändringar av den tekniska lösningen eller design och utformning, och kan medföra att vissa funktioner upphör, ändras eller tillkommer, eller att de tekniska förutsättningarna för åtkomst till Webbplatsen eller Tjänsten förändras.

Ändringar i de allmänna villkoren kommer att publiceras på Webbplatsen. De ändrade villkoren anses accepterade i samband med besök på Webbplatsen och/eller användning av Tjänsten.

12. Tvist och lagval

I händelse av att tvist inte kan lösas i samförstånd mellan oss och kunden, kan kund som är konsument vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden. Vi följer beslut från Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och beslut vid eventuell tvist.

Tvist kan även avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Dessa allmänna villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk materiell rätt och lag.