Allmänna villkor (2021-03)

1. Allmänt

Dessa villkor gäller vid all användning av vår webbplats med huvuddomänen www.juridok.se. Webbplatsen ägs och bedrivs av Juridok AB (org. nr. 559296-8837).

Webbplatsen är avsedd för försäljning av skräddarsydda juridiska dokument. På webbplatsen förekommer också juridisk information av allmän karaktär. Informationen och produkterna på vår webbplats kan aldrig ersätta juridisk rådgivning av en jurist. Du bör därför kontakta en jurist för att få information om hur du ska agera i enskilda fall.

Som besökare och kund på webbplatsen åtar du dig att följa dessa allmänna villkor och eventuella andra regler och instruktioner som publiceras på webbplatsen, eller förmedlas i samband med köp eller annan kommunikation med oss. Om du köper våra dokument accepterar du dessa allmänna villkor i samband med köpet och åtar dig att följa dessa. Du som besökare och kund är även skyldig att uppmärksamma och följa gällande lagar, regler och myndighetsbeslut när du använder vår webbplats. Vi uppmanar också våra besökare och kunder att också läsa igenom vår dataskyddspolicy och cookiepolicy, innan användning av webbplatsen.

Du måste vara 18 år eller äldre för att handla på webbplatsen.

Vid frågor om dessa villkor eller användningen av webbplatsen kan du kontakta oss via e-post till info@juridok.se.

2. Användning

Produkterna på webbplatsen är indelade efter privat- och företagskunder. Till varje produkt finns information och instruktioner. Dessutom innehåller webbplatsen information av allmän eller juridisk karaktär. Informationen är fritt åtkomlig för alla besökare.

Om besökare vill köpa en produkt aktiveras intervjuflödet genom att klicka på knappen ”Skriv online”. Besökaren får därefter steg för steg välja och ange innehåll i produkten med ledning av frågor och instruktioner. När kunden besvarat frågorna i intervjuflödet och betalat genereras den aktuella produkten baserat på den information som kunden lämnat.

3. Beställning, betalning och leverans

När du slutfört din beställning på webbplatsen skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om produkter, pris och betalningen för din beställning.

Betalning för våra produkter sker med hjälp av betalleverantören Stripe. Stripes användarvillkor finns att läsa här.

Köpta produkter finns omedelbart tillgängliga för nedladdning på webbplatsen. Du kan även välja att få dina produkter skickade till din e-postadress.

4. Priser

Alla priser i butiken anges inklusive mervärdesskatt (moms) och i svenska kronor (SEK).

Vi reserverar oss för felaktigheter i de angivna priserna och förbehåller oss rätten att justera priset.

5. Ändringar och ångerrätt

Våra produkter kan redigeras av kunden efter genomfört köp.

Samtliga produkter som du köper på webbplatsen är speciellt anpassade för dig utifrån den information som du lämnat vid beställningen. Därför gäller inte den lagstadgade ångerrätten. För mer om den lagstadgade ångerrätten, se exempelvis Konsumentverkets beskrivning här.

6. Reklamationer

Skulle produkten vara felaktig åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att åtgärda felet.

Hur går du tillväga vid reklamation?

Eventuella fel ska alltid reklameras till info@juridok.se där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet.

7. Ansvarsbegränsningar

Kundens ansvar

Kunden ansvarar själv för skada som denne kan drabbas av på grund av fel eller brist i kundens data eller kommunikationsutrustning, programvara eller abonnemang. Kunden ansvarar också för riktigheten i den information som lämnas i samband med köp av våra produkter. Kunden ansvarar för att fortlöpande uppdatera sina kontaktuppgifter så att dessa vid var tid är korrekta. Vi ansvarar inte för eventuella skador som uppstår genom att kunden lämnat felaktig information.

All användning av våra produkter och informationen på vår webbplats sker på egen risk

All information på webbplatsen är av allmän karaktär och utgör ingen juridisk rådgivning. Produkter som köps på webbplatsen är särskilt anpassade utifrån den information som kunden lämnat vid beställningstillfället. Vi accepterar därför inget ansvar för eventuella skador som uppkommer på grund av informationen eller produkterna på webbplatsen. All användning av våra produkter och den information som finns att tillgå på denna webbplats sker således på användarens egen risk.

Force Majeure

Vi accepterar inget ansvar för förseningar, fel eller skador till följd av omständigheter utanför vår kontroll. Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör eller annan samarbetspartner. Föreligger hinder för oss att tillgängliggöra produkterna eller vidta annan åtgärd på grund av omständighet enligt detta stycke får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört.

Vår support utgör ingen juridisk rådgivning

Vi tillhandahåller support till våra kunder. Supporten syftar till att underlätta kundens användning av webbplatsen och köp av produkterna. Supporten lämnar ingen juridisk rådgivning, och ska inte anses ha lämnat någon juridisk rådgivning. Vi tar inte ansvar för följderna av kundens val eller agerande utifrån den information som kunden erhållit via supporten. Vi är heller inte ansvariga för skada som uppkommer genom att kunden inte kan använda webbplatsen på avsett sätt på grund av driftsavbrott eller annan störning i dator- eller kommunikationssystem som används av oss eller vid nödvändigt underhåll av vårt datorsystem.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar på webbplatsen

Informationen och instruktionerna på webbplatsen och de produkter som kunderna köper på webbplatsen är baserade på information och omständigheter som kunden anger samt fakta och rättsläge vid den aktuella tidpunkten. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar på webbplatsen. Vidare förbinder vi oss inte att uppdatera informationen, instruktionerna eller produkterna, med hänsyn till efterkommande förändringar av omständigheter, fakta eller rättsläge.

8. Cookies och personuppgifter

Vår användning av cookies finnas att läsa i vår cookiepolicy. För information om hur vi behandlar personuppgifter, se vår dataskyddspolicy.

9. Upphovsrätt

Innehållet på webbplatsen liksom bakomliggande programvaror är skyddade av upphovsrätt. Informationen har härtill upphovsrättsligt skydd såsom databas enligt samma lag. Det är förbjudet att utan vårt samtycke göra kopior – oavsett med vilken teknik det sker – av hela eller delar av innehållet på webbplatsen. Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet på webbplatsen tillgängligt för allmänheten genom användning av internet eller på annat sätt. Det arbetsresultat som kunden erhåller genom att nyttja webbplatsen får användas fritt precis som vilket annat avtalsutkast som helst, dock får inte kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring, lagring eller annan distribution ske för kommersiellt syfte. Övrigt material får användas endast för enskilt bruk. Detta innebär att all information och andra texter på webbplatsen inte får kopieras, mångfaldigas eller göras tillgängligt för allmänheten, vare sig i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning eller i annan teknik, utan vårt samtycke.

Den som önskar använda något ur innehållet på annat sätt än nu angetts ombedes ta kontakt med oss via e-post: info@juridok.se.

10. Ändringar på webbplatsen eller i de allmänna villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar på webbplatsen eller i dessa allmänna villkor.

Ändringar på webbplatsen kan exempelvis avse förändringar av den tekniska lösningen eller design och utformning, och kan medföra att vissa funktioner upphör, ändras eller tillkommer, eller att de tekniska förutsättningarna för åtkomst till webbplatsen ändras.

Ändringar i de allmänna villkoren kommer att publiceras på webbplatsen. De ändrade villkoren anses accepterade i samband med besök på webbplatsen.

11. Tvist och lagval

I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd mellan oss och kunden, kan kunden vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden. Vi följer beslut från Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och beslut vid eventuell tvist.

Tvist kan även avgöras genom förenklat skiljeförfarande med en skiljedomare i enlighet med Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler.

Dessa allmänna villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk materiell rätt och lag.