Välj en sida
i

BeslutshandlingarEfterutdelning

Skriv själv online

På 5-10 min skriver du själv online juridiskt korrekta beslutshandlingar för en efterutdelning genom att svara på ett antal enkla frågor. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Ladda ned i word/pdf
iDokumentet är 10-15 sidor
Nöjd kund-garanti
Ingen inloggning krävs

SKRIV MED HJÄLP AV JURIST

Ta hjälp av en jurist och skriv beslutshandlingar för en efterutdelning. Du svarar på frågorna och juristen bokar ett möte med dig för att skapa ditt dokument. Denna tjänst tillhandahålls i samarbete med vår partner Kliently. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Ska ni göra en efterutdelning? Ta hjälp av Juridok.

Med den här modulen kan du skapa beslutshandlingar i ett svenskt aktiebolag i syfte att lämna en kontant efterutdelning, dvs. vinstutdelning i pengar vid annat tillfälle än på årsstämman.

Beslutshandlingarna innefattar styrelseprotokoll (inklusive styrelsens förslag och yttrande) och stämmoprotokoll.

Du behöver bara klicka på skriv online och svara på frågorna så kommer tjänsten att skapa beslutshandlingar som är skräddarsydda för din situation.

Efterutdelningen ska anmälas till Bolagsverket.

När bolagsstämman fattat beslut om efterutdelningen ska det genast anmälas till Bolagsverket. Det kan du enkelt göra via deras e-tjänst på verksamt.se. Om du inte har någon e-legitimation eller av andra skäl inte kan använda Bolagsverkets e-tjänst kan du använda Bolagsverkets blankett för att anmäla efterutdelningen.

FAQ

Nedan försöker vi besvara vanliga frågor om efterutdelning. När du upprättar beslutshandlingarna med oss kommer vi naturligtvis ta hänsyn till all relevant information och kraven som uppställs i aktiebolagslagen.

O
P

Vad är en efterutdelning?

En efterutdelning är en vinstutdelning till aktieägarna som beslutas om vid ett annat tillfälle än årsstämman i bolaget. Detta brukar man också kalla för extrautdelning, eftersom det ofta handlar om att bolaget lämnar just extra vinstutdelning efter den ordinarie vinstutdelningen som beslutades om på årsstämman. Men det måste inte vara så - bolaget kan alltså göra en efterutdelning oavsett om det inte beslutades om någon vinstutdelning på årsstämman.

Tänk på att återbetalning av aktieägartillskott (villkorat eller ovillkorat) också betraktas som efterutdelning och ska anmälas till Bolagsverket om det beslutats på en extra bolagsstämma.

O
P

När kan det beslutas om efterutdelning?

Först och främst måste det finnas en fastställd balansräkning för det senast avslutade räkenskapsåret för att bolaget ska kunna lämna någon vinstutdelning. Bolagsstämman kan sedan besluta om en efterutdelning någon gång mellan den årsstämma som fastställde den senaste balansräkningen och den närmast följande årsstämman.

Innan bolagsstämman fattar beslut om efterutdelning ska dock styrelsen eller någon annan, exempelvis en aktieägare, lämna ett förslag om efterutdelning. I vår modul utgår vi ifrån att det är styrelsen som lämnar förslaget.

O
P

Hur mycket kan bolaget dela ut?

Ett aktiebolag får sammanlagt dela ut högst det belopp som finns tillgängligt för vinstutdelning och andra värdeöverföringar enligt den senast fastställda balansräkningen. Detta kallas också för också för fritt eget kapital eller disponibelt belopp. Dessutom ska bolaget ta hänsyn till eventuella ändringar i det bundna egna kapitalet som har skett efter den senaste årsstämman. Bundet eget kapital är den del av det egna kapitalet som inte får användas för vinstutdelning. Till bundet eget kapital räknas till exempel aktiekapitalet, reservfonden och uppskrivningsfonden. En ökning av bundet eget kapital minskar således det disponibla beloppet i motsvarande mån.

Om bolaget delat ut en del av det disponibla beloppet, till exempel vid årsstämman, får bolaget inte lämna mer i efterutdelning än vad som därefter återstår av det disponibla beloppet.

Tänk på att bolaget inte får dela ut överskott som har upparbetats efter det att balansräkningen för föregående räkenskapsår fastställdes. Det gäller även om det upparbetade överskottet eller vinsten finns i en balansräkning i en delårsrapport.

Om du är osäker på hur mycket bolaget får dela ut rekommenderar vi att du kontrollerar detta med revisor, advokat eller annan lämplig expertis.

Exempel: Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2021, vilken fastställdes vid årsstämman i juni 2022, framgår att bolaget har 1 000 000 kr tillgängligt för vinstutdelning och andra värdeöverföringar (fritt eget kapital). Vid årsstämman beslutades att lämna en vinstutdelning om 500 000 kr till aktieägarna. Sedan hölls en extra bolagsstämma i augusti 2022 varvid det beslutades om att dela ut ytterligare 200 000 kr till aktieägarna. Inga andra beslut om värdeöverföringar har fattats och inga förändringar har skett i bolagets bundna egna kapital. Efter det senaste beslutet om vinstutdelning finns alltså 300 000 kr kvar av det disponibla beloppet att dela ut till aktieägarna innan nästa årsstämma (1 000 000 - (500 000 + 200 000)).

O
P

Vad krävs för att göra en efterutdelning?

Processen för att göra en efterutdelning regleras i aktiebolagslagens 18:e kapitel. Den är i princip densamma som för en ordinarie vinstutdelning vid årsstämman men med två viktiga skillnader; att det krävs viss kompletterande information (inför bolagsstämmans beslut om efterutdelningen) och att efterutdelningen ska anmälas till Bolagsverket. Annars består processen huvudsakligen av följande moment:

  1. Styrelsen upprättar ett förslag till bolagsstämman om den aktuella efterutdelningen. Till förslaget ska också styrelsen lämna ett motiverat yttrande om huruvida den föreslagna efterutdelningen är försvarlig med hänsyn till värdeöverföringsreglerna i aktiebolagslagens 17:e kapitel.
  2. Bolagsstämman fattar beslut om att lämna efterutdelningen (enligt styrelsens förslag).
  3. Styrelsen anmäler efterutdelningen till Bolagsverket.

När du skapar beslutshandlingar i vår tjänst har vi utgått ifrån att bolagets alla aktieägare har samtyckt till dels att ingen kallelse behöver utfärdas till bolagstämman, dels att inga handlingar enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen behöver fogas till styrelsens förslag om efterutdelningen. Det innebär bland annat att ingen kopia av årsredovisningen eller redogörelse från styrelsen om väsentliga händelser för bolagets ställning behöver läggas fram för bolagstämman.