Välj en sida
i

Överlåtelse av avtal

Betyg

Skriv själv online

På 5-10 min skriver du själv en juridiskt korrekt överenskommelse om ett partsbyte. Allt sker online genom att du svarar på ett antal enkla frågor. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Ladda ned i word/pdf
iDokumentet är 2-5 sidor
Nöjd kund-garanti
Ingen inloggning krävs

SKRIV MED HJÄLP AV JURIST

Ta hjälp av en jurist och skriv överenskommelse om ett partsbyte till fast pris. Du svarar på frågorna och juristen bokar ett möte med dig för att skapa ditt dokument. Denna tjänst tillhandahålls i samarbete med vår partner Kliently. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Jens Holmberg

Jens Holmberg

Grundare / jurist

Denna webbsida samt dokumentet för att överlåta ett avtal har författats av Jens Holmberg, som varit verksam som jurist sedan 2010.

Skriv överenskommelse om partsbyte med Juridok

Med den här modulen kan man skapa en handling som reglerar en överlåtelse av ett avtal. Genom överlåtelsen byts en part i avtalet ut mot en ny part – resultatet blir ett partsbyte. Vi kallar därför handlingen en ”överenskommelse om partsbyte”.

Notera att om överlåtelsen avser flera avtal, eller andra tillgångar och rättigheter så bör du använda vårt inkråmsöverlåtelseavtal

FAQ – Överlåtelse av avtal

På denna sida ska vi försöka besvara frågor kring vad man ska tänka på vid ett partsbyte. När du skriver en överenskommelse om partsbyte med oss kommer vi naturligtvis ta hänsyn till all relevant information. Vi kommer också uppfylla samtliga krav i tillämplig lagstiftning. Du behöver bara klicka på skriv online och besvara frågorna. Därefter skapar tjänsten en överenskommelse som är skräddarsydd för din situation.

O
P

Vad resulterar en överenskommelse om ett partsbyte i?

Genom överenskommelsen byter man ut en part i ett avtal mot en ny part. Den befintliga parten överlåter därmed sina rättigheter och skyldigheter under avtalet till den nya parten. Den kvarvarande parten i avtalet får en ny motpart efter partsbytet men i övrigt sker ingen förändring för denne.

O
P

Måste motparten samtycka till överlåtelsen av avtalet?

Ja om den befintliga parten överlåter både rättigheter och skyldigheter under avtalet till den nya parten. Enligt svensk rätt får man nämligen inte ensidigt sätta en annan part att fullgöra något i sitt ställe. Ska man överlåta skyldigheter enligt ett avtal måste därför motparten i avtalet samtycka till det. Samma sak gäller om man är skyldig någon pengar (t.ex. enligt ett skuldebrev). Låntagaren kan inte överlåta sin skuld till någon annan utan att långivaren har samtyckt till det. Den här principen härstammar sen långt tillbaka i tiden och är allmänt accepterad i vårt rättssamhälle. Om man inte har avtalat något annat så måste därför motparten samtycka till partsbytet för att det ska kunna ske.

O
P

Hur lämnar motparten samtycke?

Ett samtycke till partsbyte kan den motparten lämna på två sätt. Antingen genom att självt underteckna den handling där överenskommelsen om partsbytet regleras. Då är motparten själv en av parterna i överenskommelsen om partsbytet. Eller så lämnar motparten samtycket i en separat handling. Om motparten ska lämna samtycke i en separat handling är det vanligt att villkora giltigheten av överenskommelsen om partsbytet av samtycket.
O
P

Vilket ansvar får den nya parten?

Partsbytet sker normalt med verkan från en bestämd dag och från den dagen inträder alltså den nya parten i avtalet. Den nya parten övertar då den befintliga partens skyldigheter enligt avtalet. Dock bör man reglera om den nya parten också ska ansvara för skyldigheter enligt avtalet som härrör från tiden dessförinnan. Obligationsrättsligt och hyresrättsligt (jfr. skuldebrevslagen och 12 kap. Jordabalken) finns det nämligen grund för att en ny part kan bli ansvarig för sådana förpliktelser. Av den anledningen kan det också vara lämpligt att den befintliga parten lämnar vissa garantier i överenskommelsen om partsbytet. T.ex. att denne inte har åsidosatt sina skyldigheter enligt avtalet.

Jfr. Rodhe 1956 s 616 (§ 55 vid not 28 och 29) - Om ny gäldenär inträder i den hittillsvarande gäldenärens ställe i ett skuldförhållande […] torde man få räkna med att hans förpliktelse mot borgenären icke är mindre omfattande än hittillsvarande gäldenärens; det kan nämligen icke gärna vara så att en del av förpliktelsen skulle falla bort helt och hållet, kanske utan borgenärens samtycke. Är detta riktigt, betyder det bl.a. att nye gäldenären måste fullgöra jämväl sådana förpliktelser, som bort vara fullgjorda före hans inträde.

O
P

Partsbyte i offentligt upphandlade avtal?

Som nämnts ovan förutsätter, i regel, en överlåtelse av ett avtal (partsbyte) att motparten samtycker. Möjligheten att genomföra ett partsbyte på leverantörssidan i offentligt upphandlade kontrakt begränsas dock ytterligare enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (”LOU”).

Enligt LOU får inte väsentliga förändringar i ett upphandlat kontrakt ske under avtalstiden och ett partsbyte på leverantörssidan är därför som huvudregel otillåtet, om inte avtalet innehåller en särskild klausul som tillåter det. Det finns dock undantag och de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att ett partsbyte ska vara tillåtet anges i 17 kap 13 § LOU.

Paragrafen anger att ett partsbyte på leverantörssidan får ske om anledningen till partsbytet är en företagsomstrukturering (inklusive uppköp, sammanslagningar, förvärv eller insolvens) och detta inte medför andra väsentliga ändringar avtalet. Den nya leverantören måste därtill uppfylla alla kvalificeringskrav som ställdes i den ursprungliga upphandlingen. Vidare är det tillåtet för en underleverantör att komma överens med den upphandlande myndigheten och leverantören om att inträda i leverantörens ställe.

O
P

Övrigt att tänka på?

Juridoks överenskommelse om partsbyte kommer naturligtvis beakta all information som står ovan. Därtill kommer du få möjlighet att reglera om (i) ersättning ska betalas mellan parterna och i så fall ta med en köpeskillingsklausul, (ii) om parterna ska åta sig sekretess, samt (iii) hur eventuella tvister ska lösas.

Så nu skriver vi din överenkommelse om partsbyte…

Så, nu kan du det mest relevanta och vi kan utforma din överenskommelse. Klicka på ”Skriv online” så börjar vi.