Välj en sida
i

Framtidsfullmakt

Betyg

Skriv själv online

På 10-15 min skriver du själv online en juridiskt korrekt framtidsfullmakt genom att svara på ett antal enkla frågor. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Ladda ned i word/pdf
iDokumentet är 1-2 sidor
Nöjd kund-garanti
Ingen inloggning krävs

SKRIV MED HJÄLP AV JURIST

Ta hjälp av en jurist och skriv en framtidsfullmakt till fast pris. Du svarar på frågorna och juristen bokar ett möte med dig för att skapa ditt dokument. Denna tjänst tillhandahålls i samarbete med vår partner Kliently. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Jens Holmberg

Jens Holmberg

Grundare / jurist

Denna webbsida samt dokumentet framtidsfullmakt har författats av Jens Holmberg, som varit verksam som jurist sedan 2010.

Alla bör skriva en framtidsfullmakt

Genom en framtidsfullmakt kan du själv bestämma vad som ska hända om du i framtiden skulle bli oförmögen att fatta egna beslut. Tyvärr riskerar vi alla att bli sjuka och flera sjukdomar kan i värsta fall göra oss oförmögna att fatta beslut. Då kan det vara skönt att veta att det finns någon man litar på som har rätt att fatta beslut åt en. Sedan 2017 finns den möjligheten via den så kallade framtidsfullmakten. Genom en framtidsfullmakt utser man någon som kan hjälpa till om man blir sjuk och inte kan fatta egna beslut. Man skriver alltså en fullmakt för framtiden – om ett behov skulle uppstå.

Framtidsfullmakter regleras av lagen om framtidsfullmakter. Den som ger fullmakt till någon kallas för fullmaktsgivare och den som får fullmakt kallas för fullmaktshavare. Genom en framtidsfullmakt kan alltså en person (fullmaktsgivaren) ge en annan person (fullmaktshavaren) fullmakt. Fullmaktshavaren kan då hantera ärenden och fatta beslut åt fullmaktsgivaren för det fall denne skulle förlora sin förmåga att själv fatta beslut.

FAQ – Framtidsfullmakt

På denna sida ska vi försöka besvara frågor relaterade till att skriva en framtidsfullmakt. När du skriver en framtidsfullmakt med oss kommer vi naturligtvis ta hänsyn till all relevant information och samtliga krav som ställs i lagen om framtidsfullmakter och övrig lagstiftning. Du behöver bara klicka på skriv online och svara på frågorna så kommer tjänsten att skapa en framtidsfullmakt som är skräddarsydd för din situation.

O
P

När ska man skriva en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt kan man i princip skriva närsomhelst (se mer under formkrav nedan). Framtidsfullmakten börjar dock gälla först när fullmaktsgivaren blir beslutsoförmögen. Att vara beslutsoförmögen betyder att man inte längre kan förstå relevant information, överväga alternativen och fatta beslut baserat på dessa alternativ. Det kan bero på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande. Tillståndet ska vara bestående inte bara tillfälligt. Det är normalt fullmaktshavaren som gör bedömningen när framtidsfullmakten ska träda ikraft. Men fullmaktsgivaren kan bestämma i framtidsfullmakten att bedömningen ska ske av en domstol.

O
P

Vem eller vilka bör du utse som fullmaktshavare?

Du bör utse någon som du litar på, det är viktigast. Välj någon som du tror kommer göra bra val åt dig (det vanliga är att det är en familjemedlem eller en god vän som utses). Tänk på att det går att utse flera fullmaktshavare. Då kan man skriva in en viss turordning i fullmakten. Om den som utsetts i första hand avlider, inte vill eller annars får förhinder så kan nästa på tur ta över.
O
P

Framtidsfullmakt - finns det bra mallar?

Ibland vill man bara att fullmakten ska avse bankärenden - då rekommenderar vi svenska bankföreningens mall för framtidsfullmakt. Den hittar du på deras hemsida.

Om man behöver ta fram en vanlig framtidsfullmakt ska man dock som regel inte använda en mall. Vi vet att det finns många siter där man kan köpa eller ladda hem en framtidsfullmakt som mall och sedan fylla i den. En mall är dock inte alltid så lätt fylla i korrekt och det är svårt att känna sig trygg med dokumentet. Det är också svårt att veta om man verkligen har tänkt på allt. Alternativet är att träffa en advokat och få personlig rådgivning - det är bra att göra om man behöver göra många anpassningar. Så kan exempelvis vara fallet om det föreligger ovanliga omständigheter som rådgivaren ska ta hänsyn till. Det kostar dock lite mer.

Vi menar att Juridok är ett bättre alternativ om du ska skriva en framtidsfullmakt. Du svarar bara på de frågor vi ställer och sen så skapar vi fullmakten åt dig omedelbart. Mer information om hur det fungerar hittar du här. Det är också mycket prisvärt! Behöver du prata med någon jurist eller med supporten så tar du bara kontakt med oss.

O
P

Vad får fullmaktshavaren besluta om?

Fullmaktshavaren får endast utföra de åtgärder och fatta beslut i de frågor som framgår av fullmakten. Fullmaktshavaren kan dock genom fullmakten få väldigt bred befogenhet - det är också tanken. Fullmaken kan omfatta nästan vad som helst så det är du som bestämmer vad fullmaktshavaren får göra eller inte. Antingen utformas fullmakten så att fullmaktshavaren får utföra "allt" förutom vissa utpekade saker. Eller så utformas fullmakten så att fullmaktshavaren endast får utföra vissa utpekade saker.

O
P

Vilka åtgärder kan framtidsfullmakten omfatta?

När det gäller omfattningen av fullmakten talar man om fullmaktsgivarens "ekonomiska och/eller personliga angelägenheter". Det är sådana frågor fullmakten kan avse. Tre alternativ erbjuds alltså, dvs. antingen (i) ekonomiska angelägenheter, eller (ii) personliga angelägenheter eller, (iii) både och.

Till ekonomiska angelägenheter hör allt av ekonomisk betydelse, exempelvis förvaltning av egendom, såsom att betala räkningar, hantera försäkringar, pengar / aktier och konton. Hit hör också förvaltning av fast egendom, liksom bestämmande över sådan egendom. Om fullmaktsgivaren vill begränsa fullmakten att inte innefatta viss typ av egendom eller förvaltning så ska det anges i fullmakten.

Till personliga angelägenheter hör (med vissa begränsningar) allt av personlig betydelse. Hit hör exempelvis att se till att fullmaktsgivaren har ett lämplig boende, hemtjänst eller en kontaktperson. En framtidsfullmakt kan inte omfatta vissa åtgärder inom hälso- och sjukvård och tandvård (besluta om vilken vård), inte heller vissa frågor av utpräglat personlig karaktär (såsom att ingå äktenskap, bekräfta faderskap, upprätta testamente eller liknande).

Tänk på att du bör ge fullmaktshavaren de rättigheter som gör att din vardag kan flyta på som vanligt, även när du blir sjuk och fullmakten träder i kraft. Fullmakten bör därför vara relativt bred i sin utformning.

O
P

Kan fullmaktshavaren använda fullmaktsgivarens BankID, bankdosa eller säkerhetskoder?

Nej, fullmaktshavaren kan inte använda
fullmaktsgivarens BankID, bankdosa eller säkerhetskoder. Dessa säkerhetslösningar är personliga och ska endast användas av ägaren.

Vad gäller bankärenden så kräver banker som regel att fullmaktshavaren visar upp framtidsfullmakten i original varje gång han/hon vill utföra en banktjänst. Banken måste nämligen säkerställa att det finns en giltig fullmakt. Detta gäller även om banken inte har fysiska kontor. I sådana fall kan fullmaktshavaren skicka in fullmakten per post.

Vissa banker tillåter fullmaktshavare att använda bankens digitala tjänster när han/hon sköter om bankärenden för fullmaktsgivaren, men inte alla. Tala med banken om saken och fråga hur fullmaktshavaren kan hantera ärenden på bästa sätt.

O
P

Vilka formkrav gäller för en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt har stor och ingripande betydelse för fullmaktsgivaren - därför är det naturligt att den skyddas av relativt höga krav. Förutom att fullmaktsgivaren måste vara beslutsförmögen vid upprättandet så ställer lagen omfattande krav på formen för handlingen för att den ska vara giltig. I princip samma formkrav används för upprättande av testamente. Vår tjänst kommer självklart se till att din framtidsfullmakt är juridiskt korrekt. Du bör dock tänka på följande:

  • Endast den som har fyllt 18 år och har förmåga att ha hand om sina angelägenheter får upprätta en framtidsfullmakt.
  • Fullmaktsgivaren måste skriva under framtidsfullmakten.
  • Ett original av framtidsfullmakten bör alltid kunna uppvisas av fullmaktshavaren. Se därför till att originalexemplar förvaras på ett förnuftigt sätt. Ingen registrering krävs för att en framtidsfullmakt ska bli giltig och det finns heller inte något registersystem för förvaring av framtidsfullmakter.

O
P

Vilka krav gäller för vittnen av en framtidsfullmakt?

  • Två vittnen ska vara närvarande samtidigt som fullmaktsgivaren skriver under framtidsfullmakten.
  • Dessa vittnen ska bekräfta framtidsfullmakten med sina underskrifter.
  • De ska känna till att den handling de bevittnar är en framtidsfullmakt. Vittnena bör vid sina namn skriva sina yrken och hemvist samt tiden för bevittnandet.
  • Det är många som inte får vara vittnen, vi råder dig att be dina vänner eller kollegor om hjälp med att vara vittnen. Fullmaktshavare eller någon som är under 15 år eller lider av psykisk störning får inte vara vittne. Inte heller make, registrerad partner, sambo, syskon, barn, föräldrar, svärföräldrar, styv- föräldrar och barn eller annan familj i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag. Är du osäker om någon får vara vittne kan du alltid fråga oss på Juridok.

Framtidsfullmakt – skriv med oss

i Så, nu kan du det mest relevanta och vi hoppas du känner dig trygg med att utforma din framtidsfullmakt hos oss. Med vägledning av vår tjänst besvarar du ett antal frågor digitalt. Tjänsten skapar sedan omedelbart en korrekt framtidsfullmakt som är skräddarsydd för dig. Låter det smidigt?

Relaterade frågor & artiklar