Välj en sida
i

Borgen Enkel/Proprie

Skriv själv online

På 5-10 min skriver du själv online en juridiskt korrekt borgensförbindelse genom att svara på ett antal enkla frågor. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Ladda ned i word/pdf
iDokumentet är 1 sida
Nöjd kund-garanti
Ingen inloggning krävs

SKRIV MED HJÄLP AV JURIST

Ta hjälp av en jurist och skriv en borgensförbindelse till fast pris. Du svarar på frågorna och juristen bokar ett möte med dig för att skapa ditt dokument. Denna tjänst tillhandahålls i samarbete med vår partner Kliently. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Skriva borgensåtagande – vad behöver man veta? Vad innebär en borgen?

 En person eller ett företag som lånar ut pengar kräver ofta att någon annan garanterar att skulden betalas. Det brukar kallas för att ”kräva säkerhet”. En borgen är en sådan säkerhet och innebär att någon går i god för någon annans skuld. Den som gör detta kallas för borgensman medan den som har skulden kallas för gäldenär. Den som lånat ut pengar kallas för långivare. Lägg  dessa tre begrepp, borgensman, gäldenär och långivare, på minnet för vi kommer använda dem i texten nedan. De lagar och regler som i huvudsak reglerar borgen finns i 10 kapitlet Handelsbalken. Det är en mycket gammal och därför svårläst lagstiftning, så om inte annat kan det vara kul att kika i den av ren kuriosa.

En huvudregel kan vara bra att känna till. En borgen omfattar skulden, men inte mer. Om skulden minskar genom att den betalas tillbaka (helt eller delvis), minskar borgensansvaret lika mycket. Man brukar på juridiska säga att en borgen är accessorisk till skulden.

Om du vill skriva ett borgensåtagande och säkerställa att det sker på rätt sätt ska du göra det med Juridok.

Finns det olika slags borgensåtaganden?

Det går att skriva olika slags borgenshandlingar med olika innebörder. De vanligaste är enkel borgen och proprieborgen.

Enkel borgen innebär att  borgensmannen lovar att betala en skuld som gäldenären inte kan betala på egen hand. Borgensmannen ansvarar då för skulden i andra hand. Långivaren kan alltså inte kräva borgensmannen på betalning förrän det står klart att gäldenären inte kan betala hela skulden. En så kallad proprieborgen innebär att borgensmannen ansvarar för skulden som sin egen. I borgenshandlingen brukar det uttryckas ”såsom för egen skuld”. Vid en proprieborgen kan den som lånat ut pengar fritt välja vem av gäldenären och borgensmannen som ska krävas först på betalning. Långivaren kan alltså omedelbart vända sig till borgensmannen för betalning av skulden.

Vilken omfattning har ett borgensåtagande?

En borgen kan gälla en eller flera utpekade skulder som gäldenären har till långivaren.  Alternativt kan en borgen gälla gäldenärens samtliga skulder till långivaren. När man ska skriva ett borgensåtagande är det viktigt att se till att omfattningen av borgen tydligt framgår i handlingen.

Borgensåtagande

Kan flera gå i borgen för en skuld?

Ja absolut. Men om två eller flera har gått i borgen så måste man ha koll på om deras ansvar ska vara delat eller solidariskt. Detta gäller både enkel borgen och proprieborgen. Om man ska skriva ett borgensåtagande så är det viktigt att se till att eventuellt delat ansvar tydligt framgår av handlingen, annars anses borgensansvaret vara solidariskt.

Att ansvaret är delat innebär att borgensmännens ansvar är begränsat till ett visst angivet belopp eller viss angiven andel av skulden. Exempelvis kan det anges att den ena borgensmannen ska ansvara för 40 procent av skulden och den andra borgensmannen för resterande 60 procent. De båda borgensmännen är då inte skyldiga att betala mer än sin del av ansvaret, dvs. ansvaret är delat.

Solidariskt ansvar betyder att borgensmännen har lika ansvar för skulden. Det betyder också att långivaren helt själv kan välja vilken borgensman som ska krävas på betalning. En borgensman som fått betala hela skulden på egen hand har då rätt att kräva att övriga borgensmän betalar sin andel av ansvaret till honom (se om regressrätt nedan). Alla borgensmän ska alltså betala lika mycket i slutändan – de svarar solidariskt.

Vad gäller om det finns pant avseende den skuld man ska gå i borgen för?

Det här är en lite speciell fråga men högst relevant då det handlar om proprieborgen. Vid proprieborgen (se ovan) kan ju den som lånat ut pengar fritt välja vem av gäldenären och borgensmannen som ska krävas på betalning först. Långivaren kan alltså omedelbart vända sig till borgensmannen för betalning av skulden.

Om proprieborgen finns för en skuld och gäldenären även har lämnat pant för samma skuld så gäller följande. Långivaren har valrätt mellan panten och borgen. Långivaren behöver alltså inte ta panten i anspråk först utan kan vända sig mot borgensmannen.

Finns regressrätt vid borgen?

1 När en borgensman infriar sin borgen och betalar gäldenärens skuld så uppkommer normalt en regressrätt för borgensmannen. Det innebär att borgensmannen har rätt att återkräva det betalda beloppet från gäldenären. Många gånger har dock gäldenären inget att ge till borgensmannen, eftersom gäldenären normalt annars själv hade betalat sin skuld till långivaren. Men om gäldenären går i konkurs är regressrätten ändå av betydelse. Regressrätten ger nämligen borgensmannen en fordran och den fordran kan han göra gällande mot konkursboet. Borgensmannen kan alltså möjligen få betalt i konkursen.

Som vi skrev ovan så kan det också uppkomma en regressrätt gentemot andra borgensmän som ansvarar för samma skuld.

När upphör en borgensansvaret?

} En borgen upphör när gäldenären inte längre har någon skuld till långivaren om inget annat avtalats (exempelvis att borgen endast ska gälla under en viss tidsperiod). Skulden kan betalas på två sätt antingen av borgensmannen eller av gäldenären.

Måste borgen avse en skuld?

Nej. Man kan också gå i borgen för andra typer av förpliktelser än gäldenärens skyldighet att betala tillbaka en skuld. Det är vanligast med penningskulder men borgen kan alltså även avse andra förpliktelser. Det kan exempelvis röra sig om gäldenärens förpliktelse att prestera eller leverera något enligt ett avtal – det kan vara i princip vad som helst. Om man går i borgen för dessa förpliktelser så får man själv prestera eller leverera (eller betala ersättning) om gäldenären inte skulle göra det.

Hur skriver man ett borgensåtagande?

i Det är smidigt att skriva ett borgensåtagande med hjälp av JuridokMed vägledning av vår tjänst besvarar du ett antal frågor digitalt. Tjänsten skapar sedan omedelbart en korrekt borgenshandling som är skräddarsydd för din eller ditt företags situation. Hur enkelt kan det bli?

Vi hjälper dig naturligtvis också med att dokumentera lånet i ett  skuldebrev om du behöver det.