Välj en sida

Framtidsfullmakt gifta

Skriven av: Jens Holmberg | Jurist

Sök bland artiklar & dokument

Behöver vi en framtidsfullmakt trots att vi är gifta? Den frågan får vi ofta via Juridoks kontaktformulär. Det enkla svaret är givetvis ja. I den här artikeln kommer vi översiktligt att gå igenom varför även äkta makar bör skriva en framtidsfullmakt.

Varför behöver gifta makar en framtidsfullmakt?

Regler om anhörigas behörighet gäller sedan juli 2017

Om din make blir så sjuk att han/hon är uppenbart beslutsoförmögen så har du vissa rättigheter eftersom ni är gifta. När man inte längre har förmåga att ha hand om sina ekonomiska angelägenheter är man beslutsoförmögen. Din make måste dessutom uppenbart vara beslutsoförmögen för att du ska få företräda honom/henne. Vid tveksamheter kring beslutsförmågan så har du som make inte denna rätt. Bedömningen av din makes beslutsförmåga bör du göra i dialog med din make. Du bör också tala med hans/hennes övriga anhöriga som känner till hans/hennes tillstånd och sjukdom, exempelvis läkare och annan vårdpersonal.

Ekonomiska frågor som avser din makes dagliga livsföring

Om du konstaterar att din make är beslutsoförmögen så har du enligt 17 kapitlet föräldrabalken rätt att företräda din make när det gäller ekonomiska frågor som avser hans/hennes dagliga livsföring . Vilka frågor som den dagliga livsföringen avser beror på din makes förutsättningar för det måste bedömas från individ till individ. Normalt omfattas bara vanliga frågor. Exempelvis betalning av fakturor avseende hus och hem (boendet, tåg- och bussbiljetter, sociala tjänster, telefonabonnemang, privata försäkringar, föreningsavgifter, TV och tidningar). Inköp av vanliga hushållsapparater och elektronisk utrustning (tv, diskmaskin etcetera). Även mera sällsynta utgifter kan anhöriga sköta om. Du har inte rätt att köpa bil, båt eller fastigheter eller annan lös egendom som inte avser den dagliga livsföringen.  Notera också att du inte kan hantera personliga frågor för din make, exempelvis beslut om var din make ska bo.

Utan en framtidsfullmakt har gifta makar begränsad behörighet

Skulle din make bli sjuk får du alltså bara sköta om ekonomin kring hans/hennes dagliga livsföring. Men du kommer inte kommer kunna hantera personliga frågor och inte heller alla ekonomiska frågor utan bara ta hand om det mest basala. Saknar du en framtidsfullmakt har du alltså inte möjlighet att företräda din make i alla frågor. I personliga angelägenheter har du ingen behörighet och i viktigare ekonomiska frågor måste antagligen en god man eller förvaltare utses. Detta kan ta lång tid.

Har din make däremot skrivit en framtidsfullmakt med dig som fullmaktshavare kan du utan domstolsbeslut direkt börja använda framtidsfullmakten när din make inte längre har beslutsförmåga kvar. Du kan då hjälpa till med alla de personliga och ekonomiska angelägenheter som din make givit dig rätt att hantera. En framtidsfullmakt är alltså en bra trygghet för gifta makar, både för den make som skrivit framtidsfullmakten och för den make som kan sörja för den andre i en svår tid.

Dessutom ger framtidsfullmakten dig en möjlighet att visa att du har behörighet att företräda din make. Det finns ju då en handling (framtidsfullmakten) som är ett bevis på din behörighet. Det kan vara mycket fördelaktigt när någon utomstående (en bank/myndighet) är tveksam till vad för slags behörighet som en make har utan en framtidsfullmakt. Det kan alltså vara väldigt praktiskt att kunna visa upp en framtidsfullmakt.

Mer information hur framtidsfullmakter fungerar hittar du i våra övriga artiklar om framtidsfullmakter.

Skriv online med Juridok

Med vägledning av vår tjänst besvarar du ett antal frågor digitalt. Tjänsten skapar sedan omedelbart din framtidsfullmakt – juridiskt korrekt och skräddarsydd för din situation.