Välj en sida

Apport

Vad är apport?

Apport innebär att man skjuter till tillgångar till ett aktiebolag i form av exempelvis en rörelse eller specifik egendom. Vid bildande av aktiebolag måste de blivande aktieägarna alltid betala för aktierna i bolaget. Därmed tillför de ett värde motsvarande aktiekapitalet. Ett aktiebolag kan naturligtvis även behöva kapitaltillskott under pågående verksamhet. Ett sådant tillskott kan ske på många sätt, exempelvis i form av en nyemission eller genom ett aktieägartillskott. Vid en nyemission kan de som tecknar sig för aktier betala med kontanter eller med apportegendom (se nedan). Ett aktieägartillskott kan också ske i form av kontanter, genom kvittning eller med apportegendom.

Apport vid bildande av aktiebolag

Enligt 2 kap 5 § andra stycket aktiebolagslagen ska stiftarna till ett aktiebolag (de framtida ägarna) ange i stiftelseurkunden om en aktie ska kunna tecknas med rätt eller skyldighet att betala för aktien med annan egendom än pengar. Endast egendom som är till nytta för bolagets verksamhet kan utgöra sådan egendom. Sådan egendom kallar man för apportegendom och det kan vara fråga om fast eller lös egendom, fordringar och aktier. Föremål som har karaktären av personligt lösöre kan man normalt inte godta som apportegendom. Vidare får värdet på apportegendomen inte sättas högre än det verkliga värdet för bolaget. Det kan vara värt att notera att ett åtagande om att utföra arbete eller tillhandahålla en tjänst till aktiebolaget inte utgör apportegendom.

Som vi nämnde ovan kan endast egendom som är till nytta för bolagets verksamhet utgöra apportegendom. Bolagets verksamhet framgår av verksamhetsföremålet i bolagsordningen. Bedömningen om det finns en nytta eller inte gör man således i förhållande till vad som står i bolagsordningen. Om exempelvis bolaget bedriver verksamhet på kreditmarknaden så är inte ett lager med trävaror till nytta och kan därmed inte utgöra apportegendom däremot kan fordringar sannolikt apporteras.

Apportemission

I en nyemission ökar aktiekapitalet genom bolaget ger ut aktier mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom. Emissionen går till så att styrelsen föreslår stämman att fatta ett beslut om nyemission. Förslaget ska ha ett visst innehåll som följer av aktiebolagslagen (13 kapitlet).

Om betalning ska kunna ske med apportegendom ska man ange detta i förslaget till beslut. Därtill ska man lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse för en bedömning av värdet på apportegendom. Värdet på apportegendomen får inte sättas högre än det verkliga värdet för bolaget. Dessutom måste en revisor granska denna redogörelse och yttra sig över densamma. Det ska i yttrandet framgå om apportegendomen (i) är eller kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet, samt (ii) i emissionsbeslutet/redogörelsen har tagits upp till ett högre värde än det verkliga värdet för Bolaget. Därtill ska yttrandet beskriva apportegendomen och revisorn ska ge information om vilken värderingsmetod som man använt. Särskilda svårigheter att uppskatta värdet av egendomen ska man specificera.

När stämman har fattat beslut om nyemissionen får de som har rätt att teckna aktier göra det. Därefter ska de som tecknat aktier betala för aktierna (på ett eller annat sätt) och bolaget ska anmäla nyemissionen till Bolagsverket.

Enligt aktiebolagslagen måste en revisor avge ett skriftligt, undertecknat yttrande över betalningen. Det ska i yttrandet framgå att apportegendomen (i) har tillförts Bolaget, (ii) är eller kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet, samt (iii) att den inte i emissionsbeslutet/redogörelsen har tagits upp till ett högre värde än det verkliga värdet för Bolaget. Därtill ska yttrandet beskriva apportegendomen och revisorn ska ge information om vilken värderingsmetod som man använt. Särskilda svårigheter att uppskatta värdet av egendomen ska man specificera.

Apport vid aktieägartillskott

Med ett aktieägartillskott kan man öka aktiebolagets kapital. Det är vanligt med aktieägartillskott under uppstartsfasen eller när bolaget riskerar att komma på obestånd. Vanligast sker tillskott kontant, genom insättning på bolagets bankkonto, men det kan ske genom kvittning av en fordran som aktieägaren har på bolaget. Det torde också kunna ske genom tillskott av en fordran eller annan apportegendom.

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument