Välj en sida

Arvsklass och arvsordning

Den legala arvsordningen bestämmer vem i den avlidnes familj/släkt som ska ärva (om inte ett testamente säger något annat). Enligt arvsordningen finns tre arvsklasser och personer i dessa arvsklasser har i tur och ordning rätt till arv. Arvsklasser kan på juristspråk ibland benämnas ”parenteler” där första arvsklassen alltså benämns första parentelen osv.

Första arvsklassen

2 kap 1 § Ärvdabalken
Arvlåtarens barn taga lika lott. Är barn dött, skola dess avkomlingar träda i dess ställe, och skall var gren taga lika lott.

När man följer arvsordningen så börjar man med barn till den avlidne. Om barnen har avlidit går man vidare med barnbarn och sedan barnbarnsbarn om de också avlidit osv. (första arvsklassen). Den eller de som träder in får eller får dela på det arv som skulle ha fördelats till den avlidne arvingen. Det kallas för istadrätt.

Exempel: Kalle Karlsson avlider. Kalle fick två barn, Sören och Anders, men tyvärr dog Sören för två år sedan. Sören efterlämnade själv tre barn. Eftersom Sören har avlidit så träder hans barn in och ärver Kalle. De får dela på hälften av kvarlåtenskapen efter Kalle. Anders erhåller den andra hälften av kvarlåtenskapen.

Notera att fosterbarn och styvbarn inte ärver.

 

Andra arvsklassen

2 kap 2 § Ärvdabalken

Finns det inga bröstarvingar, tar arvlåtarens föräldrar hälften var av arvet. Är någon av föräldrarna död, delar arvlåtarens syskon den förälderns lott. I ett avlidet syskons ställe träder dess avkomlingar, och varje gren tar lika lott. Finns det inga syskon eller avkomlingar till dem, men lever någon av arvlåtarens föräldrar, tar den föräldern hela arvet. Finns det halvsyskon efter arvlåtaren, tar de tillsammans med helsyskon eller deras avkomlingar del i lott, som skulle ha tillfallit deras förälder. Finns det inga helsyskon, och är båda föräldrarna döda, tar arvlåtarens halvsyskon hela arvet. I ett avlidet halvsyskons ställe träder dess avkomlingar.

Om ingen finns i livet i första arvsklassen ärver den avlidnes föräldrar. Har en förälder avlidit ärver istället den förälderns barn, dvs. hel-/halvsyskon och sedan hel-/halvsyskonbarn (andra arvsklassen). Även här gäller alltså istadrätt (se ovan).

Exempel: Kalle Karlsson avlider. Kalle var inte gift och fick aldrig några barn. Av Kalles föräldrar är bara pappa Dag i livet, medan Gun tyvärr dog för två år sedan. Kalle hade också en bror Thomas som är i livet.

Eftersom Gun har avlidit så träder Thomas, Guns barn, in och ärver hälften av kvarlåtenskapen efter Kalle. Pappan Dag erhåller den andra hälften av kvarlåtenskapen.

Tredje arvsklassen

2 kap 3 § Ärvdabalken

Lever inte arvlåtarens föräldrar, syskon eller syskons avkomlingar, tar farföräldrar och morföräldrar arvet. Var och en ärver lika lott.

Är en farförälder eller morförälder död, delar den dödes barn dennes lott. Finns det inga barn efter den döde, tar den andre av farföräldrarna eller morföräldrarna den dödes lott. Om även han eller hon är död men har efterlämnat barn, tar barnen den dödes lott. Finns det ingen arvinge på den sidan, går hela arvet till arvingarna på den andra sidan.

Om inga föräldrar, syskon eller syskonbarn finns i livet ärver far- och morföräldrar. Här är det alltså fyra möjliga arvingar och är alla i livet ärver de 25 % av kvarlåtenskapen. Om någon har avlidit ärver istället den dödes barn, dvs. farbror/faster och morbror/moster (tredje arvsklassen). Även här gäller alltså istadrätt (se ovan). Har den avlidne far- eller morföräldern inget barn så går man dock inte vidare till kusiner eller mera avlägsna släktingar utan i så fall ärver den andre far- eller morföräldern. Är även den far- eller morföräldern avliden så ärver istället den andra sidan (dvs. om det är båda farföräldrarna som är döda så ärver morföräldrarna istället).

Exempel: Kalle Karlsson avlider. Kalle var inte gift och fick aldrig några barn. Ingen av Kalles föräldrar är i livet utan endast Kalles farföräldrar Åke och Harriett lever, medan morföräldrarna är döda. Ingen morbror/moster till Kalle finns heller i livet. Därför så ärver Åke och Harriett, Kalles farföräldrar, hälften varav kvarlåtenskapen efter Kalle.

Finns det ingen arvsberättigad heller i tredje arvsklassen så erhåller Allmänna arvsfonden hela arvet.

 

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument