Välj en sida

Befintligt skick

Begreppet befintligt skick förekommer främst vid köp och försäljning av begagnade varor och betyder då att varan överlåts i det skick den har vid överlåtelsetillfället. Syftet med att ange detta är att säljaren vill friskriva sig från ansvar för eventuella fel och brister i varan. Det blir då köparens ansvar att själv ta reda på eventuella fel och brister i varan.

Friskrivningen innebär att säljaren inte ska behöva stå till svars för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en undersökning. Köparen ska således inte kunna häva köpet eller begära prisnedsättning i efterhand för sådana fel och brister. Det blir därför viktigt för köparen att undersöka varan noggrant innan köp av en vara som säljs i befintligt skick. Hur noggrant en köpare bör undersöka varan får avgöras utifrån vad en ”normal person i köparens ställe borde ha upptäckt”. Så kallat ”dolt fel”, d.v.s. fel som köparen inte kan anses ska upptäcka vid sin undersökning, faller därmed utanför köparens undersökningsplikt. Säljaren kan därför bli ansvarig för dolt fel i en vara, även om den säljs i befintlig skick.

Det finns också följande situationer då säljaren kan bli ansvarig för att varan är felaktig trots att den sålts i befintligt skick:

  • om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,
  • om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller
  • om varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.

Vill du veta mer om befintligt skick?

Innebörden av befintligt skick finns att läsa mer om i 19 § köplagen. Ifall du vill upprätta ett köpeavtal som innehåller en friskrivning om befintligt skick så kan du givetvis göra det hos Juridok! 

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument