Välj en sida

Borgenärssammanträde

Ett borgenärssammanträde hålls inför tingsrätten när ett bolag är föremål för företagsrekonstruktion eller vid ackord i konkurs.

Företagsrekonstruktion

Vid borgenärssammanträdet ska tingsrätten ge bolagets borgenärer tillfälle att yttra sig i frågan om huruvida företagsrekonstruktionen bör fortsätta. Syftet är att pröva om rekonstruktionen kan förväntas uppnå ett lyckat resultat. Tingsrätten bedömer då om det, baserat på vad som framkommit vid sammanträdet, finns förutsättningar att uppnå syftet med rekonstruktionen och beslutar sedan om rekonstruktionen ska fortsätta eller inte.

Bolagets samtliga kända borgenärer ska bli kallade till borgenärssammanträdet inom 1 vecka från beslutet om företagsrekonstruktion. Borgenärssammanträdet ska i sin tur hållas inom 3 veckor från beslutet om företagsrekonstruktion, eller den längre tid efter beslutet som är nödvändig.

Vill du veta mer om borgenärssammanträde vid företagsrekonstruktion?

Reglerna om borgenärssammanträde och företagsrekonstruktion följer av lag (2022:964) om företagsrekonstruktion. Om du vill läsa mer om dessa kan du klicka här.

Ackord i konkurs

Borgenärssammanträde ska hållas om en konkursgäldenär gett in ett ackordsförslag (förslag om ekonomisk uppgörelse med borgenärerna i konkursen) och tingsrätten beslutar att detta ska tas upp. Enligt 12 kap. 3 § konkurslagen kan ackord i konkurs bara ske i konkurser där det beslutats att bevakningsförfarande ska äga rum. I bevakningsförfaranden anmäler borgenärerna sina fordringar genom att skicka en bevakningsinlaga till tingsrätten. Bevakningssammanträdet får inte hållas tidigare än 3 veckor efter det att ackordsförslaget togs upp och inte heller innan tvistefrågor som har uppkommit genom anmärkningar mot bevakade fordringar har handlagts vid förlikningssammanträdet.

Vid sammanträdet för prövning av ackordsförslaget ska förvaltaren närvara. Om gäldenären inte kan infinna sig personligen, bör han eller hon inställa sig genom ombud.

Vill du veta mer om borgenärssammanträde och ackord i konkurs?

Reglerna om borgenärssammanträde och ackord i konkurs finns i 12 kapitlet i konkurslagen (1987:672). Om du vill läsa mer kan du klicka här.

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument