Välj en sida

Delbevis

Begreppet delbevis har i aktiebolagslagen (ABL) ersatts av ”fondaktierättsbevis” (se prop 2004/05:85 s 659). Begreppet delbevis används alltså inte längre.

En fondemission kan enligt 12 kap 1 § ABL ske med eller utan utgivande av nya aktier. Om nya aktier ges ut i emissionen kallas dessa för ”fondaktier” och aktieägare har enligt 12 kap 2 § ABL som huvudregel rätt till fondaktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Denna rätt till fondaktier kallas fondaktierätt och aktieägare kan av bolaget begära ut så kallade fondaktierättsbevis för sina gamla aktier. Fondaktierättsbevis är alltså bevis om att en aktieägare har rätt till fondaktier vid en fondemission och ett fondaktierättsbevis ska ange hur många fondaktierättsbevis som ska lämnas för varje ny aktie. Fondaktierättsbevis ska lämnas ut till aktieägaren mot uppvisande av det aktiebrev på vilket fondaktierätten grundas. Rätten att få fondaktierättsbevis gäller bara avseende aktiebolag som inte är avstämningsbolag (se avsnittet om avstämningsförbehåll på vår sida om bolagsordning). Emissionsbevis är ett samlingsnamn för fondaktierättsbevis och så kallade teckningsrättsbevis (bevis om teckningsrätt vid exempelvis nyemission).

Fondaktierättsbevis har ett värde (de berättigar ju till fondaktier) och kan därför säljas/köpas/pantsättas. Överlåts eller pantsätts fondaktierättsbevis, tillämpas bestämmelserna om skuldebrev i 13, 14 och 22 §§ lagen (1936:81) om skuldebrev.

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument