Välj en sida

Deposition

Med deposition avses inbetalning av pengar eller inlämning av egendom (exempelvis aktier eller källkod) till annan för förvaring. Förvaring ska ske intill dess att instruktion erhålles eller omständighet inträffar som medger att pengarna eller egendomen utlämnas. Ofta skrivs ett depositionsavtal (escrow-avtal) i samband med att deposition sker. Avtalet brukar bland annat reglera villkoren för depositionen, när utlämnande kan ske samt vilket ansvar som depositarien ska ikläda sig. Avtalet ingås vanligen mellan deponenten, dennes motpart(er) samt depositarien.

Deposition enligt lag

Enligt lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet finns också en lagreglerad möjlighet att deponera pengar hos Länsstyrelsen. Denna möjlighet finns i två situationer (se 1 § i lagen). Den första situationen är då en långivare (borgenär) vägrar att ta emot betalning av en skuld som förfallit till betalning. Det kan också vara att låntagaren (gäldenären) är förhindrad att betala på grund av att borgenären är sjuk eller frånvarande. Den andra situationen är då gäldenären inte vet till vem han ska återbetala en skuld. Det kan också vara att det råder ovisshet om vem av två eller flera som är rätt borgenär. Skulle gäldenären betala till fel borgenär riskerar han ju att behöva betala två gånger – därför finns möjligheten att deponera. När gäldenären deponerar pengarna hos Länsstyrelsen så ”fullgörs betalningen” som det heter i lagtexten, dvs. skulden anses vara betald.

Gäldenären måste göra en ansökan om att få deponera pengarna hos Länsstyrelsen (blankett finns här). Gäldenären är skyldig att i ansökan uppge vilka skäl som ligger till grund depositionen (2 § i lagen). Länsstyrelsen ska visserligen inte pröva om gäldenären har rätt att deponera pengarna eller inte, men om skälen som anges i ansökan inte är hänförliga till de situationer som beskrivs ovan så ska Länsstyrelsen avvisa ansökan/depositionen.

Gäldenären ska också uppge relevanta omständigheter till Länsstyrelsen för att undvika att misstag sker när det deponerade beloppet ska betalas ut. Av ansökan ska det därför framgå storleken på det belopp som ska betalas, borgenärens namn och adress (om den är känd), om gäldenären förbehåller dig rätten att återta det deponerade beloppet (4 §). Det kan vidare vara lämpligt att gäldenären ger in underlag som visar vad skulden grundar sig på (t.ex ett skuldebrev, ett avtal om aktieägarlån eller liknande). Vidare kan gäldenären uppge andra villkor för utbetalning till borgenären (t.ex att ett löpande skuldebrev ska lämnas tillbaka).

Efter att deposition har skett ska gäldenären, om det kan ske, underrätta borgenären om det skyndsamt (3 §).

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument